test z finansow publicznych- gospodarka przestrzenna(2004)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
test z finansow publicznych- gospodarka przestrzenna(2004) - strona 1 test z finansow publicznych- gospodarka przestrzenna(2004) - strona 2

Fragment notatki:


1. Czy wyrażenie :
Sc=Y+(F+N-T)-C
gdzie: Y-przychody ze sprzedaży towarów i usług (GNP)
F-transfery sektora publicznego
publicznego-odsetki płacone przez sektor prywatny
oznacza:
tożsamość dochodowo-wydatkową
oszczędność sektora prywatnego
tożsamość oszczędności inwestycji
funkcję konsumpcji
2. Które z dóbr ma wyłącznie charakter publiczny?
jeziora
energia elektryczna
lekarstwa
ogrzewanie
3. Które z dóbr jest dobrem społecznym?
ochrona zdrowia
oświetlenie ulic
parki narodowe
rzeki
4. Czy następujące założenia dotyczące budowy finansów publicznych tj.:
polityka podatkowa nie powinna hamować aktywności gospodarczej
ciężary podatkowe nie powinny hamować aktywności gospodarczej
system podatkowy powinien być zrównoważony
budżet państwa jak najniższy
reprezentuje doktrynę:
liberalną
ortodoksyjną
fizjokratów
inerwencjonizmu fiskalnego
5. Który z ekonomistów uważany jest za twórcę ubezpieczeń społecznych?
I.M. Keynes
A. Smith
D. Ricardo
A. Wagner
6. Czy:
podatki centralne
podatki lokalne
opłaty
cła
dochody z majątku publicznego (dywidendy)
składki na ubezpieczenia społeczne
to struktura finansów publicznych w przekroju:
instrumentalnym
prawnym
instytucjonalnym
podmiotowym
7. Czy do dochodów publicznych zaliczamy:
podatki
kredyty z banku centralnego
centralnegowpływy ze sprzedaży weksli
wpływy ze sprzedaży obligacji
8. Czy świadczenie finansowe:
pieniężne, przymusowe, bezzwrotne, odpłatne, jednostronnie nakładane jest:
podatkiem
opłatą
składką członkowską
cłem
9. Czy do podatków lokalnych należą:
podatek rolny od gruntów
podatek VAT
podatek od osób prawnych
podatek od gier
10. Wydatki budżetowe na rolnictwo w latach 90-tych wynoszą ok.:
7% ogółu wydatków budżetowych
8% ogółu wydatków budżetowych
9% ogółu wydatków budżetowych
10% ogółu wydatków budżetowych
11. Czy do czynników równowagi budżetowej o charakterze ekonomicznym zaliczamy:
monitorowanie dochodów i wydatków budżetowych
przepływ środków finansowych do budżetu z publicznych funduszy celowych
przepływ środków finansowych do budżetu z budżetów instytucji ubezpieczeń społecznych


(…)

… instytucji ubezpieczeń społecznych
poziom wydatków na sferę usług społecznych
12. Podstawą wymiaru podatku rolnego od gruntów jest:
hektar fizyczny użytków rolnych
przychód szacunkowy
przychód rzeczywisty
zwaloryzowana wartość użytkowa ziemi.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz