Suplement do dyplomu - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Suplement do dyplomu - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą (dyplomów, stopni, świadectw itd.). Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu studiów odbytych i pomyślnie ukończonych przez osobę wymienioną w oryginalnym dyplomie, do którego Suplement jest dołączony. Opis ten nie powinien zawierać żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń o równoważności lub sugestii dotyczących uznania. Powinien dostarczać informacji odnośnie wszystkich ośmiu sekcji. Tam, gdzie informacje nie zostały podane należy wyjaśnić przyczyny ich braku. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr wpisuje dziekanat I. Informacje o posiadaczu dyplomu Nazwisko: Stachowicz Imię (imiona): Ewelina, Katarzyna Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): 16 listopada 1989r Numer albumu: 222217 II. Informacje o dyplomie Numer dyplomu ukończenia studiów: wpisuje dziekanat Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy) 1) : inżynier Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Nazwa uczelni wydającej dyplom 1) : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (AGH), powstała w 1919 roku nosząc początkowo nazwę „Akademia Górnicza” (do roku 1949). AGH jest publiczną, autonomiczną Uczelnią akademicką - uniwersytetem technicznym, działającym na podstawie Statutu i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. AGH poprzez swoje wydziały ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora.
Nazwa i status uczelni prowadzącej studia 2) : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - uczelnia publiczna Język (języki) wykładowy/egzaminów: polski III. informacje o poziomie wykształcenia Poziom posiadanego wykształcenia: studia pierwszego stopnia Czas trwania studiów według programu: 3,5 roku ( 7 semestrów ) Warunki przyjęcia na studia: Konkurs świadectw maturalnych IV. informacje o treści studiów i osiągniętyc h wynikach 3) Forma studiów: stacjonarna Standardy nauczania: Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz. 1166 z późn. zm.), załącznik nr

(…)

… oraz uczelnie zawodowe.
Uczelnia akademicka to uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
Studia w uczelniach prowadzone są jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). Studia pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie trwają od sześciu do ośmiu semestrów, a studia inżynierskie siedem lub osiem semestrów.
Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry, a jednolite studia magisterskie od dziewięciu do dwunastu semestrów.
Studia doktoranckie…
położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt oraz inżynier architekt krajobrazu - nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia;
magister oraz tytuły równorzędne: magister sztuki, magister farmacji, magister inżynier, magister inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii.
4. Punkty zaliczeniowe
Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33, natomiast dla roku studiów - 60. Liczba punktów dla ukończenia studiów pierwszego stopnia wynosi 180-240, dla ukończenia studiów drugiego stopnia 90-120, zaś dla ukończenia jednolitych studiów magisterskich 270-360.
5. Stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki, tytuł naukowy…
… oceny/punkty ECTS:
Rok I, semestr 1, rok akademicki 2008/2009
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba godzin
Ocena
Punkty ECTS
Chemia
Ć+W
45+45
4.0
9
Elementy nauk ścisłych
C
60
4.0
4
Grafika inżynierska
Ć+W
30+30
4.0
5
Matematyka
Ć+W
60+30
4.5
10
Propedeutyka nauk materiałowych
W
30
4.5
2
Rok I, semestr 2, rok akademicki 2008/2009
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba godzin
Ocena
Punkty ECTS
Chemia nieorganiczna
Ć+LAB…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz