Testy z zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy z zarządzania - strona 1 Testy z zarządzania - strona 2 Testy z zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


TESTY Z ZARZĄDZANIA 1. Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki: należenia do różnych systemów
dyferencjacji
dywersyfikacji
hierarchicznej zależności
2. Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem: regulacji administracyjnych
stosunków organizacyjnych
decyzji kierownictwa
istniejących podziałów kompetencji decyzyjnych
3. Przewodzenie zależy w głównej mierze od: kompetencji formalnych
formalnego autorytetu
nieformalnego autorytetu
4. Funkcje zarządzania to zbiory: typowych powtarzalnych czynności
decyzji kierowniczych
czynności ustalania celów i sposobu ich realizacji
5. Funkcje zarządzania to m.in.: a / planowanie b / stymulowanie
c / integrowanie
d / kontrola
6.”HOMO SOCIUS” to człowiek który:
a / cechuje się racjonalnym stosunkiem do pracy
b / dąży do samorealizacji w pracy
c / cechuje go duża samodzielność
7.Ważnymi zdarzeniami , które wpłynęły na powstanie przedsiębiorstwa były:
a / oddzielenie majątku właściciela od majątku przedsiębiorstwa
b / wzrost stopy życiowej konsumentów
c / wielkie odkrycia
8.Prawo do poboru dywidendy jest:
a / uprawnieniem korporacyjnym
b / prawem majątkowym
9.Sens tworzenia przedsiębiorstwa :
a / dodatni efekt synergiczny
b / zaspokajanie potrzeb 10.System przedsiębiorstwa jest podsystemem innych większych systemów:
a / gosp. Narodowej
b / społ.-gosp.
c / zasobów
11.Które , z cech przypisałbyś przedsiębiorstwu traktowanemu jako system ?
a / probabilistyczność
b / sterowalność
12.Charakterystczne cechy otoczenia:
a / nieokreśloność
b / turbulentność
c / złożoność
13.Które z podanych grup własności zalicza się do funkcji techniczno-produkcyjnej:
a / modernizacja
b / organizacja produkcji
14.Podkreśl te cechy zachowań , które są konieczne dla uznania ich za działania nowocz. przedsiębiorstwa :
a / dowolność
b / świadomość
c / celowość
15.Z podanych określeń wybierz te , które powinne charakteryzować cele strategiczne przedsiębiorstwa:
a / dotyczy przedsiębiorstwa jako całości


(…)

… liniowej
b / wadą struktury zespołowej c / zaletą struktury funkcjonalnej
d / wadą struktury funkcjonalnej
38.Oddziaływanie obiektu kierującego na obiekt kierowany charakteryzuje stosunki :
a / hierarchiczne
b / funkcjonalne
c / kierowania
d / koordynowania
39.W spółce akcyjnej o podziale zysku decyduje :
a / zarząd b / walne zgromadzenie
c / rada nadzorcza
40.Wytyczne polityki firmy , procedury i reguły :
a / stanowią wycinek planu strategicznego
b / to plany operacyjne trwale obowiązujące
c / to plany operacyjne jednorazowe
d / nie mają charakteru planów
41.Składnikami otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa są :
a / banki
b / klienci
c / dostawcy
d / producenci wyrobów substytucyjnych
42.Scalanie przedsiębiorstw jednej branży lub jednej fazy produkcyjnej to :
a / integracja pozioma
b / integracja pionowa…
… przedsiębiorstwa
c / wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce w momencie rozpoczęcia sprzedaży akcji osobom trzecim
d / pracownicy spółki , którzy przepracowali w niej co najmniej 2 lata
99.Program Powszechnej Prywatyzacji przewiduje :
a / bezpłatne rozdawnictwo bonów prywatyzacyjnych osobom najmniej zarabiającym
b / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw w nich skupionych
c / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dla wszystkich dorosłych obywateli RP
d / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych wszystkim pracownikom sfery budżetowej
100.Odpłatne korzystanie z majątku likwidowanego przedsiębiorstwa może mieć formę :
a / dzierżawy
b / najmu
c / lombardu
d…
… naprawcze w przedsiębiorstwie państwowym zarządza:
a / rada pracownicza
b / dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej
c / organ założycielski w porozumieniu z dyrektorem przedsiębiorstwa d / organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej
33.Na bazie zalet struktury liniowej i funkcjonalnej zbudowano strukturę :
a / zespołową
b / zadaniową
c…
… do opracowania prospektu emisyjnego prywatyzowanej Spółki Skarbu Państwa
jest : a / profil biznesowy
b / memorandum informacyjne
c / wyniki obligatoryjnej i wszechstronnej analizy działalności spółki
d / ocena ekonomiczno-finansowa -kwestionariusz
98.Uprawnienia do preferencyjnego zakupu akcji prywatyzowanej spółki Skarbu Państwa posiadają a / wszyscy obywatele RP
b / wszyscy pracownicy i emeryci…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz