Umowa o pracę na czas zastępstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o pracę na czas zastępstwa - strona 1 Umowa o pracę na czas zastępstwa - strona 2

Fragment notatki:

WZÓR UMOWY O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA .....................................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
....................................................
(numer REGON-EKD)
.....................................
(miejscowość, data)
Umowa o pracę na czas zastępstwa zawarta w dniu .................................... w ............................................................... pomiędzy:
.......................................................................... z siedzibą w ................................................, zwanym dalej Pracodawcą , a
.......................................................zamieszkałą (zamieszkałym)
w .........................................................................., zwaną dalej Pracownikiem. Na podstawie art. 25 §1 zd. 2 Kodeksu pracy strony zgodnie ustalają:
Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Pani ............................................, której udzielono urlopu bezpłatnego na okres od .................................................. do............................ Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku sprzedawcy.
Do obowiązków Pracownika należy: obsługa klientów, przyjęcia towaru, met­kowanie towaru, obsługa kasy fiskalnej, utrzymywanie porządku na terenie zakładu pracy.
Pracownik będzie wykonywał pracę w .................................................................................. ( miejsce wykonywania pracy) .
Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze ............................................................ etatu.
Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ....................................... brutto miesięcznie.
Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwuty­godniowym wypowiedzeniem.
Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w dniu .....................................................
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
............................................ ........................................... podpis Pracodawcy podpis Pracownika ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz