Testy- postępowanie administracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy- postępowanie administracyjne - strona 1 Testy- postępowanie administracyjne - strona 2 Testy- postępowanie administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

TESTY � POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE  
1 . KPA nie przewiduje możliwości wniesienia podania :
 
A)  za pośrednictwem poczty elektronicznej,
B)   za pomocą telefonu,
C)   za pomocą telefaksu.
 
2 . Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej :
 
A)  który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji,
B)   który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji,
C)   wyższego stopnia.
 
3 . Rażące naruszenie prawa jest podstawą :
 
A)  stwierdzenia nieważności decyzji,
B)   wznowienia postępowania administracyjnego,
C)   zależnie od rodzaju sprawy albo podstawą stwierdzenia nieważności decyzji albo wznowienia postępowania administracyjnego.
 
4. Kodeks postępowania administracyjnego reguluje :
 
A)  postępowanie administracyjne,
B)   postępowanie cywilne,
C)   postępowanie karne skarbowe.
 
5. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym :
 
A)  może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
B)   może być tylko radca prawny lub adwokat,
C)   mogą być te same podmioty, które uprawnione są do reprezentowania strony w postępowaniu cywilnym, gdyż KPA odsyła do odpowiedniego stosowania w tym zakresie przepisów KPC.
 
6 . REFORMATIO IN PEIUS tj. zmiana decyzji organu I instancji przez organ odwoławczy na niekorzyść strony odwołującej się :
 
A)  jest w postępowaniu administracyjnym niedopuszczalna,
B)   jest zawsze możliwa w postępowaniu administracyjnym,
C)   jest możliwa tylko wtedy, gdy decyzja organu I instancji rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.
 
7 . Skutki zawieszenia postępowania administracyjnego to :
 
A)  wstrzymanie biegu terminów procesowych,
B)   wstrzymanie biegu terminów procesowych i zakończenie postępowania w danej instancji,
C)   zakończenie postępowania w danej instancji.
8 . Opinia biegłego jest wg  KPA :
 
A)  środkiem dowodowym nienazwanym,
B)   środkiem dowodowym nazwanym,
C)   środkiem dowodowym, który nie może być dopuszczony w tym postępowaniu.
 
9. Ustawa z 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych przewiduje :
 
A)  utworzenie wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów I instancji i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu II instancji,
B)   utworzenie okręgowych sądów administracyjnych jako sądów I instancji oraz wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów II instancji,


(…)

… uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego.
 
34. Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze jest zgodne z prawem to sąd administracyjny :
 
A)  pozostawia skargę na rozstrzygniecie nadzorcze bez rozpoznania,
B)   odrzuca skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze,
C)   oddala skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 
35. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym może być :
 
A)  stroną…
… udzielenia pozwolenia na budowę :
 
A)  może orzec organ prowadzący postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji- w toku tego postępowania,
B)   może orzec organ prowadzący postępowanie wznowione � w toku tego postępowania,
64. Decyzja administracyjna została wydana 2 stycznia 2004r. i doręczona stronie tego samego dnia. Strona wniosła odwołanie od tej decyzji w dniu 10 stycznia 2004r. Z upływem…
… na budowę organy administracji publicznej I i II instancji ( na skutek wnoszonych odwołań) wydawały kolejno następujące decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę organ I instancji), decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania( organ II instancji), decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (organ I instancji), decyzję utrzymującą w mocy decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (organ II instancji). Na tę ostatnią decyzję została wniesiona skarga do WSA. WSA, uwzględniając skargę może uchylić lub stwierdzić nieważność :
 
A)  wszystkich decyzji wydanych w granicach danej sprawy ( w tym również decyzji wydawanych we wcześniejszych cyklach instancyjnych)
B)   wyłącznie zaskarżonej decyzji,
C)   wyłącznie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej…
… :
 
A)  nie może być podstawą egzekucji administracyjnej,
B)   zawsze może być podstawą egzekucji administracyjnej,
C)   może być podstawą egzekucji administracyjnej, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, a orzeczenie zostało zaopatrzone w klauzulę wykonalności.
 
14. Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej można wnieść :
 
A)  do organu, który prowadzi egzekucję,
B)   do organu wyższego stopnia, który prowadzi egzekucję,
C)   do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
15. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest środkiem prawnym :
 
A)  dewolutywnym,
B)   niedewolutywnym,
C)     zależnie od rodzaju sprawy : dewolutywnym bądź niedewolutywnym.
 
16. Strona uchybiła terminowi do wniesienia odwołania w takiej sytuacji :
 
A)  może złożyć prośbę o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz