Tendencje w rozwoju prawa współczesnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tendencje w rozwoju prawa współczesnego-opracowanie - strona 1 Tendencje w rozwoju prawa współczesnego-opracowanie - strona 2 Tendencje w rozwoju prawa współczesnego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TENDENCJE W ROZWOJU PRAWA WSPÓŁCZESNEGO:
o Postępująca jurydyzacja życia społecznego- coraz więcej dziedzin, które reguluje prawo; prawo nie tylko źródłem obowiązków i uprawnień, ale i instrumentem do realizacji programów skutecznych
o Wzrost ilości prawa- świadczy o niskiej skuteczności realizacji prawa
o Procesy scientyzacji w procesie tworzenia prawa- w związku z nowoczesnymi metodami o Wzrost instytucji i organizacji o charakterze kompetencyjnym- instytucje pozapaństwowe wyposażone w uprawnienia prawotwórcze, regulujące- np. banki; nieformalne negocjacje w obrębie niektórych grup społecznych, które nieformalnie uczestniczą w procesie tworzenia prawa
NORMY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO- ratyfikowane umowy międzynarodowe
Najwyższą formą legislacji są ustawy zarówno w systemie kontynentalnym jak i anglosaskim (żaden precedens nie może uchylić ustawy, ale ustawa może uchylić precedens).
W systemie anglosaskim domeną precedensu jest prawo cywilne.
W systemie prawa kontynentalnego: wzrost orzecznictwa sądów najwyższych i wyższych; zaczyna wywierać coraz większą rolę na orzecznictwo sądów niższych (precedensy de facto- nie ma charakteru wiążącego, nie jest bezpośrednim źródłem prawa (de jure)
AKTY:
Charakter powszechnie wiążący w stosunku do wszystkich podmiotów prawa posiadają rozporządzenia, ratyfikacje, akty prawa miejscowego (organy samorządowe, wojewodę), podczas gdy akty wewnętrzne wiążą podmioty hierarchicznie podporządkowane, w relacjach między organami państwowymi.
W trybie ustawy parlament może regulować wszystkie dziedziny życia. W przypadku ustaw zwykłych, parlament nie może zmieniać konstytucji lub wydawać ustawy sprzecznej z konstytucją.
W niektórych państwach przewidziane wydawanie aktów równych ustawie, np. rozporządzenie prezydenta podczas stanu wojennego.
W naszym systemie prawnym można wskazać szczególne ustawy ze względu na tryb, ale i z uwagi na przekazanie pewnych uprawnień organów państwowych organom międzynarodowym.
Szczególny rodzaj ustaw- kodeksy; powołuje się specjalną komisję kodyfikacyjną.
Umowy ratyfikowane niemalże taką samą moc, jak ustawa, poza:
Art. 89 Konstytcji: Dla ratyfikowania danej umowy potrzebna zgodna sejmu wyrażona w ustawie lub senatu
Art. 89. 1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,


(…)

… nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.
W przypadku rozbieżności ratyfikacji z ustawą, ustawa ma prymat.
Problemami zasad techniki prawodawczej reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 budowa tekstu prawnego
Akty prawne:
Część artykułowana
Część…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz