Tekst prawny i jego analiza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tekst prawny i jego analiza - omówienie  - strona 1 Tekst prawny i jego analiza - omówienie  - strona 2 Tekst prawny i jego analiza - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

TEKST PRAWNY, ANALIZA TEKSTU
TEKST PRAWNY- zespół wypowiedzi występujących po sobie powiązane ze sobą od strony budowy (morfologicznej) oraz treściowo, wyst.w różnych organach promulgacyjnych: "Dziennik Ustaw", "Dziennik Polski"- teksty prawa.
Tekst każdego aktu normatywnego (np. ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, statut...) jest tekstem prawnym.
Tekst prawny to tekst danego aktu normatywnego, przypisujemy mu moc obowiązywania- nie został uchylony.
Moc obowiązująca aktu normatywnego: jeżeli akt normatywny został wydany według
pewnych reguł to wówczas obowiązuje, ale jeżeli jest sprzeczny z pewnymi zasadami może być nie przestrzegany- chęć uchylenia aktu normatywnego przez nieprzestrzeganie desuetudo.
Każdy tekst jest podzielony na jednostki legislacyjno-techniczne np. w "Kodeksie Cywilnym"
Teksty ustaw cywilnych charakteryzują się dużą ilością tych jednostek.
Jednostki legislacyjno-techniczne:(księgi,tytuły, art.,§,ustępy, punkty, podpunkty,litery)
Kodeks to zbiór- w kodeksie karnym mniejszy podział legislacyjno-techniczny.
"Kodeks karny" to ustawa z 1977r. (art.,rozdziały,§,punkty,podpunkty).
Mają one pełnić funkcje orientacyjne.
NORMA PRAWNA- reguła postępowania zalecona przez adresata z grożącymi karami za ich nieprzestrzeganie.
Stosunek normy do poszcz. jednostek jest b.różny np.(kilka przepisów może składać się z na część normy prawnej). Większość wypowiedzi tekstu jest prawem
PRZEPIS: reguła która określa obowiązek lub uprawnienia postępowania.
Podst. elementy, kategorie wyróżniające przepisy normatywne od nienormatywnych.
Obowiązki i uprawnienia- normatywne przepisy
Przepisy o charakterze norm.- wyrażają treść norm prawnych.
Przepisy nienormatywne- nie wyrażają obowiązku ani uprawnienia
Wszystko co jest w tekście prawnym jest sformułowane w języku prawnym.
Prokuratorzy, sędziowie, policjanci posługują się j. prawniczym.
Różnice semantyczne i terminologiczne między językami:
J. prawniczy- wypowiedzi sędziów, adwokatów oraz język doktryny prawniczej
Wypowiedzi ustawodawcze zawarte w ustawach są w j. prawnym.
Doktryna formułuje to co się nazywa ogólną normą prawną.
USTAWODAWCA: pojęcie ustawodawcy kryje w sobie pewne kwalifikacje oraz działanie jednostkowe lub grupowe. Jest to pojęcie normatywne, jest to konstrukcja prawna
USTAWODAWCA RACJONALNY-(używało się tego pojęcia w poprzednim okresie).
Istnieje więź między wypowiedziami ustawodawcy a tym co dokonuje interpretator oraz doktryna prawna, np. interpretacja contra lege / interpretacja preto lege. Zależy ona od kontekstu politycznego w jakim jest wypowiedziana.


(…)

… i obowiązków.
RODZAJE CZ. NIENORMATYWNYCH
charakterystyki zawarte w preambułach, wstępach do aktów normatywnych
deklaracje ideowo-polityczne ( w preambułach i wstępach do ustaw)
definicje legalne; 4.podziały logiczne; 5. przepisy wyjaśniające; 6. przepisy odsyłające.
1,2 -np. wstęp do Konstytucji z 1977r, jest tu sformułowana 1 ważna norma prawna "My naród polski...ustanawiamy konstytucję...". Naród ma prawo i obowiązek.
Zawarta zasada pomocniczości- mówi o tym, że najpierw jest jednostka, społeczeństwo,
państwo.
Definicja legalna- zawarta w tekstach prawnych.
DEFINICJE- każda def. jest określeniem pojęcia. Różne rodzaje definicji. Składa się z 3 cz.
-definiendum (słowo definiowane); -spójki (operatora); -definiens (słowo przy pomocy którego definiujemy).
Def. analityczna-jeśli definiujemy słowo odpowiadając…
… lub inny akt normatywny wchodzi w życie (zwykle 14 dni- wakacjo legis); -p. przejściowe i końcowe (mają za zadanie wyrażenia stosunku ustawodawcy do rzeczy którą ustawodawca formułuje).
Podział logiczny- rodzaj przepisów nienormatywnych zamieszczonych w tekstach prawnych, mające pewne znaczenie, np. 44 Mienie- tj. własność jak również inne prawa majątkowe (def. logiczna i podział logiczny) Rzeczami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz