Testy wielokrotego wyboru

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy wielokrotego wyboru - strona 1 Testy wielokrotego wyboru - strona 2 Testy wielokrotego wyboru - strona 3

Fragment notatki:

A. Imię, nazwisko:
Nr grupy:
TEST WIELOKROTNEGO WYBORU
1. Minimalnym elementem podania, zgodnie z przepisami k.p.a. Jest: a) żądanie lub wyjaśnienie
b) podpis własnoręczny lub elektroniczny
c) oznaczenie wnioskodawcy
d) oznaczenie adresu wnioskodawcy
2. Jez ykiem urzędowym w naszym kraju, tj. Językiem, w którym toczy się postępowanie administracyjne Jest: a) wyłącznie język polski
b) język polski i języki mniejszości narodowych wymienione w ustawie
c) język polski i każdy język urzędowy państw Unii Europejskiej
d) język polski, a przez organami gmin -także języki mniejszości narodowych wymienione
w ustawie
3.Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym może występować Jako: a) organ
b) b) strona
c) podmiot na prawach strony
d) nie może występować w tym postępowaniu
4.K.p.a. normuje: a) ogólne postępowanie administracyjne
b) postępowanie sądowo-administracyjne
c) postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
d) d)postępowanie w sprawie skarg i wniosków.
5. Przywrócenie uchybionego terminu do dokonania czynności procesowej :
a) następuje z urzędu
b) następuje w formie postanowienia
c) dotyczy terminów „procesowych" .
d) jest uzależnione od uprawdopodobnienia braku winy wnioskującego w uchybieniu
terminowi
6.Na nie załatwienie sprawy w terminie stronie służy: a) odwołanie
b) zażalenie c) wniosek o przywrócenie uchybionego terminu
d) skarga do organu wyższego stopnia
7.Jeśli podanie nie zawiera adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych przez organ danych: a) organ wzywa wnoszącego do uzupełnienia tego braku formalnego
b) organ pozostawia podanie wnoszącego bez rozpoznania
c) organ zwraca podanie wnoszącemu
d) organ wydaje decyzje o odmowie wszczęcia postępowania
8. Przesłuchanie strony w k.p.a.: a) to tzw. posiłkowy środek dowodowy
b) jest nim związane domniemanie prawdziwości
c) to tzw. środek dowodowy nienazwany
d) zawsze jest przeprowadzane w toku postępowania
9.Obligatoryjne (tj. z urzędu) umorzenie postępowania: a) a) następuje w drodze decyzji
b) b) może nastąpić na wniosek każdej ze stron postępowania
c) następuje w razie bezprzedmiotowości postępowania
d) może o nim orzec w organ I i II instancji
10 .Decyzja ostateczna to: a) decyzja wydana bez podstawy prawnej b) decyzja, od której nie służy odwołanie


(…)

… i o właściwość między organami jednostek samorządu teryt., samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.
38.SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH SĄ:
a) Naczelny Sąd Administracyjny oraz okręgowe sądy administracyjne;
b) Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne; c) Naczelny Sąd…
… przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (organ l instancji)
> decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (organ I instancji)
> decyzję utrzymującą w mocy decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (organ n Instancji)
Na tę ostatnią decyzję została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego WSA, uwzględniając skargę może uchylić lub stwierdzić nieważność…
…; 30) A, C; 31) B; 32) B; 33) B; 34) A, B, C; 35) A, B; 36) A, C; 37) A, B, D.
Egzamin z przedmiotu: postępowanie administracyjne Administracja zaoczna HI rok 27 stycznia 2003r.
Nazwisko
Imię
TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU
1.K.P.A. NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA PODANIA
A. za pomocą telefonu,
B. za pośrednictwem poczty elektronicznej, C za pomocą telefaksu
2.WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
… administracyjnych jako sądów I instancji oraz
wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów II instancji,
C. utworzenie wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów I instancji i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu U instancji.
19.W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM NIE OBOWIĄZUJE ZASADA
A. dwuinstancyjności,
B. praworządności (legalizmu)*
C kontradyktoryjność (sporności).
20.ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA…
…. O USTROJU SADÓW ADMINISTRACYJNYCH PRZEWIDUJE
A. utworzenie wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów I instancji i Naczelnego Sądu
Administracyjnego jako sądu H instancji,
B. utworzenie okręgowych sądów administracyjnych jako, sądów I instancji oraz
wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów II instancji,
C. utworzenie apelacyjnych sądów administracyjnych jako sądów I instancji i Trybunału…
… JEST WŁAŚCIWY DO ROZPATRYWANIA SKARG W SPRAWACH:
A. dyscyplinarnych,
B. aktów nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego,
C skarg na rozporządzenia ministrów.
3.ZARZUT W SPRAWIE PROWADZENIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ MOŻNA WNIEŚĆ
A. do Naczelnego Sadu Administracyjnego
B. do organu wyższego stopnia nad organem, który prowadzi egzekucję,
C do organu, który prowadzi egzekucję
4.ODMOWA WYDANIA…
… postępowania administracyjnego.
11.STRONA UCHYBIŁA TERMINOWI DO WNIESIENIA ODWOŁANIA. W TAKIEJ SYTUACJI
A. może złożyć prośbę o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia
terminu, jeżeli udowodni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy,
* B. może złożyć prośbę o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny, uchybienia terminu, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz