Traktat z Maastricht - integracja europejska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Traktat z Maastricht - integracja europejska - strona 1 Traktat z Maastricht - integracja europejska - strona 2 Traktat z Maastricht - integracja europejska - strona 3

Fragment notatki:


Traktat z Maastricht Wstęp - wiadomości podstawowe Traktat powstały na konferencji międzynarodowej w Maastricht (w Holandii) w grudniu 1991r. jest drugą po Jednolitym Akcie Europejskim gruntowną reformą traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich. Podpisany został 7 lutego 1992r. przez szefów rządów i państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Traktat o Unii Europejskiej, wszedł w życie 1 listopada 1993r, po zakończeniu procedury ratyfikacyjnej zgodnej z wymogami konstytucyjnymi poszczególnych państw tj. (w Irlandii, Francji i Danii - po przeprowadzeniu referendum, w pozostałych państwach - po ratyfikacji przez zgromadzenia ustawodawcze) oraz po wyrażeniu zgody na jego ratyfikacje przez Parlament Europejski (przy 226 głosach za, 63 przeciw i 31 wstrzymujących się).
Ratyfikacja traktatu o Unii Europejskiej była nieco utrudniona z powodu obszerności wprowadzanych reform. Najpoważniejszym problemem było wypowiedzenie się Duńczyków w referendum przeciwko ratyfikacji (50,7% głosów przeciw i 49,3% za), co spowodowało konieczność przyjęcia przez Radę Europejską pewnych ustępstw na rzecz Danii i powtórnego przeprowadzenia referendum. Ostatecznie jednak Duńczycy zaakceptowali traktat w stosunku 56,8% głosów za oraz 43,2% przeciw.
Cel traktatu Głównym celem tego traktatu było stworzenie podstaw do przekształcenia Wspólnot Europejskich w Unię Europejską. Cel ten osiągnięto przez fuzję ugrupowań dotyczących realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej z postanowieniami Traktatu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej /EWG/. W myśl art. G TUE E uropejska W spólnota G ospodarcza zmieniła nazwę na Wspólnota Europejska, a Traktat o ustanowieniu EWG zmienił nazwę na o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej oraz włączenie do TUE regulacji dotyczących unii politycznej, a także współpracy w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Najważniejsze osiągnięcia traktatu z Maastricht Do najistotniejszych osiągnięć Traktatu o Unii Europejskiej należy zaliczyć:
Zdefiniowanie Unii Gospodarczej i Walutowej, stworzenie konstytucyjnych i instytucjonalnych warunków do jej realizacji oraz harmonogramu jej urzeczywistnienia.
Nadanie nowego wymiaru europejskiej polityce zagranicznej - ponieważ wtedy po raz pierwszy państwa członkowskie Wspólnot zobowiązały się prawnie do prowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa .
Rozszerzenie zakresu działania Wspólnot o nowe sektory: przemysł, sieci transeuropejskie, ochronę konsumenta, edukację, szkolenie zawodowe /także młodzieży/, ochronę zdrowia i kulturę oraz uzupełnienie istniejących postanowień o nowe dyspozycje dotyczące polityki społecznej i współpracy w zakresie rozwoju oraz ochrony środowiska.


(…)

… przede wszystkim za rozwój gospodarki.
Do tych wspólnot należą:
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), utworzona na mocy traktatu podpisanego 18 IV 1951r. w Paryżu przez 6 państw: Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję, RFN, Włochy (tzw. Traktat Paryski). Traktat wszedł w życie 23 VII 1952r.; został zawarty na 50 lat (wygasa w 2002r.).
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG).
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA…
… Wspólnoty Energii Atomowej.
Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
Postanowienia w sprawie współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Postanowienia końcowe.
Świadomość konieczności dalszego reformowania polityki europejskiej i realizacji Unii Europejskiej spowodowała zapis w art. N Traktatu możliwości jego rewizji, /tzw. procedura zmiany…
… w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania wspólnego rynku;
utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego, mającego na celu wzrost zatrudnienia i podnoszenie poziomu życia;
utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma dostarczać środki finansowe państwom członkowskim;
stworzenie krajów i terytoriów zamorskich w celu zwiększenia wymiany handlowej oraz stymulowania rozwoju gospodarczego…
… organów wspólnych: Trybunału Sprawiedliwości oraz organu międzyparlamentarnego, zwanego Zgromadzeniem, który w 1962r. przyjął nazwę Parlamentu Europejskiego. Od tej chwili EWWiS, EWG i Euratom są nazywane Wspólnotami Europejskimi i zapoczątkowany zostaje proces ustanawiania dla nich wspólnych organów. Następnym krokiem w tym procesie był tzw. traktat fuzyjny, podpisany przez „szóstkę” 8 IV 1965r…
…, ale zachowujące swoją odrębność i prawnomiędzynarodową podmiotowość. W 1977r. zostały one wyposażone w jeszcze jeden organ wspólny - Trybunał Rewidentów i Księgowych (tzw. Trybunał Obrachunkowy).
Po nieudanych próbach rozszerzenia integracji w sprawy polityczno-wojskowe w I połowie lat 50. (Europejska Wspólnota Obronna) państwa wspólnot zaakceptowały w 1969r. („szczyt” wspólnot w Hadze) ideę współpracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz