Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzy filary Unii Europejskiej - wykład - strona 1 Trzy filary Unii Europejskiej - wykład - strona 2 Trzy filary Unii Europejskiej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Trzy filary Unii Europejskiej
Unia Europejska została ukształtowana w formie trzech podstawowych fi­larów różniących się zakresem ujętych problemowi rodzajem decyzji. Pierwszy filar tworzą trzy zmodyfikowane Wspólnoty Europejskie, w których występują decyzje o charakterze ponadnarodowym. „Twardym rdzeniem" tego filaru jest unia gospodarcza i walutowa tworzona po spełnieniu przez państwa członkow­skie pięciu kryteriów:
kryterium stabilności cen: średni poziom inflacji w tych krajach nie bę­dzie wyższy ponad 1,5% w stosunku do trzech krajów osiągających naj­niższy poziom inflacji;
kryterium równowagi budżetowej: deficyt budżetowy nie przekroczy wartości produktu krajowego brutto o więcej niż 3%;
kryterium poziomu długu publicznego: dług publiczny w danym kraju nie może przekroczyć 60% wartości produktu krajowego brutto;
kryterium poziomu stopy procentowej: długoterminowa stopa procen­towa nie może być wyższa aniżeli 2% średniej trzech „najlepszych" stóp procentowych;
kryterium stabilizacji kursu wymiany: kurs wymiany musi być stabilny co najmniej przez dwa lata (bez gwałtownych skoków tego kursu).
Drugi filar obejmuje problemy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a trzeci - współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrz­nych. Drugi i trzeci filar opierają się na współpracy międzyrządowej członków--sygnatariuszy i wyłączono je spod kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Podstawą funkcjonowania pierwszego filaru stało się europejskie prawo wspólnotowe kształtowane razem z trzema wspólnotami: Europejską Wspól­notą Węgla i Stali, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratomem) i Wspólnotą Europejską (powstałą po zmodyfikowaniu traktatu o EWG). Naj­ważniejszy z trzech traktatów - rozbudowany traktat o Wspólnocie Europej­skiej rozszerzył postanowienia traktatu rzymskiego o EWG uznając, że jej za­daniem jest ustanowienie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej, przyczynienie się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działań gospo­darczych, trwałego wzrostu gospodarczego z poszanowaniem środowiska na­turalnego, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, podnoszenia poziomu i jakości życia, spójności ekonomicznej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi. Dla realizowania celów społeczno-gospodarczych przewidziano ścisłą koordynację współpracy państw członkowskich, rozwój wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa, sieci transeuropejskich, polityki przemysłowej i handlowej, polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, rozbudowy polityki strukturalnej i socjalnej.
Traktat z Maastricht na wniosek hiszpańskiego premiera Felipe Gonzalesa ustanowił wspólne obywatelstwo UE. Uzyskują je automatycz­nie wszyscy mieszkańcy krajów członkowskich dysponujący swobodą porusza

(…)

… światowej. Główną przeszkodę w jego reali­zacji stanowiło jednak zróżnicowanie interesów i polityki zagranicznej państw członkowskich, a przede wszystkim szczególny status i interesy „wielkiej trójki": Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, warunki neutralności Irlandii, Austrii, Finlandii i Szwecji oraz ograniczone interesy międzynarodowe małych państw członkowskich.
W Traktacie z Maastricht państwa…
… 1950 i Konwencją w sprawie Statusu Uchodźców z dnia 28 lipca 1951.
Zawiłość konstrukcji traktatu z Maastricht wywoływała później różnorodne interpretacje w konkretnych sprawach trzeciego filaru. Niejednoznaczny po­dział kompetencji rodził spory między różnymi instytucjami i utrudniał koor­dynację działań unijnych. Aby eliminować bariery współpracy unijnej Traktat Amsterdamski przeniósł część zadań…
… decyzję o przeniesieniu sie­dziby UZE z Londynu do Brukseli i utworzeniu jednolitej reprezentacji Unii Europejskiej oraz UZE przy Kwaterze Głównej NATO. W działaniach zewnętrz­nych szczególną rolę zachowała Rada Europejska. Łączy ona działania Unii Europejskiej w polityce handlowej i rozwojowej oraz w sprawach azylu i imi­gracji. Rozwija współpracę gospodarczą, dyplomację prewencyjną oraz środki zaufania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz