Systemy informacji przestrzennej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacji przestrzennej  - strona 1

Fragment notatki:


Systemy informacji przestrzennej - wykład 1 Dane geograficzne:
GIS - geographic information system
SIG - system informacji geograficznej
SIP - system informacji przestrzennej
SIT - system informacji o terenie
dane geograficzne, przestrzenne dane odnoszące się do pewnego położenia geograficznego na powierzchni Ziemi, w atmosferze ziemskiej lub pod powierzchnią Ziemi.
Co to jest GIS ?
Wprowadza do komputera dane o postaci zapytań do bazy danych otrzymujemy na ekranie mapę z zaznaczonymi miejscami spełniającymi nasze wymagania.
Systemy GIS umożliwiają np. zaplanowanie lokalizacji nowego lotniska , analizę miejsc lęgowych dzięcioła czarnego, w województwie wyznaczenie nowych okręgów wyborczych w związku ze zmianami demograficznymi , zaplanowanie rozbudowy sieci supermarketów.
Prace te wymagają analizy danych o obiektach rozmieszczonych na powierzchni Ziemi czyli danych przestrzennych.
Analiza , czyli określenie pewnej relacji zdefiniowanej na zbiorze obiektów z uwzględnieniem ich przestrzennego rozmieszczenia ( określenie ich wzajemnego położenia na powierzchni Ziemi , czyli lokalizacji) [np. adres, nr domu, zasięg działania, sąsiedztwo] Ze względu na to , że lokalizacja jest najczęściej określana za pomocą położenia geograficznego zyskały one nazwę systemów informatycznych.
GIS udziel a odpowiedzi na zapytania : o charakterze przestrzennym
o charakterystyki dotyczące pewnych obszarów
o relacje między tymi obszarami
o zmiany zachodzące na wybranym obszarze oraz z upływem czasu
o transport ludzi lub materiałów wzdłuż określonych szlaków
Definicja GIS System informacji geograficznej jest to zorganizowany zestaw sprzętu komputerowego oprogramowania danych geograficznych ( przestrzennych i nie przestrzennych ) oraz osób ( wykonawców i użytkowników ) stworzony w celu efektywnego : gromadzenia , magazynowania , udostępniania ,
obróbki , analizy , wizualizacji wszystkich danych geograficznych
Historia GIS 1963 - 1970 - pierwszy system informacji geograficznej Canadian GIS stworzony przez Rogera Tomlisona ( podział na warstwy , jednolity system współrzędnych , koncepcja tabeli , atrybutów opisanych , system topologiczny ) 1966 SYMAP - pierwszy system komputerowy do prezentacji danych przestrzennych 1968 Apollo 6 1972 -pierwszy satelita z serii LANDSAT
1978 - pierwsze satelity systemu GIS zamieszczone na obiektach
1994 - powołanie ? Początkowo GIS służyło do gromadzenia danych przestrzennych potem ewoluował w kierunku analiz i zarządzania.


(…)

… czyli współrzędnej Z nie jest możliwe.
*powierzchnia ekwipotencjalna - powierzchnia n której przyspieszenie ziemskie jest stałe g = const)
Odwzorowanie siatki geograficznej
Ponieważ mapa jest pewnego rodzaju modelem powierzchni Ziemi na płaszczyźnie to odwzorowanie siatki geograficznej (czyli wszystkich danych w postaci których odwzorowuje się siatka południków i równoleżników) będzie zależało od przyjętej metody…
… (GPS)
dane z programów automatycznego wspomagania projektowania (CAD) Dane:
meteorologiczne lub hydrologiczne
ze spisów powszechnych
z roczników statystycznych
z urzędów dot. ludności, infrastruktury itp.
przyrodnicze zebrane w terenie (np. opisy profili glebowych)
inne dane zebrane w terenie (np. plany ujęcia wodnego)
dane socjologiczne i ekonomiczne pochodzące z wywiadów
już istniejące dane w formie…
… modelu świata rzeczywistego na warstwy zależy od zadań stawianych przez system
warstwy tematyczne przedstawiające encję (jednostki) obiekty różnych kategorii tego samego wycinka terenu
Warstwy, nakładki lub poziomy stosuje się w celu uporządkowania bazy danych. Jest to również efekt tego, że każdy piksel jest przedstawiany w macierzy dwuwymiarowej, a więc może być mu przypisana tylko jedna wartość…
… (punktów, linii, wielokątów)
model rastrowy - wartości pikseli - regularna siatka kwadratów
Inne dane które można wyrazić znakami
Informacje multimedialne - fotografie, film, dźwięk reprezentowane w postaci ścieżki dostępu pliku źródłowego lub obiektu binarnego ( ang. BZDB)
dane rastrowe - tworzą regularna siatkę z pikseli (gridding) , zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne, zeskanowane mapy, drukowane mapy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz