Świadkowie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadkowie-opracowanie - strona 1 Świadkowie-opracowanie - strona 2 Świadkowie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ŚWIADKOWIE ( Rozdział 21, Art. 177- 192a ) Świadek - uczestnik postępowania karnego, który jako źródło dowodowe dostarcza środka dowodowego w postaci
Świadek występuje w dwóch znaczeniach: a. w znaczeniu materialnym - osoba, która była świadkiem zdarzenia przestępnego b. w znaczeniu procesowym - osoba wezwana do postępowania w takim charakterze ( o nim mowa ) 1. zeznań Szczególne rygory jeżeli chodzi o przesłuchanie niektórych kategorii świadków a. przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa ( świadek nie może się temu sprzeciwić ) ( Art. 192 p. 2 )
i. istnieje wątpliwość co do:
- stanu psychicznego świadka,
- stanu jego rozwoju umysłowego,
- zdolności postrzegania
- zdolność odtwarzania postrzeżeń
ii. zarządzenie sądu lub prokuratora
iii. przesłanka negatywna- zob niż.
Np. świadek ma 87 lat ( jak w sprawie z rozbojem z konkursu krasomówczego ).
b. przesłuchanie świadka małoletniego ( takiego, który w chwili przesłuchania nie ma ukończonych 15 lat )
i. na zasadach ogólnych ( Art. 171 p. 3 )
- w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna,
- przesłanka negatywna- dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie
Np. trudno wyobrazić sobie przesłuchanie małoletniego w obecności rodziców, jeśli rodzice są oskarżeni o zmuszanie małoletniej córki do prostytucji.
ii. w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności , rodzinie i opiece( rozdz. XXV i XXVI kk )- Art. 185a- tylko jednorazowo
- świadek jest pokrzywdzonym,
- nie wyszły na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania lub
- nie zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego
Np. dziecko zgwałcone przez ojca. Sposób przesłuchania a. przeprowadza sąd na posiedzeniu ( Aer. 185a p. 2 )
b. w przesłuchaniu biorą udział:
- obligatoryjnie- biegły psycholog
- fakultatywnie-
- prokurator,
- obrońca,
- pełnomocnik,
- przedstawiciel ustawowy/osoba sprawująca stałą pieczę, jeśli
- nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego
c . na rozprawie ( Art. 185a p. 3 )
- odczytuje się protokół przesłuchania, - odtwarza zapis obrazu lub dźwięku, jeśli został sporządzony
iii. w sprawach o przestępstw popełnione z użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub przeciwko wolności seksualnej i obyczajności ( Art. 185b )- w warunkach określonych wyż. jeśli:


(…)

… za jego zgodą ( zob. wyż. )
b. nie wyklucza to możliwości wezwania takiego świadka do wydania przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie ( Art. 217 ) czy przeprowadzenia przeszukania ( Art. 219 ) w celu znalezienia takich rzeczy ( SN 1980 )
c. wobec takich osób nie można stosować kar porządkowych za niedopełnienie obowiązku wydania rzeczy ( Ar. 287 p. 4 )
2. prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytania…
… odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy( Art. 233 kk w zw. z Art. 188 p. 1 i Art. 190 p. 1 ).
Pouczenie świadka o odpowiedzialności ( Art, 190 )
a. jest warunkiem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo ( chyba, że złożono przyrzeczenie )
b. niepouczenie może stanowić podstawę do uchylenia zapadłego w sprawie orzeczenia ( naruszenie przepisów postępowania )
c. jest czynnością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz