Teoria optimum konsumenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria optimum konsumenta - strona 1 Teoria optimum konsumenta - strona 2 Teoria optimum konsumenta - strona 3

Fragment notatki:


Rynek, popyt, podaż. Teoria optimum konsumenta
I. Teoria użyteczności a równowaga konsumenta
Wyjaśnia sposób funkcjonowania konsumenta na rynku. Oparta jest na funkcji użyteczności. Teoria użyteczności zakłada dążenie konsumenta do maksymalizacji zadowol enia z konsumpcji dóbr. UŻYTECZNOŚĆ Jest sumą zadowolenia, jaką osiąga konsument z posiadania lub konsumpcji dóbr. Umowną jednostką użyteczności jest util.
FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI Wyjaśnia zależność między ilością konsumowanych dóbr a poziomem satysfakcji uzyskiwanej w wyniku tej konsumpcji. Funkcja użyteczności ma postać:
gdzie: TU - użyteczność całkowita, f - zależność funkcyjna użyteczności od struktury koszyka dóbr, X,Y,Z,....N - ilość poszczególnych dóbr w koszyku konsumpcji.
Jednoczynnikowa funkcja konsumpcji rozważa zależność między poziomem zadowolenia z konsumpcji dobra X a ilością konsumpcji tego dobra przy założeniu ceteris paribus odnośnie pozostałych dóbr
Każdy konsument podejmujący decyzje posiada własną funkcję użyteczności, która charakteryzuje się pewnymi ogólnymi cechami:
1. konsument woli posiadać więcej niż mniej (funkcja użyteczności jest u większości konsumentów rosnąca), 2. krańcowa użyteczność jest malejąca, ponieważ każdy dodatkowy procent konsumpcji powoduje coraz mniejszy przyrost użyteczności.(I prawo Gossena). Użyteczność marginalna (MU) informuje o ile zmieni się użyteczność całkowita (TU) z konsumpcji dobra przy zmianie wielkości konsumpcji o jednostkę, czyli:
Konsument maksymalizuje użyteczność całkowitą w punkcie, w którym MU = 0 Konsument dążąc do maksymalizacji użyteczności całkowitej konsumpcji dąży do zmaksymalizowania różnicy między użytecznością osiąganą z konsumpcji dóbr a ponoszonymi w związku z tą konsumpcją nakładami. Różnica ta największa jest w punkcie zrównania się współczynników kierunkowych funkcji użyteczności i funkcji wydatków: gdzie: - współczynnik kierunkowy funkcji użyteczności konsumpcji dobra X, - współczynnik kierunkowy funkcji wydatków na dobro X.
Z przekształcenia powyższych równań wynika, iż konsument osiąga maksymalną użyteczność z konsumpcji dobra X, gdy użyteczność marginalna równa jest cenie dobra X. Konsument będzie zwiększał zakupu dobra X do momentu zrównania się MU z ceną dobra X. W sytuacji, gdy konsument przeznacza swój dochód na dwa dobra X i Y, sytuacją optymalną dla niego jest, gdy użyteczności marginalne obu dóbr zrównują się. W przypadku uwzględnienia różnic w cenach dobra X i Y,

(…)

… droższego dobrem relatywnie tańszym. Efekt substytucyjny bada stopień zastępowania dobra droższego tańszym spowodowany jedynie zmianą ceny a nie dochodu realnego. Wpływ zmiany ceny relatywnej na ilość konsumowanych dóbr wyraża efekt dochodowy. Efekt substytucyjny jest zawsze ujemny.
EFEKT DOCHODOWY zmiany ceny
Powoduje zmiany w dochodzie realnym konsumenta, wpływając na ilość nabywanych dóbr. Siła tego efektu zależy od udziału dobra w ogólnych wydatkach konsumenta. Efekt dochodowy jest dodatni dla dóbr normalnych, a ujemny dla dóbr podrzędnych. Dodatni efekt dochodowy wzmacnia efekt substytucyjny, ujemny osłabia.
V. Podaż i determinanty podaży
PODAŻ
Jest to ilość dobra zaoferowana przez producentów do sprzedaży po danej cenie w określonym czasie
PRAWO PODAŻY
Mówi, iż wielkość podaży zmienia się wprost…
…, czyli pułap ceny
Jest to cena, powyżej której sprzedawać nie można. Cena poniżej ceny równowagi rynkowej. Wprowadzenie ceny maksymalnej wywołuje zjawisko niedoboru.
CENA MINIMALNA
Jest to cena, poniżej której sprzedawać nie można. Cena powyżej ceny równowagi rynkowej. Wprowadzenie ceny minimalnej wywołuje zjawisko nadwyżki.
VII. Nadwyżka konsumenta i producenta
NADWYŻKA KONSUMENTA
Jest pieniężną miarą…
… zł, ósmej 3 zł, dziewiątej 2 zł i dziesiątej 1 zł. Określ ile jednostek dobra X zakupi konsument oraz oblicz nadwyżkę konsumenta.
ANEKS: Optymalizacja konsumpcji w czasie
Uchylając założenie, iż konsument wydaje cały swój dochód w okresie bieżącym, otrzymujemy, iż konsument wybiera miedzy konsumpcją w okresie bieżącym a konsumpcją w okresie przyszłym , czyli określa wielkość oszczędności. Rys. Krzywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz