System biotechniczny człowiek-maszyna-środowisko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System biotechniczny człowiek-maszyna-środowisko - strona 1 System biotechniczny człowiek-maszyna-środowisko - strona 2 System biotechniczny człowiek-maszyna-środowisko - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM BIOTECHNICZNY „CZŁOWIEK - MASZYNA - ŚRODOWISKO” JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA ERGONOMII RÓŻNE DEFINICJE PRACY Definicja pracy w sensie psychofizjologicznym Świadome wykonywanie przez ustrój ludzki dowolnych czynności wymagających wydatkowania sił, wydatkowania i zużycia energii więcej niż jest to niezbędne dla spoczynkowej przemiany materii ustroju.
Wg marksistów Praca to świadoma, społeczna, celowa działalność człowieka.
Wg Szczepańskiego Praca to społecznie zorganizowany zespół czynności, którego efektem jest wytwarzanie wartości, zaspokajających istotne potrzeby ludzkie.
Ujęcie pracy w encyklice Praca ludzka oznacza każdą  działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności , tzn. każdą działalność człowieka, która za pracę uznać można pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany, poprzez samą swą naturę, poprzez samo człowieczeństwo. Ona wyróżnia człowieka spośród różnych stworzeń , a zatem tylko on jest zdolny do jej wykonywania, on też został do niej od początku przez Stwórcę powołany. M a zapewnić w pierwszym rzędzie człowiekowi warunki do codziennego utrzymania, ponadto przyczyniać się do rozwoju nauki i techniki, w szczególności zaś do podnoszenia kulturalnego i moralnego poziomu społeczeństwa w którym on żyje .
Praca jest podstawowym wymiarem bytowania człowieka na ziemi , będąc zaś określoną działalnością przechodnią oznacza swojego rodzaju panowanie człowieka nad ziemią. Człowiek jako istota rozumna, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, otrzymuje od niego posłannictwo czynienia ziemi sobie poddaną. To wysoce zaszczytne, a zarazem odpowiedzialne powołanie człowieka do współdziałania i kontynuowania planu dzieła Bożego, a więc uczynienia z niego współpracownika Bożego.
Praca posiada swą wartość etyczną. Wynika ona z tego, że spełnia ją człowiek jako osoba wolna i świadoma, czyli stanowiący o sobie podmiot. Ta prawda tworzy podstawowy odwieczny rdzeń chrześcijańskiej nauki o pracy ludzkiej, stając się w ten sposób kluczem do rozpatrywania i rozwiązywania różnych zasadniczych problemów społecznych. Podstawową wartością pracy jest sam człowiek jako jej podmiot.
Praca według Jana Pawła II jest dobrem człowieka, dobrem dlań godziwym, tzn. odpowiadającym jego godności ludzkiej, wyrażającym ją i tę godność wzbogacającym. Jako dobro godziwe, praca umożliwia człowiekowi nie tylko przekształcanie przyrody dla dostosowania jej do jego potrzeb, lecz także daje mu i szansę pełniejszego wyrażania się, a zatem wzbogacania swego  ! człowieczeństwa. Tworzy też praca podstawę dla budowania  i zachowania życia rodzinnego, a także kształtowania życia innych społeczności ludzkich.


(…)

… i mięśnie nie są zdolne reagować na każdy impuls oddzielnie. Przyjęto następujące określenia: drgania swobodne - odbywają się bez zewnętrznego oddziaływania i wydatkowania energii na zewnątrz, drgania wymuszone - odbywają się pod działaniem dynamicznych lub kinematycznych czynników zewnętrznych będących okresowymi funkcjami czasu, niezależnie od drgań układu, drgania ustalone - mogą być ciągłe…
… jej do jego potrzeb, lecz także daje mu i szansę pełniejszego wyrażania się, a zatem wzbogacania swego  ! człowieczeństwa. Tworzy też praca podstawę dla budowania  i zachowania życia rodzinnego, a także kształtowania życia innych społeczności ludzkich.
O pracy ludzkiej w 90 lat po Encyklice „Rerum Novarum
Praca jest jednym z tych aspektów, aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na nowo…
… akustycznego. W zależności od: warunków rozprzestrzeniania się fal oraz rodzaju źródła rozróżniane są dwa rodzaje pól:
swobodne, gdzie spadek ciśnienia akustycznego następuje z kwadratem odległości (przestrzeń otwarta), rozproszone (dyspersyjne), gdy ma miejsce zjawisko odbicia fal od przeszkody (pomieszczenia zamknięte). Wywołane zaburzeniami ciśnienia powietrza wrażenie słuchowe nosi nazwę dźwięku. W zależności od składu widmowego można rozróżnić kilka rodzajów dźwięków:
proste, (tony), mają jedną ściśle określoną częstotliwość, złożone składają się z wielu częstotliwości, o zróżnicowanej amplitudzie (spotykane w otaczającej nas rzeczywistości), szum również składa się z drgań akustycznych o dużym zakresie częstotliwości, ale żadna z nich nie jest wyróżniająca się, szum biały - rozkład poziomu ciśnienia…

Rozważania dotyczące układu ergonomicznego nie można prowadzić w oderwaniu od otoczenia. Zarówno każdy z członów tego układu jak i relacje między nimi powinny być prowadzone w oparciu o czynniki kształtujące to środowisko.
Mikroklimat
Procesy fizjologiczne człowieka mogą zachodzić przy ściśle określonych cechach fizycznych powietrza, które go otacza. Kształtują go następujące parametry: temperatura (t…
… akustycznego. W zależności od: warunków rozprzestrzeniania się fal oraz rodzaju źródła rozróżniane są dwa rodzaje pól:
swobodne, gdzie spadek ciśnienia akustycznego następuje z kwadratem odległości (przestrzeń otwarta), rozproszone (dyspersyjne), gdy ma miejsce zjawisko odbicia fal od przeszkody (pomieszczenia zamknięte). Wywołane zaburzeniami ciśnienia powietrza wrażenie słuchowe nosi nazwę dźwięku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz