Tematy na 2 kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tematy na 2 kolokwium - strona 1 Tematy na 2 kolokwium - strona 2 Tematy na 2 kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


30.11
TEMATY NA II KOŁO
Środowisko naturalne składa się z kilku podstawowych element ów środowiskowych do których należą: ·         Powietrze (atmosfera) ·         Woda (hydrosfera) ·         Gleba (troposfera, litosfera) ·         Biosfera   Rap ort U'tanta ·         Raport sekretarza generalnego ONZ został ogłoszony w 1969roku  pt ”człowiek i środowisko” przedstawia problemy ochrony środowiska jako najważniejszej sprawy , którą należy rozwiązać, aby zapobiec kryzysowi świata ·         Za szczególnie uciążliwe uznał w zanieczyszczenie powietrza ze względu na bezpośrednie, negatywne oddziaływanie ludzi środowisko oraz z uwagi na szybkie i nieograniczone rozprzestrzenianie się tego zanieczyszczenia. ·         Została m.in. podpisana w 1979r. i ratyfikowana przez polskie ·         Konwencja w sprawie transgenicznego przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości.   Raport rady do spraw Stanu środowiska USA 1070r. Znaczący dokument zawierający charakterystykę jakości różnorodnych elementów, który pozwolił ocenić skalę zanieczyszczeń i zagrożeń co stanowiło podstawę do opracowania zasad polityki i jego naprawy. Raport zawierał następujące zagadnienia: ·         Strukturę administracyjnych ochrony środowiska ·         Zanieczyszczeń ( ….).
Atmosfera dzieli się na pięć zasadniczych warstw:
troposfera 0-12km
Tropopauza - warstwa graniczna o szerokości ok. 2km
stratosfera 12-50 km
mezosfera 50-85 km
Termosfera 85-800km
egzosfera ponad 800km
zanieczyszczenie środowiska wszelkie zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne powodujące zachwianie równowagi ekologicznej w środowisku
zanieczyszczanie powietrza (wg.ustawy POŚ) wprowadzanie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę lub spowodować inne szkody.
Przyczyny zanieczyszczeń w Polsce wykorzystywany w energetyce węgla
mała ilość instalacji do oczyszczania gazów odlotowych
rozwinięty transport i komunikacja samochodowa, niewystarczające ustalenia prawne w tym zakresie
W Polsce zanieczyszczenie powietrza występuje na ok. 20% obszaru kraju.
Największy stopień zanieczyszczeń powietrza jest na obszarach byłego województwa śląskiego, Stanowi on ok. 20-25% całkowitej krajowej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów.


(…)

… emisji NOx ze źródeł stacjonarnych
Wzrost jakości paliw głównie płynnych, które są używane przez samochody
Ma być na kole !
Działania jakie należy podjąć aby uzdrowić tę sytuację?
Gruntowna przebudowa systemu energetycznego poprzez:
Unowocześnianie systemów energetycznych( kotły fluidalne, palniki niskoemisyjne)
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Promowanie efektywnych technologii i urządzeń…
…)
Stabilizacja emisji gazów szklarniowych n a poziomie emisji 1988
Opracowanie i wdrożenie krajowej strategii <….> kazała nie pisać ;]
Zobowiązania Polski wynikające z protokołu z Kioto ( 1997)
Podnoszenie efektywności energetycznej w gospodarce
Promowanie i wdraanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku
Tworzenie zachęt…
… przetwarzanie rozpuszczalników
Związki fluoru (HF, SiF4)
HUTY ALUMINIUM, szkła i kryształów
Fluoroza zakwaszanie i korozja i In.
Nadtlenki (ozon)
Przemysł chemiczny i In
Procesy intensywnego utleniania biologicznego czynnego
Odory (głównie organiczne związki siarki)
Przemysł chemiczny, włókienniczy i In
Nacisk psychiczny i poczucie zagrożenia, toksyczność
Pyły ( w tym zwłaszcza azbest)
Procesy spalania…
… poprzez konstrukcję silników zużwających mniejszą ilość paliwa
Wprowadzenie paliw ekologicznych ( propan- butan), silników elektrycznych
Wprowadzenie standardów europejskich w zakresie jakości wykonania i parametrów eksploatacyjnych w odniesieniu od 40-50% pojazdów krajowych
Redukcję transportu ciężkiego na drogach w miastach poprzez zastosowanie obwodnic
oddzielenie zakładów przemysłowych i popularnych…

W Himalajach temperatura wzrosła o ponad 1stopien C i wzrośnie o kolejne 2 stopnie do 2050 roku i o 3 stopnie do końca bieżącego stulecia
W zależności od wielkości wzrostu temperatury globalnej należy spodziewać się, że konsekwencje będą zróżnicowane i i m większy będzie ten wzrost tym jego skutki będą poważniejsze
Wzrost globalnej temp o 1,5 stopnia C ( przy koncentracji < 400 ppm) w stosunku do okresu 1980…
… powyżej 3,5 stopni C ( przy koncentracji > 600 ppm)
- stworzą dalsze zagrożenie dla wszystkich systemów- fizycznego, biologicznego, społęczenego i gospodarki
Straty w ekosystemie wybrzeża wyniosą 30% szczególnie zagrożone będą ekosystemy tundry, górskie śródziemnomorskie, rafy koralowe, nisko położone wybrzeża
KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATU
Przemysł, osiedla, społeczeństwo
-w rejonach umiarkowanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz