Teoria prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5726
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria prawa - strona 1 Teoria prawa - strona 2 Teoria prawa - strona 3

Fragment notatki:


TEORIA PRAWA PRAWO to pojęcie wieloznaczne, np.:
W znaczeniu przedmiotowym - całokształt norm ustawowych i chronionych przez państwo
W znaczeniu podmiotowym - wynikająca z norm prawa przedmiotowego możność określonego postępowania lub możność żądania danego postępowania od osób do tego zobowiązanych PAŃSTWO to terytorium zamieszkałe przez ludność poddaną suwerennej władzy
Prawo to instrument oddziaływania państwa na społeczeństwo.
Prawo przedmiotowe ŹRÓDŁA PRAWA: Zwyczaj - źródło pierwotne - prawo zwyczajowe Stanowienie prawa - wydawanie aktów prawa przez władze państwa (wydawanie aktów normatywnych) - prawo stanowione W dzisiejszym świecie dominuje prawo stanowione - w Polsce stanowi je przede wszystkim Sejm i jest ono prawem pisanym
W systemach anglosaskich dominuje prawo zwyczajowe
W Polsce nie można oprzeć wyboru na innym wyroku, trzeba podać normę prawną, w argumentacji można przytoczyć przykład innej sprawy
Zwyczaj nie stanowi prawa!!! POLSKIE ŹRÓDŁA PRAWA ZASADA HIERARCHI AKTÓW NORAMTYWNYCH - oznacza, że są akty normatywne wyższego rzędu (ważniejsze) oraz akty niższego rzędu  akt normatywny niższego rzędu nie może być sprzeczny z aktem normatywnym rzędu wyższego Źródła prawa powszechnego KONSTYTUCJA - najwyższy akt prawa; Trybunał Konstytucyjny sprawdza zgodność aktów z obowiązującą Konstytucją UMOWY MIĘDZYNARODOWE - formalni równe z ustawami ale jeżeli istnieje sprzeczność między nimi wtedy przyjmuje się że ważniejsza jest umowa międzynarodowa i trzeba dokonać zmian w ustawie USTAWY - w praktyce najważniejsze źródła prawa, uchwala je tylko Sejm Prawo inicjatywy ustawodawczej ma:
Grupa posłów
Senat
Prezydent
Rada Ministrów(najwięcej projektów ustaw wnosi do Sejmu - ponad 80%)
Inicjatywa obywatelska (100.000 obywateli) ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE - wydawane przez naczelne organy władzy wykonawczej; rady miast, sejmiki wojewódzkie, itp. Mogą wprowadzić uchwały, zarządzenia prezydentów, wójtów źródła prawa lokalnego wydaje Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, Ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów rzadko Prezydent
Źródło prawa na podstawie i w celu wykonania ustaw
Musi być udzielona delegacja ustawodawcza do wydania rozporządzenia, którą odnajdujemy w ustawie = upoważnienie
Rozwija i uszczegóławia ustawy
Publikowane w Dzienniku Ustaw RP (Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe Ministerstw, Dzienniki Urzędowe Województw)
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, chyba że samo stanowi inaczej

(…)

….  Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
„kto publicznie prezentuje treści pornograficzne”
„nie może narzucić ich odbioru osobie, która tego sobie nie życzy”
w innym przypadku osoba taka „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności…

Blankietowe (odsyłające) nie określa wyraźnie odpowiedniego zachowania ale odsyła do innej normy
Norma prawna a przepis prawny:
Przepis prawny - zdanie zawarte w akcie normatywnym; może mieć postać: artykułu, ustępu, punktu, paragrafu, itd.
Dlaczego dzielimy akty normatywne na artykuły, ustępy, itp.?
Aby aktami normatywnymi łatwiej było się posługiwać
Zdarzenie prawne - zdarzenie rzeczywiste, z którym prawo…
… uznajemy go za niewinnego (domniemanie niewinności), w prawie finansowym wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść skarbu państwa
Celościowa (teleologiczna, funkcjonalna)
Określone przepisy prawe mają określone cele do spełnienia
Historyczna Starym pojęciom należy nadawać nową treść, rozumieć współcześnie
LUKA W PRAWIE - ma miejsce gdy dla jakiegoś zdarzenia prawnego nie ma odpowiedniego przepisu

….: prawo podmiotowe do dobrego mienia.
Podział praw podmiotowych:
Majątkowe wartość możemy oszacować w pieniądzach, np.: prawo podmiotowe do alimentów, prawo podmiotowe do odszkodowania, prawo podmiotowe do praw autorskich(podwójne)
Niemajątkowe wartości nie można oszacować w pieniądzach, tzw. DOBRA OSOBISTE, np.: prawo do życia, zdrowia, wolności, dobrego mienia, wizerunku, praw autorskich
Zbywalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz