testy stosunki gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5831
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
testy stosunki gospodarcze - strona 1 testy stosunki gospodarcze - strona 2 testy stosunki gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Testy stosunki gospodarcze to 15 stron testów jednokrotnego wyboru z przedmiotu stosunki gosporagcze. Prawidłowe odpowiedzi zostały pogrubione. Niektóre pytania to pytania testowe, inne to pytania, gdzie trzeba wyliczyć poprawną odpowiedź. Świetne materiały do powtórki przed ezgaminem i sprawdzenia swojej wiedzy.

Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w:
zamożności pomiędzy krajami,
poziomie technologii, wydajności pracy,
żadna z powyższych.
Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany odbywającej się pomiędzy:
krajami wysoko rozwiniętymi gospodarczo,
krajami określanymi jako słabo rozwinięte gospodarczo,
krajami tworzącymi Unię Celną,
żadna z powyższych.
Warunki konkurencji niedoskonałej sprzyjają:
handlowi wewnątrzgałęziowemu,
rozwojowi handlu międzygałęziowego,
a i b,
żadne z powyższych.
W przypadku występowania korzyści ze skali produkcji specjalizacja będzie określona przede wszystkim przez ( w znacznym stopniu przez):
wielkość kraju - przewagę będzie miał zawsze duży kraj,
wielkość kraju nie będzie miała większego znaczenie, decydować będzie pierwszeństwo w rozpoczęciu produkcji danego dobra,
przewagę technologiczną,
przewagę w zarobkach,
przewagę jaką daje wielkość (duży kraj),
przewagę wynikającą z pierwszeństwa w rozpoczęciu produkcji danego dobra.
Teoria korzyści komparatywnych wyjaśnia występowanie korzyści z handlu pomiędzy:
krajami podobnymi jeżeli chodzi o wyposażenie w zasoby (czynniki) produkcji,
krajami różniącymi się jeżeli chodzi o wyposażenie w zasoby (czynniki) produkcji,
każdego przypadku wymiany międzynarodowej,
specjalizacja będzie określana przez aktualne koszty komparatywne.
Teoria korzyści komparatywnych wyjaśnia występowanie korzyści z:
handlu międzygałęziowego,
handlu wewnątrzgałęziowego,
każdego przypadku wymiany międzynarodowej.
Korzyści komparatywne będą określane przez:
relacje w poziomie płac między krajami,
relacje w nakładach pracy między krajami,
relacje w nakładach pracy i poziomie płac między krajami,
relacje pomiędzy tempem wzrostu płac w poszczególnych krajach.
Który z poniższych warunków musi być spełniony aby handel międzynarodowy przynosił korzyści obu partnerom (model 2 kraje):
jeden kraj musi produkować jedno dobro taniej od drugiego kraju,
jeden kraj misi mieć jedno dobro tańsze i drugie droższe od drugiego kraju,
muszą występować różnice w poziomie płac między tymi krajami,
żadna z powyższych odpowiedzi,
jeden kraj nie może produkować wszystkich dóbr taniej.
Transfer kapitału z kraju A do B prowadzi do:
spadku stopy procentowej w A i wzrostu w B,
wzrostu stopy procentowej w A i spadku w B,
spadku stopy procentowej w obu krajach,
wzrostu stopy procentowej w obu krajach.


(…)

… transfer siły roboczej nie wpływa na relacje płac ale korzyści odniosą pracodawcy w obu krajach.
Korzyści z Unii Celnej polegają główne na:
zwiększeniu konkurencyjności zagranicznej,
zwiększeniu konkurencyjności wewnętrznej,
przesunięciu popytu z dóbr zagranicznych na krajowe,
żadne z powyższych odpowiedzi.
Strefa wolnego handlu tym różni się od Unii Celnej, że:
strefa wolnego handlu jest pojęciem szerszym, obejmuje nie tylko politykę celną,
Unia Celna znosi cło wewnątrz Unii, ale pozostawia jej członkom możliwość dowolnego ustawienia stawek celnych wobec krajów trzecich,
strefa wolnego handlu pozostawia członków strefy wolny wybór żadna z powyższych odpowiedzi.
Strefa wolnego handlu tym różni się od Unii Celnej, że:
strefa wolnego handlu obejmuje eliminację wszystkich środków ochrony w obrocie wewnętrznym, Unia Celna tylko cła,
w strefie wolnego handlu każde państwo utrzymuje własny system celny, w Unii Celnej system ochrony wobec krajów trzecich jest ujednolicony (wspólny),
w Unii Celnej każde państwo utrzymuje własny system celny, w strefie wolnego handlu system ochrony wobec krajów trzecich jest ujednolicony (wspólny),
żadna z powyższych odpowiedzi,
Efekt przesunięcia handlu (trade division…
… kraj o najniższych cłach,
żadna z powyższych możliwości.
Jeżeli przewiduję, że kurs DM w stosunku do USD spadnie, to powinienem:
utrzymać pozycję short (krótką) w DM,
utrzymać pozycję long (długą) w DM,
utrzymać pozycję zamkniętą w DM,
żadna z powyższych możliwości.
Jako efekt przesunięcia określa się:
zmiany kierunków handlu krajów tworzących strefę wolnego handlu,
zwiększenie obrotów handlowych…
… w kraju importującym,
podatnika w kraju eksportującym,
odpowiedz a i c.
Koszty subwencji eksportowej ponosi:
konsument w kraju eksportującym,
podatnik w kraju eksportującym,
producent w kraju importera,
wszystkie powyższe odpowiedzi,
podatnik w kraju importującym,
tylko b i c.
Teoria parytetu siły nabywczej w wersji względnej stwierdza, że:
relatywne zmiany w kursach walut są skutkiem relatywnych zmian…
… prawdopodobne.
Nadwyżka w bilansie płatniczym:
zwiększa podaż pieniądza w kraju,
zmniejsza podaż pieniądza w kraju,
na ogół nie ma bezpośredniego wpływu na obieg pieniądza.
Przyjmuje się, że bilans płatniczy jest dodatni jeżeli:
eksport dóbr i usług jest większy od importu,
rośnie kurs waluty danego kraju,
rosną rezerwy walutowe Banku Centralnego danego kraju,
żadna z powyższych odpowiedzi.
Dodatni bilans płatniczy:
zwiększa presję inflacyjną,
zmniejsza presję inflacyjną,
nie ma związku pomiędzy nadwyżką bilansu płatniczego a inflacją.
Przyjmuje się, że bilans płatniczy jest ujemny jeżeli:
eksport dóbr i usług jest mniejszy od importera,
spada kurs waluty danego kraju,
ma miejsce zmniejszenie poziomu rezerw dewizowych sektora bankowego danego kraju,
rosną rezerwy walutowe Banku Centralnego danego kraju…
… handlowych,
wzrost handlu spowodowany obniżeniem ceł lub innych ograniczeń w handlu,
żadna z powyższych odpowiedzi.
Dewaluacja:
zmniejsza poziom płac realnych,
zwiększa poziom płac realnych (lub kraju dewaluującego swoją walutę),
nie ma wpływu na poziom płac realnych, zmniejsza tylko poziom płac nominalnych,
w zależności od warunków może być odpowiedz i a i b.
Aprecjacja waluty krajowej:
zmniejsza poziom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz