Typologia struktur organizacyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia struktur organizacyjnych - strona 1 Typologia struktur organizacyjnych - strona 2 Typologia struktur organizacyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Typologia struktur organizacyjnych    Struktura organizacyjna instytucji spełnia następujące role:  1.   Zapewnia  racjonalny  podział  pracy   –  wyodrębnione  podmioty  organizacyjne  (stanowiska, komórki) są tworzone po to, by we właściwym zakresie przyczyniać się do  realizacji celów organizacji.  2.   Organizacja  dowolno ść   działa ń  wykonywanych  przez  poszczególne  części  instytucji,  porządkuje  je  (normalizuje,  formalizuje)  zapewniając  pewien  stopień  stabilności  jej  funkcjonowania,  które  przebiega  w  ramach  wyznaczonych  przez  strukturę  organizacyjną.   3.   Integruje   odcinkowe  działania  wykonywane  przez  poszczególne  podmioty  organizacyjne  powodując,  Ŝe  wszystkie  interesy  ogólne  i  cząstkowe  organizacji  są  zharmonizowane i dopasowane.    Wi ę zi organizacyjne    Elementem  zapewniającym  integrację  instytucji,  funkcjonowanie  ogółu  stanowisk  i  komórek organizacyjnych jako jednej zintegrowanej całości, są więzi organizacyjne.     Nie wszystkie relacje zachodzące w organizacji są więziami organizacyjnymi. Nie są  nimi relacje   technologiczne (procesy technologiczne), relacje przedmiotowe (łączące ludzi i  przedmioty  pracy),  stosunki  przestrzenne  (połoŜenie  ludzi  oraz  maszyn  i  urządzeń  w  przestrzeni),  relacje  czasowe  (kolejność  działań,  godzin  pracy),  kapitałowe  (przypływ  kapitału) czy społeczne i etyczne.     Wi ę zi  organizacyjne  to  utrwalone  (formalnie)  drogi  przepływu  informacji,   ś wiadcze ń   i/lub  dóbr  mi ę dzy  poszczególnymi  cz ęś ciami  organizacji  (instytucji)  oraz  mi ę dzy  organizacj ą  a otoczeniem    WyróŜniamy cztery rodzaje więzi organizacyjnych:  -   słuŜbowe (liniowe, hierarchiczne),  -   funkcjonalne,  -   informacyjne,  -   techniczne.      Wi ęź  słu Ŝ bowa (liniowa, hierarchiczna)  jest więzią pionowego podporządkowania.  Określa  ona  słuŜbowy  (hierarchiczny)  stosunek:  przełoŜony  –  podwładny  i  przebiega  od  jednostek kierownictwa naczelnego do najniŜszych stanowisk w organizacji. Więź liniowa,  określając  pionowe  podporządkowanie,  wyznacza  hierarchię  organizacyjną  i  jest  więzią  jednostronną (relacja zaleŜności podwładnego od przełoŜonego jest jednostronna).      Wi ęź   funkcjonalna   (doradcza,  specjalizacyjna)  ma  charakter  zróŜnicowany,  a  jej  sprzęŜenia  mogą,  ale  nie  muszą,  pokrywać  się  ze  sprzęŜeniami  więzi  słuŜbowej.  Więzi 

(…)

… do
dezorientaci wykonawców (moŜliwość wydawania poleceń pracownikowi przez
więcej niŜ jednego kierownika),
- zagroŜenie nieskoordynowania pracy zespołu kierowniczego,
- manipulowanie poleceniami przez podwładnych,
- rozmycie odpowiedzialności tendencją do autonomizacji celów stanowisk
funkcjonalnych,
- brak zasady jedności rozkazodawstwa.
Struktura sztabowa (sztabowo-liniowa)
SZ
KN
KS
KS
KS
K1
K2
K3
SZ
W
Y
KS
K…
…, ale nie mają zainteresowań, ani zdolności kierowniczych
Zalety struktury sztabowej:
- prostota i przejrzystość konstrukcji,
- zachowana zasada jedności rozkazodawstwa;
- jasno określona władza i odpowiedzialność;
- zachowanie autorytetu kierowników liniowych,
- istnienie rady kompetentnej,
- jednoznaczne określeniem podziału pracy kompetencji i odpowiedzialności,
- wykorzystanie wiedzy specjalistycznej do wspomaganie…
… pozostałych członków. Więzi techniczne mogą być jedno- i dwustronne.
Klasyfikacja struktur organizacyjnych
WyróŜnia się wiele klasyfikacji struktur organizacyjnych za podstawę przyjmując
róŜne kryteria podziału. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą:

przewaŜający rodzaj więzi organizacyjnych (tzw. tradycyjne),

stopień zmienności warunków otoczenia (tzw. względnie stabilne, dynamiczne),

rozpiętość kierowania (smukłe, płaskie),

podział pracy (struktury przedmiotowe, technologiczne, mieszane),

zdolność do samoregulacji (np. struktury adaptacyjne).
Tradycyjne struktury organizacyjne, to:
Struktury liniowe - o przewadze zaleŜności liniowych (słuŜbowych).
Struktury funkcjonalne (o dominacji zaleŜności funkcjonalnych).
Struktury mieszane zwane sztabowo – liniowymi lub sztabowymi (o równowadze
więzi hierarchicznych i funkcjonalnych).
Struktura liniowa (słuŜbowa)
KN
K1
W
Y
K2
K
O
N
K3
A
W
C
Y
Struktura liniowa jest strukturą prostą. KaŜdy pracownik ma jasno określone swoje
miejsce i silnie jest widoczna zasada jednoosobowego kierownictwa – kaŜdy podwładny
ma tylko jednego przełoŜonego, od którego otrzymuje polecenia, zadania, wskazówki i
przed którym odpowiada za ich wykonanie.
Zalety struktury liniowej…
… sztabu przez kierownictwo liniowe,
- potrzeba koordynowania działań sztabów i komórek doradczych,
- szum informacyjny w wyników duŜej ilości danych i informacji dostarczanych
przez komórki doradcze,
- zniekształcenie treści zleceń na drodze kierownik sztabowy - kierownik liniowy –
pracownik.
Dynamiczne struktury współcześnie realizowanie, to:
Struktury zadaniowe.
Struktury macierzowe.
Struktury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz