test pytania logistyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 4165
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
test pytania logistyka - strona 1 test pytania logistyka - strona 2 test pytania logistyka - strona 3

Fragment notatki:


Test jednokrotnego wyboru  1)  Zgodnie z macierzą portfelową  artykułów zaopatrzenia produkty, których ryzyko  zaopatrzenia jest niskie ale ich wpływ na wynik finansowy i jakośd oferty danego  przedsiębiorstwa jest wysoki nazywamy:  a)  Strategicznymi  b)  Wąskiego gardła  c)  Dźwigniowymi  d)  Modularnymi  2)  Optymalna wielkośd zamówienia handlowego (dla odbiorcy) to taka przy której:  a)  Łączne koszty roczne realizacji dostaw i utrzymywania zapasów magazynowych osiągają  wartośd minimalną  b)  Koszty roczne utrzymywania zapasów magazynowych osiągają wartośd minimalną  c)  Roczne koszty realizacji dostaw osiągają wartośd minimalną  d)  Poziom zapasów magazynowych w sferze zaopatrzenia jest wysoki  3)     Niestandardowy kształt przewożonego ładunku oznacza, że jego:  a)  Transportowa podatnośd naturalna jest niska   b)  Magazynowa podatnośd wartościowa jest niska  c)  Transportowa podatnośd techniczna jest niska  d)  Transportowa podatnośd ekonomiczna jest wysoka  4)  W przedsiębiorstwie „X” poziom zapasów bezpieczeostwa komponentu „Y” został ustalony  na poziomie 100 sztuk. Średnia wielkośd zamówienia handlowego wynosi 2000 sztuk.  Przeciętny poziom zapasów magazynowych wynosi  w tym przedsiębiorstwie:  a)  2200 sztuk  b)  1200 sztuk  c)  1100 sztuk  d)  1000 sztuk  5)  Siatka powtórzeo Kelly’ego służy do:  a)  Podziału rynku zbytu na segmenty  b)  Określenia gotowości dostawczej  c)  Klasyfikacji artykułów zaopatrzenia  d)  Ustalenia kryteriów jakimi posługują się odbiorcy przy ocenie dostawców   6)  Optymalny poziom obsługi klienta to z punktu widzenia oferenta świadczeo logistycznych  taki poziom:  a)  Przy którym poziom zysku zrealizowanego przez danego oferenta jest najwyższy   b)  Przy którym poziom świadczenia logistycznego przyjmuje wartośd maksymalną  c)  Przy którym koszty logistyczne ponoszone przez oferenta są najniższe  d)  Przy którym stosunek kosztów do efektów przyjmuje wartośd maksymalną   7)  Strategia dywersyfikacji jako strategia wobec dostawców powinna byd stosowana gdy:  a)  Siła przetargowa dostawców jest wyższa niż danego przedsiębiorstwa  b)  Siła przetargowa dostawców jest niższa niż danego przedsiębiorstwa  c)  Siła przetargowa dostawców i przedsiębiorstwa (odbiorcy) jest taka sama   8)  Zgodnie z założeniami metody XYZ o zapotrzebowaniu regularnym mówimy, gdy:  a)  Wahania zapotrzebowania w skali miesiąca wynoszą do 20%  b)  Wahania zapotrzebowania w skali tygodnia przekraczają 50%   c)  Wahania zapotrzebowania w skali miesiąca mieszczą od 20% do 50%  

(…)

… jakimi kierują się odbiorcy przy wyborze dostawcy
c) Planowanie potrzeb dystrybucji
d) Klasyfikacji artykułów w sferze dystrybucji
W odniesieniu do których artykułów można stosowad koncepcję JIT (Just in Time):
a) CX
b) BX
c) AZ
d) AX
Test wielokrotnego wyboru
1) Które z poniższy stwierdzeo są prawidłowe?
a) Standaryzacja opakowao i środków transportu obniża koszty logistyczne
b) Im mniejszych nakładów…
… strategie dominacji
b) Poszukiwad nowych dostawców
c) Rozważyd produkcję we własnym zakresie
d) Poszukiwad substytutów
3) Parametr wyrównania wykładniczego alfa przyjmuje wartości bliskie jedności , gdy
prognozowana zmienna wykazuje:
a) Dużą regularnośd
b) Małą regularnośd
c) Wolne zmiany trendu
d) Szybkie zmiany trendu
4) System Just in Time to:
a) System planowania kanałów dystrybucji
b) System…
… miesiąca mieszczą od 20% do 50%
d) Wahania zapotrzebowania w skali miesiąca wynoszą od 50% do 70%
Materiały z grupy AX ( na podstawie analizy ABC i XYZ) cechuje:
a) Niski poziom wartości zużycia
b) Niska dokładnośd prognozy zużycia
c) Wysoka regularnośd zużycia
d) Wysoki poziom ryzyka zaopatrzenia
Strategia outsourcingu logistycznego oznacza:
a) Realizacje danego zadania logistycznego we własnym zakresie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz