systemy zarządzania pisanie sprawozdań wytyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
systemy zarządzania pisanie sprawozdań wytyczne - strona 1 systemy zarządzania pisanie sprawozdań wytyczne - strona 2 systemy zarządzania pisanie sprawozdań wytyczne - strona 3

Fragment notatki:


Wydział Zarządzania i Marketingu PRz
Zakład Informatyki w Zarządzaniu INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
LABORATORIUM ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI SPRAWOZDANIA (aktualizacja 1. 10. 2008 r.)
Rzeszów 2008
Podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Informatyka w Zarządzaniu, Student dokumentuje swoją pracę wykonując sprawozdanie. Sprawozdanie można wykonywać pojedynczo lub we dwie osoby.
1. Sprawozdanie z każdych zajęć laboratoryjnych należy przygotować w edytorze tekstu Word 2002. Forma dokumentu (czcionka, formatowanie dokumentu, przypisy, rysunki) powinna być zgodna z niniejszymi zasadami. Dokumenty opracowane podczas ćwiczeń laboratoryjnych należy przechowywać w swoim folderze na dysku D np: D:/ZUM2B3_Abacki_Jan_Daba_Maria 2. Na 10 minut przed zakończeniem zajęć należy przesłać na adres prowadzącego zajęcia list elektroniczny - email zawierający:
a. w tytule: Kod Grupy, Nazwisko i imię studenta lub studentów, nazwę projektu, numer ćwiczenia , np.:
Tytuł: ZUM2B3 Abacki Jan, Dabacka Maria, Biblioteka, Ćw. 1 b. w treści listu: opisać numery punktów zawartych w załączniku np. Punkty: 1..6
c. w załączniku dokument w Wordzie, rysunki w Visio itd. Załączniki z plikami Accessa należy przed wysłaniem upakować.
3. Zawartość folderu należy przesłać na swoją pocztę elektroniczną i/lub przekopiować na pendrive.
Wymogi ogólne sprawozdania Podczas pisania treści unikać pozostawiania pojedynczych liter na końcach wierszy. Po pojedynczych literach stosować tzw. „twarde spacje ” Ctrl+Shift+Spacja . Literatura powinna zawierać wszystkie pozycje, z których autor korzystał przy pisaniu sprawozdania. Pod względem objętości sprawozdanie z danego ćwiczenia nie powinno liczyć więcej niż kilka, kilkanaście znormalizowanych stron wydruku komputerowego. Tekst sprawozdania musi być spójny merytorycznie.
Przy omawianiu różnych metod, technik, sposobów, okoliczności itp. pożądane jest stosowanie wyliczenia punktowego [zalecane - np., a), b), c)...., 1., 2., 3..., • ....]. Sposób wypunktowania musi być w całym sprawozdaniu jednolity. Do oddzielania kolejnych wypunktowań stosujemy średniki, a wypunktowania kończymy kropką.
Poszczególne punkty wyliczenia muszą być tak sformułowane stylistycznie, aby każdy z nich mógł być czytany jako dalszy ciąg zdania zapowiadającego wyliczenie.
Sprawozdanie powinno być pisane krótkimi, jasnymi, poprawnie sformułowanymi zdaniami.

(…)

…).
W tekstach jednolitych należy dodatkowo podać rok Dziennika Ustaw::
1Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks sprawozdania (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Cytując tezy orzecznictwa sądowego w danych bibliograficznych należy wskazać rodzaj orzeczenia, datę jego podjęcia, sygnaturę akt, a w nawiasie miejsce publikacji:
1 Uchwała SN z 27 kwietnia 2005 r. II UZP 1/05 (OSNP z 2005r., Nr 14, poz…
…, można wprowadzić do tekstu tytuły niższego rzędu. Tytuły:
1-go stopnia (tytuły ćwiczeń) PISAĆ DUŻYMI LITERAMI, bold (pogrubione) czcionką Times New Roman , rozmiar czcionki 16.
2-go stopnia, (tytuły podrozdziałów), np. 4.1., tekst jak w zdaniu, bold, czcionką Times New Roman , rozmiar czcionki 14.
3-go stopnia, (tytuły punktów w podrozdziałach), np. 2.5.1. tekst jak w zdaniu, czcionką Times New Roman , rozmiar czcionki 12.
W podrozdziałach niższego rzędu tytuły należy podkreślać, tekst jak w zdaniu, czcionką Times New Roman , rozmiar czcionki 12.
WSZYSTKIE TYTUŁY (KAŻDEGO STOPNIA) PISZEMY BEZ KROPKI NA KOŃCU
Tytuł główny ćwiczenia należy wyśrodkować i poprzedzić go nazwą rozdziału również wyśrodkowaną napisaną czcionką Times New Roman, rozmiar 18, bold.
Reszta tytułów ma być wyrównana do lewej, z zachowaniem…
…, rozmiar czcionki 12.
Treść sprawozdania powinna być napisana przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 pkt. i normalnej grubości z zastosowaniem automatycznego wyrównania tekstu do prawego i lewego marginesu (wyjustowania), pomiędzy wierszami wewnątrz akapitu należy stosować odstępy 1,5 wiersza, nie zaleca się dzielenia wyrazów. Omawiane kolejno kwestie, wątki, przykłady, itp. powinny…
… 1,25).
W sprawozdaniu mogą być zastosowane nagłówki i stopki. W takim wypadku odległość nagłówka i stopki od krawędzi strony powinna wynosić 1,25 cm. Nagłówki rozdziałów powinny być drukowane pogrubioną czcionką Times New Roman o rozmiarze 8-10 pkt. Nagłówek powinien zawierać temat ćwiczenia. Nagłówki nie powinny występować na stronie tytułowej, stronie ze spisem treści oraz na pierwszych stronach…
…, Warszawa 2002, s. 265-266.
3 J.Świerzowicz, op. cit., s. 27.
Jeżeli przytaczamy kilka opracowań tego samego autora, przy kolejnym cytowaniu możemy skrócić tytuł do jednego-dwóch słów, bez potrzeby ponownego podawania wydawnictwa oraz miejsca i roku wydania, np.:
1I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2001, s. 59-62.
2 A. Kukliński, K. Pawłowska, Innowacja - edukacja - rozwój regionalny, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1998, s. 87.
3 I. Pietrzyk, Traktat o Unii Europejskiej a samorząd terytorialny, „Gospodarka Narodowa” 1993, nr 12, s. 42.
4 I. Pietrzyk, Polityka regionalna... s. 55.
5 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985, s. 217.
6 I. Pietrzyk, Traktat o Unii... s. 40-41.
Akty normatywne…
… być stosowany w informacji źródłowej do rysunków, tabel, wykresów.
W przypadku powtarzania się tego samego źródła w przypisach stosujemy zapis skrócony.
Np. podczas cytowania tej samej sprawozdania kilka razy po sobie:
1 J. Kaliński, Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, PWN, Warszawa 1995.
2 Tamże, s. 34. (lub Ibidem, s. 34.)
W wypadku, kiedy cytujemy to samo źródło wspomniane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz