Szwabowicz Miroslaw - "Po co nam Superman. Rozmyslania o komiksie" - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szwabowicz Miroslaw - Szwabowicz Miroslaw - Szwabowicz Miroslaw -

Fragment notatki:

Uniwersytet Miko aja Kopernika
Wydzia Nauk Historycznych
Miros aw Patryk Szwabowicz
PO CO NAM SUPERMAN?
ROZMY LANIA O KOMIKSIE.
Praca licencjacka napisana w Katedrze Etnologii
pod kierunkiem dr Violetty Wróblewskiej
Toru 2005
2
Prac t dedykuj mojej Rodzinie,
Przyjacio om oraz moim super-kotom.
Szczególne podzi kowania dla
dr Violetty Wróblewskiej za ogromn pomoc i wsparcie.
MIROS AW SZWABOWICZ – PO CO NAM SUPERMAN?
3
Spis Tre ci:
Wst p______________________________________________________s. 4
Rozdzia 1
Komiks jako forma kultury_____________________________________s. 6
Rozdzia 2
Bohaterowie komiksu_________________________________________s. 18
Rozdzia 3
Superman w komiksie i w kulturze popularnej_____________________s. 55
Zako czenie________________________________________________s. 77
Aneks
Spis ilustracji_______________________________________________s. 79
Bibliografia________________________________________________s. 84
MIROS AW SZWABOWICZ – PO CO NAM SUPERMAN?
4
Wst p
W niniejszej pracy spróbowa em zag bi si w bogactwo komiksowego uniwersum.
Szczególn
uwag
zwróci em na fenomen supermana w historiach obrazkowych. Nie
chodzi o mi jedynie o analiz losów Clarka Kenta – Supermana, lecz o rol nadcz owieka
komiksowego w szerokim tego s owa znaczeniu.
Zadaj sobie pytanie – w jakim celu pojawiaj si superheroes w komiksie, jakie
funkcje spe niaj dla wspó czesnego odbiorcy – i staram si na nie odpowiedzie .
Obszar moich zainteresowa dotyczy g ównie europejskich i ameryka skich utworów
komiksowych oraz zjawisk im towarzysz cych. Pomijam zagadnienie komiksu japo skiego –
Mangi, gdy wci
jeszcze za s abo j znam, poza tym ró ni si ona w znacznym stopniu od
twórczo ci, która mnie zajmuje. Nie uwzgl dni em równie komiksu internetowego, gdy
mo na by stworzy osobn prac opisuj c to zjawisko.
W rozdziale pierwszym po wi ci em miejsce definicji komiksu, ustaleniu pewnych
wytycznych okre laj cych ten gatunek twórczo ci. Opracowa
na ten temat znajdziemy
bardzo wiele, g ównie w literaturze zagranicznej, jednak polskie badania po wi cone naturze
historii obrazkowych równie pr nie si rozwijaj . Poetyka komiksu, jej warstwa ikoniczna
i j zykowa s bardzo charakterystyczne, powstaj liczne rozprawy naukowe zwi zane z t
problematyk . Ja jedynie naszkicowa em nie mia
definicj
medium, które nie tyle
przedstawia rzeczywisto , co j oznacza.
Cz
zatytu owana „Bohaterowie komiksu” stanowi wynik obserwacji i analizy
najrozmaitszych postaci komiksowych. Jest zaledwie niewielkim wycinkiem dotycz cym
wci
rozrastaj cego si „bestiariusza” komiksowego. To w a nie bohater jest centrum moich
rozmy la jako najwa niejszy element spajaj cy ca e dzie o obrazkowe. Czytelnik odnajdzie
w tym rozdziale histori ewolucji i kszta towania si rysunkowych postaci. O mieli em si
równie stworzy uproszczon typologi bohaterów komiksowych.
Swoista instytucja jak stali si nadludzie komiksowi to przedmiot rozwa a trzeciego
rozdzia u. Zawiera on odpowiedzi na wcze niej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz