Test zaliczniowy z chemii budowlanej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4613
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test zaliczniowy z chemii budowlanej - strona 1

Fragment notatki:Kolokwium składa się z 25 pytań "a,b,c,d" i obejmuje takie zagadnienia jak: izotopy, wiązanie wodorowe, dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, miara twardości wody, wapno hydratyzowane, gaszenie wapna, cechy metali, zjawisko korozji elektrochemicznej, cement portlandzki, gips, mieszanka betonowa, krzemianowanie, korozja siarczanowa, korozja ogólnokwasowa, minerały, cement hutniczy, stal oraz tartaryzacja.

Notatka przetestuje wiedzę z zakresu chemii budowlanej i pomoże lepiej przygotować się do zaliczenia przedmiotu.

Chemia budowlana TEST ZALICZENIOWY
Izotopy są to atomy tego samego pierwiastka różniące się:
Liczbą atomową
Liczbą masową
Liczbą elektronów
Liczbą protonów
Wiązanie wodorowe może tworzyć się między cząsteczkami:
Metanu
Wodoru
Wody
Wodorowęglanu magnezu
Rozpatrując wiązania w cząsteczkach: H₂, O₂, N₂ stwierdzamy, że:
We wszystkich wymienionych cząsteczkach liczba wiązań jest jednakowa
W każdej z wymienionych cząsteczek występują tego samego typu wiązania kowalencyjne
W cząsteczce wodoru tworzą się wiązania wodorowe
W każdej z wymienionych cząsteczek występują tego samego typu wiązania kowalencyjne - spolaryzowane
Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dzięki:
Budowie dipolowej
Małemu stopniowi dysocjacji
Obecności wiązań kowalencyjnych
Praktycznie stałej wartości stężenia molowego H₂O
Miarą twardości wody jest zawartość w niej soli:
Na i Ca
Na i Mg
Ca i Mg
Na i Si
Wapno hydratyzowane to wapno:
Zgaszone nadmiarem wody
Zgaszone ilością wody wyliczoną stechiometrycznie
O właściwościach hydraulicznych
Zgaszone wodą w ilości mniejszej niż stechiometria
Gaszenie wapna polega na reakcji:
CaO + CO₂ → CO₃
CaO + SO₃ → CaSO₄
CaO + H₂O → Ca(OH)₂
CaCO₃ + H₂O → Ca(HCO₃)₂
Cechy metali takie jak połysk metaliczny, przewodnictwo cieplne i elektryczne, zdolność do tworzenia kationów metali jest następstwem:
Występowania wiązań kowalencyjnych pomiędzy atomami metalu
Występowania wiązań metalicznych
Oddziaływań Van del Waalsa
Stal jest stopem żelaza i:
Chromu o zawartości Cr do 2%
Węgla o zawatości C ok. 4,5%
Niklu o zawartości Ni do 2%
Węgla o zawartości C do 2%
Zjawisko korozji elektrochemicznej obserwowane jest w środowisku:
Wilgotnego powietrza i w roztworach wodnych
Suchych gazów np. chloru, metalnu
Cieczy nieelektrolitów mp. benzenie, ropie naftowej
Tlenu w podwyższonej temperaturze
Główny składnik cementu portlandzkiego to:
3CaO x SiO₂
2CaO x SiO₂
3CaO x Al₂O₃
CaSO₄ x 2H₂O
Gips dodaje się do klinkieru cementu portlandzkiego w celu:
Poprawy mrozoodporności
Przyspieszenia wiązania
Opóźnienia wiązania
Nadania ziarnom cementu właściwości hydrofilowych
Najaktywniejszym ( w sensie reakcji z wodą ) składnikiem cementu portlandzkiego jest:
Krzemian trójwapniowy
Glinian trójwapniowy
Żelazoglinian czterowapniowy
Krzemian dwuwapniowy
Domieszki upłynniające mieszankę betonową wykorzystują mechanizm:


(…)

…₂ + CaO)
SiO₂/ (Al₂O₃ + SiO₂)
Powyżej 50% składu klinkieru cementu portlandzkiego stanowi:
3CaO x SiO₂
2CaO x SiO₂
4CaO x Al₂O₃ x Fe₂O₃
CaSO₄ x 2H₂O
Minerał - składnik cementu o symbolu C3S to:
Siarczek węgla
Siarczan trójwapniowy
Krzemian trójwapniowy
Glinian trójwapniowy
Cement hutniczy jest spoiwem otrzymywanym z:
Klinkieru portlandzkiego i margli z dodatkiem siarczanu wapnia
Klinkieru portlandzkiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz