Technologie informacyjne - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie informacyjne - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Egzamin in ynierski Technologia Chemiczna Pytania    PRZEDMIOTY OGÓLNE    Technologie informacyjne    1.  Budowa komputera – podstawowe elementy, ich funkcje i parametry.  2.  Kodowanie informacji w systemach cyfrowych – dane numeryczne, alfanumeryczne,  grafika.  3.  System operacyjny – poj cia podstawowe oraz funkcje systemu.  4.  Aplikacje dla in ynierów.  5.  Internet – podstawowe protokoły i usługi sieciowe.  6.  Rodzaje urz dze  sieciowych i ich typowe zastosowanie.  7.  Bazy danych – poj cia podstawowe, zasady tworzenia i wykorzystania.  8.  Podpis cyfrowy, infrastruktura klucza publicznego – zasada działania, obszary  zastosowa .  9.  Zakres liczb, które mo emy zakodowa  w komputerze zale y od:  a)  liczby bitów przeznaczonych na reprezentacj  liczby  b)  pojemno ci pami ci operacyjnej  c)  zło ono ci algorytmu obliczeniowego  d)  liczby bitów w rejestrach mikroprocesora.    10. Unicode to:  a)  standard kodowania znaków  b)  sposób kodowania dost pny jedynie w systemie Windows  c)  format plików zawieraj cych grafik   d)  algorytm kompresji stratnej.    11. Grafika rastrowa umo liwia zakodowanie:  a)  obrazów o rozdzielczo ci nie wi kszej  ni  300 dpi   b)  maksymalnie 256 kolorów  c)  jednego piksela na jednym lub kilku bitach, w zale no ci od liczby kolorów  d)  obrazów, które mog  by  dowolnie powi kszane bez utraty jako ci.    12. W relacyjnej bazie danych:  a)  wszystkie warto ci atrybutów oparte s  na prostych typach danych  b)  wszystkie warto ci atrybutów oparte s  na zło onych typach danych  c)  nie jest mo liwy współbie ny dost p do danych        d)   wielko  zbioru danych nie mo e by  wi ksza ni  pojemno  pami ci operacyjnej.    13. Programy typu CAD umo liwiaj :  a)  komputerowe wspomaganie projektowania,  b)  zaawansowane przetwarzanie tekstu i przygotowanie stron gazet do druku,  c)  tworzenie oprogramowania systemów pomiarowych  d)  obsług  poczty elektronicznej.    14. 32 bitowy adres IP, w klasie  redniej B (podział adresu 14:16) pozwala na doł czenie:  a)  256 sieci, po 16777216 komputerów  b)  4096 sieci, po 16384 komputery  c)  16384 sieci, ka da po 65536 komputerów  d)  65536 sieci, ka da po 262144 komputery    15. Parametr RPM dysków twardych okre la:  a)  redni czas pomi dzy dwoma kolejnymi odczytami danych zapisanych w ró nych  sektorach dysku twardego  b)  liczb  obrotów talerzy na minut   c)  szybko  dost pu głowicy do danych zapisanych w szukanym sektorze  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz