Testy-postępowanir administracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy-postępowanir administracyjne - strona 1 Testy-postępowanir administracyjne - strona 2 Testy-postępowanir administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

TESTY - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE   1 . KPA nie przewiduje możliwości wniesienia podania :   A)    za pośrednictwem poczty elektronicznej, B)    za pomocą telefonu, C)    za pomocą telefaksu.   2 . Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej :   A)    który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, B)    który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, C)    wyższego stopnia.   3 . Rażące naruszenie prawa jest podstawą :   A)    stwierdzenia nieważności decyzji, B)    wznowienia postępowania administracyjnego, C)    zależnie od rodzaju sprawy albo podstawą stwierdzenia nieważności decyzji albo wznowienia postępowania administracyjnego.   4. Kodeks postępowania administracyjnego reguluje :   A)    postępowanie administracyjne, B)    postępowanie cywilne, C)     postępowanie karne skarbowe.   5. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym :   A)     może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, B)     może być tylko radca prawny lub adwokat, C)     mogą być te same podmioty, które uprawnione są do reprezentowania strony w postępowaniu cywilnym, gdyż KPA odsyła do odpowiedniego stosowania w tym zakresie przepisów KPC.   6 . REFORMATIO IN PEIUS tj. zmiana decyzji organu I instancji przez organ odwoławczy na niekorzyść strony odwołującej się :   A)     jest w postępowaniu administracyjnym niedopuszczalna, B)     jest zawsze możliwa w postępowaniu administracyjnym, C)     jest możliwa tylko wtedy, gdy decyzja organu I instancji rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.   7 . Skutki zawieszenia postępowania administracyjnego to :   A)     wstrzymanie biegu terminów procesowych, B)     wstrzymanie biegu terminów procesowych i zakończenie postępowani a w danej instancji, C)     zakończenie postępowania w danej instancji. 8 . Opinia biegłego jest wg  KPA :   A)     środkiem dowodowym nienazwanym, B)     środkiem dowodowym nazwanym, C)     środkiem dowodowym, który nie może być dopuszczony w tym postępo waniu.   9. Ustawa z 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych przewiduje :   A)    

(…)

….   9. Ustawa z 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych przewiduje :   A)    utworzenie wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów I instancji i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu II instancji, B)    utworzenie okręgowych sądów administracyjnych jako sądów I instancji oraz wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów II instancji, C)    utworzenie okręgowych sądów administracyjnych…
…, B)    do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, C)    do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. D)    5 letni lub 10 letni termin, po upływie którego wyłączona jest możliwość uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego.   34. Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze jest zgodne z prawem to sąd administracyjny :   A)    pozostawia skargę na rozstrzygniecie nadzorcze bez rozpoznania, B)    odrzuca skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze, C)    oddala skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze.   35. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym może być :   A)    stroną, B)    podmiotem prowadzącym postępowanie, C)    uczestnikiem na prawach strony.   36. Termin został zachowany, gdy :   A)    pismo złożono w niewłaściwym organie administracji publicznej, B…
… o wyłączeniach.   62. Podstawą stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej może być :   A)    wydanie bez podstawy prawnej, B)    stan, w którym wykonanie decyzji administracyjnej stanowiłoby wykroczenie, C)    pominięcie podstawy prawnej decyzji.   63. O wstrzymaniu wykonania decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę :   A)    może orzec organ prowadzący postępowanie w sprawie stwierdzenia…
… pozwolenia na budowę organy administracji publicznej I i II instancji ( na skutek wnoszonych odwołań) wydawały kolejno następujące decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę organ I instancji), decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania( organ II instancji), decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (organ I instancji), decyzję utrzymującą w mocy…
…) są dniami ustawowo wolnymi od pracy.   13. Orzeczenie sądowe :   A)    nie może być podstawą egzekucji administracyjnej, B)    zawsze może być podstawą egzekucji administracyjnej, C)    może być podstawą egzekucji administracyjnej, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, a orzeczenie zostało zaopatrzone w klauzulę wykonalności.               14. Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej…
… sytuacji :   A)    może złożyć prośbę o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, jeżeli udowodni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy, B)    może złożyć prośbę o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy oraz jednocześnie z wniesieniem prośby wniesie odwołanie, C…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz