Turystyka weekendowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka weekendowa - strona 1 Turystyka weekendowa - strona 2 Turystyka weekendowa - strona 3

Fragment notatki:

TURYSTYKA WEEKENDOWA
Turystyka a wypoczynek weekendowy
Jedną z form rozwijających aktywność ruchową podczas weekendu jest turystyka. Uprawianie turystyki wpływa korzystnie na funkcjonowanie serca i układu krążenia, aktywizuje przemianę materii, wzmacnia wielostronnie mięśnie całego organizmu, polepsza kondycję ruchową, wpływa korzystnie na wegetatywny układ nerwowy. Szczególne znaczenie ma tutaj uprawianie turystyki określanej mianem „właściwej”, czyli kwalifikowanej. Zdrowotne znaczenie turystyki polega również na wyrwaniu człowieka z niezdrowego środowiska miast i wprowadzeniu w taki teren, w którym działalność gospodarcza nie doprowadziła jeszcze do występowania czynników szkodliwych, godzących w zdrowie ludzi. Społeczny i przestrzenny charakter turystyki weekendowej
Turystyka weekendowa należy współcześnie do coraz popularniejszych rodzajów turystyki. Zjawisko to ma charakter masowy, choć nie powszechny, dokonuje się cyklicznie w krótkim okresie czasu i koncentruje na pewnej, ograniczonej czasem dojazdu przestrzeni. U źródeł potrzeb wyjazdu weekendowego leży kryzys warunków środowiskowych w miastach, konieczność regeneracji sił psychiczne - fizycznych w oderwaniu od codziennej egzystencji, pełnionych ról społecznych - rodzinnych i zawodowych. Regularny „weekend” jest szansą dla rozwoju osobowego poprzez zaspokojenie potrzeb poznawczych i nabywanie nowych umiejętności w kontaktach międzyludzkich lub społecznej izolacji. O wielkości decydują w dużej mierze wielkość stopnia urbanizacji i industrializacji ośrodka miejskiego, poziom zamożności i poziom kulturowy, struktura społeczno - zawodowa mieszkańców miasta, ilości czasu przeznaczonego na wypoczynek, stopień wyposażenia i atrakcyjności zieleni miejskiej dla wypoczynku. Czynniki te kształtują, subiektywne potrzeby i motywacje uczestnictwa w ruchu weekendowym. Przeprowadzone badania ankietowe na terenie Rzeszowa, dotyczące sposobów spędzania czas wolnego podczas weekendów pozwalają wyciągnąć następujące wnioski.
Osoby uczestniczące w ruchu weekendowym wykazują pewne charakterystyczne cechy dotyczące struktury wieku, wykształcenia i zawodu, stopnia zamożności. Na wyjazd świąteczny udają się najliczniej rodziny lub grupy znajomych, „samotny weekend” jest zjawiskiem rzadkim. Niewielkie jest uczestnictwo w wyjazdach weekendowych osób starszych, które na ogół wypoczywają w strefie miejskiej. Obserwuje się silną zależność pomiędzy wykształceniem i wykonywanym zawodem, a systematycznością wyjazdów świątecznych. Najczęściej na weekend udają się osoby z wyższym lub co najmniej średnim wykształceniem. Poziom kulturowy i zasobność materialna stymuluje wyższe aspiracje rekreacyjne. Obok wzrastającej częstotliwości wyjazdów, rośnie czas trwania wypoczynku i różnorodność jego form. Możliwość wyjazdu weekendowego stymuluje bezpośrednio ilość czasu wolnego w końcu tygodnia. Wyjazd na wypoczynek może mieć charakter wyjazdu jednodniowego, bez noclegu, trwającego od kilku do kilkunastu godzin. Odwiedza się wówczas tereny zadrzewione i nadwodne w strefie podmiejskiej, o dogodnej dostępności komunikacyjnej. Właściwy weekend natomiast połączony jest z noclegiem, trwa od jednego do trzech dni, wymaga bazy noclegowej, sportowo - rekreacyjnej, komunikacyjnej itd.

(…)

… z turystyką kwalifikowaną - to znaczy weekend kwalifikowany. Obok weekendu kwalifikowanego, podejmowanego w celu uprawiania konkretnej dyscypliny sportu i turystyki pojawia się nowa forma wyjazdu świątecznego - weekend turystyczny mobilny, dynamiczny, podczas którego wartością rekreacyjną samą w sobie staje się podróżowanie, odwiedzanie kilku miejsc docelowych, czy wręcz kontemplacja krajobrazu z okien…
…, spokój, samotność m. in. w celu uprawiania turystyki kwalifikowanej. Wychowawcza rola turystyki weekendowej
Ze względu na pozytywne funkcje kulturowe, wychowawcze i zdrowotne turystyce weekendowej poświęca się coraz więcej uwagi. Przyczynia się ona efektywnie do wychowania młodego pokolenie do kulturalnego i wartościowego spędzania czasu wolnego. Również otwarta postawa rodziców na zjawisko turystyki…
… od najwcześniejszego okresu rozwojowego, a następnie umiejętne je kształtowanie. Najlepszym środkiem do realizacji tych celów okazuje się być turystyka kwalifikowana. Turystyka kwalifikowana nazywana też usportowioną wymaga od uczestników pewnego wysiłku fizycznego, kondycji psychicznej i umiejętności posługiwania się odpowiednim sprzętem. Nie chodzi w niej jednak o wyczynowy charakter a jedynie o wypoczynek…
… troski o własne zdrowie i kondycję fizyczną. Inną cenną wartością uprawiania turystyki kwalifikowanej jest zdobywanie wiedzy o własnym kraju, a nade wszystko o środowisku codziennego życia. Nauczanie poprzez turystykę przynosi dużo większe efekty w poznawaniu świata aniżeli sama wiedza podręcznikowa, wpływa na wzrost świadomości dziecka. Rodzinne wyprawy kształtują również cenne nawyki pracy na rzecz…
… jako najbardziej „agresywną” w stosunku do środowiska przyrodniczego i dezorganizującą inne formy rekreacji. Dzisiejszy weekend spędza się bowiem zazwyczaj w zatłoczonych miejscowościach, które ze względu na walory środowiska naturalnego pełnią różnorodne funkcje turystyczne, z funkcją lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony przyrody włącznie. Dzieje się tak wskutek przyzwyczajeń, tradycji, panującej mody…
… pobyt na wsi sprzyja zacieśnianiu więzi rodzinnych, rodzi wzajemne zaufanie, sprawia, że stajemy się otwarci na problemy pozostałych członów rodziny. W. Gaworecki: Turystyka...op. cit., s. 64.
M. Lepich: Psychologiczno - społeczne aspekty podróżowania w czasie wolnym. Biuletyn IGS. 1996 nr 3-4.
Wł. Gaworecki: Turystyka... op. cit., s. 67.
K. Przecławski: Człowiek a turystyka- zarys socjologii turystyki…
… i przegranego. Uprawianie turystyki weekendowej, sportów jej towarzyszących niejako wymusza kompletowanie sprzętu sportowo - turystycznego. Sytuacja ta jest pozytywną dla celów wychowawczych, uczy bowiem wartościowania rzeczy materialnych. Z wychowawczego punktu widzenia, szczególnie godna rozwijania jest agroturystyka. Stwarza ona możliwość działania twórczego, najczęściej w postaci konkretnych prac na rzecz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz