Swoboda świadczenia usług finansowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda świadczenia usług finansowych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Małgorzata Janicka
Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Wykład IV – Swoboda świadczenia usług finansowych
Swoboda świadczenia usług finansowych:

Swoboda osiedlania się – prawo do podejmowania działalności gospodarczej nienajemnej przez obywateli jednego
państwa członkowskiego na terytorium innych krajów członkowskich na warunkach określonych przez ustawodawstwo
tych ostatnich w odniesieniu do ich własnych obywateli. Swoboda ta daje prawo zakładania i prowadzenia
przedsiębiorstw, w tym spółek. Odnosi się to też do zakładania agencji, filii i oddziałów przez podmioty z innych krajów
członkowskich.

Swoboda świadczenia usług – oznacza prawo doświadczenia usług przez podmiot mający swą siedzibę w jednym z krajów
członkowskich na rzecz podmiotów z innych krajów UE, w których nie ma on filii, ani oddziału, ani żadnej innej stałej
reprezentacji.
 Działalność ta nie jest więc związana z prawem osiedlania się. Osoba świadcząca usługi może jednak (nie naruszając
zasad dotyczących osiedlania się) w celu wykonania usługi czasowo działać na terytorium innego kraju na tych
samych zasadach, jakie państwo to stosuje wobec swoich obywateli.
 Swoboda świadczenia usług obejmuje działalność w ramach tzw. walnych zawodów dotyczy także instytucji
finansowych.
WTO wyróżnia 4 możliwości świadczenia usług między państwami:

Przemieszczenie się usługodawcy do kraju usługobiorcy

Przemieszczenie się usługobiorcy do kraju usługodawcy

Trans graniczne świadczenie usług

Obecność handlowa usługodawcy w kraju usługobiorcy (np. oddział)
Instytucja finansowa może oferować swe usługi w dwojaki sposób:

Korzystając ze swobody osiedlania się – poprzez filie i oddziały.

Poprzez swobodę świadczenia usług – w sposób trans granicznych, czyli inaczej – ponad granicami, na rzecz podmiotów
całej Unii.
Przedstawicielstwo – podmioty które nie prowadzą działalności operacyjnej.
Oddział – miejsce działalności stanowiące prawnie zależną część instytucji finansowej, w której prowadzi się bezpośrednio
operacje dozwolone danym instytucjom finansowym (wszystkie lub część). Przyjęto, że wszystkie oddziały utworzone w tym
samym kraju członkowskim przez instytucję finansową mającą swą siedzibę w innym kraju członkowskim, są traktowane jak
pojedynczy oddział.
Filia – jest samodzielnym podmiotem prawnych (spółką – córką), jest ona jednak zależna kapitałowo i organizacyjnie od spółki
– matki. Filia jako podmiot ustanowiony według prawa kraju goszczącego podlega nadzorowi ze strony tego kraju.
Aby instytucja finansowa mogła działać na całym rynku UE poprzez zakładanie oddziałów lub w sposób transgraniczny
konieczne były rozwiązania systemowe akceptowane przez wszystkie kraje członkowskie UE.
Całkowite ujednolicenie przepisów byłoby praktycznie nierealne ze względu na bardzo duże zróżnicowanie regulacji
narodowych i odmienne podejście krajów UE do wielu kwestii kluczowych z punktu widzenia budowy jednolitego rynku
finansowego
Zasada jednolitej licencji – instytucja finansowa, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w jednym kraju cz
jonkowskim może podejmować tę działalność w pozostałych krajach członkowskich pod warunkiem, że spełnia minimalne,
wspólnie uzgodnione wymagania;.

Instytucja ta nie musi ubiegać się o dodatkowe zezwolenia na prowadzenie działalności w kraju goszczącym, wystarczy,
że uzyska ja w kraju macierzystym.

Podlega ona nadzorowi ze strony kraju macierzystego na bazie przepisów w nim obowiązujących.

Przyjęcie pewnych minimalnych wymagań było jednak niezbędne, gdyż biorąc pod uwagę zasadę swobody osiedlania się
i przyjęcie zasady nadzoru ze strony kraju macierzystego według obowiązujących w nim przepisów, instytucje finansowe
zapewne wybierałyby na miejsce swej siedziby kraje o najmniejszych wymaganiach, co z kolei mogłoby przynieść szkodę
klientom tych instytucji. Minimalne wymagania zostały określony w wielu dyrektywach dotyczących sektora bankowego,
rynku papierów wartościowych, rynku ubezpieczeniowego oraz rynku funduszy emerytalnych.


(…)

… Prof. Małgorzata Janicka
Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Wykład IV – Swoboda świadczenia usług finansowych
Swoboda świadczenia usług finansowych:

Swoboda osiedlania się – prawo do podejmowania działalności gospodarczej nienajemnej przez obywateli jednego
państwa członkowskiego na terytorium innych krajów członkowskich na warunkach określonych przez ustawodawstwo
tych ostatnich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz