Systemy operacyjne - wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - wykład 8 - strona 1 Systemy operacyjne - wykład 8 - strona 2 Systemy operacyjne - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne / Szeregowanie zada ń          1   Szeregowanie zada ń     Cele szeregowania zadań    •  zadowalający czas odpowiedzi,  •  zadowalająca  przepustowość  wykonywania  procesów,  •  efektywność wykorzystania procesora.    Typy szeregowania zadań    •   długoterminowe,  •  ś rednioterminowe,  •   krótkoterminowe,  •   wej ś cia/wyj ś cia.      Systemy operacyjne / Szeregowanie zada ń          2     Systemy operacyjne / Szeregowanie zada ń          3     Systemy operacyjne / Szeregowanie zada ń          4   Algorytmy porządkujące zbiór procesów w  stanie gotowym  ( G ) nazywamy  algorytmami szeregowania  ( scheduling ).    Algorytmy te dzielą się na dwie klasy:    • bez wywłaszczania procesu  • z wywłaszczaniem procesu.    Wywłaszczanie   ( preemption )  procesu  polega  na  odebraniu  mu  procesora  w wyniku zajścia jakiegoś  zdarzenia zewn ę trznego .    W  algorytmach   bez  wywłaszcze ń    procesor    jest  przydzielany  innemu  procesowi tylko wtedy, gdy  proces zajmuj ą cy procesor  →   Z .   Systemy operacyjne / Szeregowanie zada ń          5   Podstawowymi  algorytmami szeregowania  są:    1. kolejkowy bez wywłaszczeń ( FIFO )  2. okręŜny z wywłaszczaniem ( RR )  3. priorytetowy z  priorytetami statycznymi  lub  dynamicznymi   4. dwupoziomowy z kolejkami priorytetowymi      Informacje wykorzystywane w algorytmach szeregowania    •  czas przebywania w pamięci   •  czas wykorzystania  procesora   •  priorytet procesu   •  modyfikacje priorytetu procesu   Systemy operacyjne / Szeregowanie zada ń          6   Kryteria szeregowania  ( TSS )    • sprawiedliwy dostęp do  procesora   • maksymalna wydajność w sensie zajętości  CPU  • czas  odpowiedzi  dla  uŜytkowników  pracujących  w   trybie  interaktywnym   • czas odpowiedzi dla uŜytkowników pracujących w  trybie   wsadowym   • maksymalna liczba prac przetwarzana w czasie     Zdarzenia powoduj ą ce ponowne szeregowanie    • wyczerpał się  kwant czasu   • proces zakończył działanie ( exit )   • procesowi brak pamięci do kontynuacji działania   • proces wywołał funkcję  sleep  (→   Z  )   • pojawił się proces   o  wy Ŝ szym priorytecie     Systemy operacyjne / Szeregowanie zada ń          7   Przegl ą d algorytmów szeregowania    Algorytm FIFO (FCFS)    Algorytm ten działa według następujących zasad:  •  procesy  są uporządkowane w kolejności przechodzenia ich w stan 

(…)


Algorytm dwupoziomowy (SP)
Algorytm ten składa się z dwóch poziomów:
• algorytmu górnego poziomu zarządzającego pamięcią wirtualną
(swapper)
• algorytmu niskiego poziomu zarządzającego dostępem do procesora
(scheduler)
Inne typy algorytmów szeregowania:
SPN - shortest process next,
wymaga wstępnej estymacji czasu wykonania,
przewidywalność czasu zakończenia długich procesów ograniczona,
moŜliwość zagłodzenia długich procesów.
SRT
- shortest remaining time (preemptive SPN),
HRRN - highest response ratio next, gdzie R = ( w + s ) / s
w – czas spędzony w oczekiwaniu na procesor,
• naruszeniem ograniczeń systemowych
• naruszeniem ograniczeń obliczeniowych
• wywołaniem sleep
• dostępem do sytemowych struktur danych
• rodzajem wywołania systemowego (open /dev/hd)
• ograniczeniem czasowym określającym…

159-100
99-60
59-60
Dwie klasy priorytetów
• real-time (niezmienne priorytety),
• variable (dynamiczne priorytety).
real-time,
kernel,
time-shared.
Priorytety procesów i wąśtków w obrębie
procesu (od +2 do –2 w stosunku do
procesu).
Preemption points w jądrze systemu operacyjnego.
Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań
Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań
19
18

… jest przydzielany
następnemu w kolejce
Uwagi:
• kaŜdy proces w stanie G otrzymuje procesor na kwant czasu, chyba
Ŝe zmieni swój stan → Z
• upływające interwały czasowe są zliczane przez proces obsługi
zegara (Pz), który inicjuje operacje wywłaszczania
• w trybie systemowym zegar interwałów jest zatrzymywany
9
Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań
Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań
Zaletą - jest przydział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz