Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział wiertnictwa nafty i gazu, inżynieria naftowa i gazownicza, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4676
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział wiertnictwa nafty i gazu, inżynieria naftowa i gazownicza, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:


Zestawienie pytań egzaminacyjnych podzielono tematycznie zgodnie z przynależnością zagadnień do tematów badań danej katedry – w wyniku czego pytania podzielono na 3 grupy: Katedra Inżynierii Naftowej, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii oraz Katedra Inżynierii Gazowniczej. Ogółem pytań jest 120 (po 40 z każdej katedry).

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek inżynieria naftowa i gazownicza.

Zestaw pytań egzaminu dyplomowego inżynierskiegodla kierunku: Inzynieria Naftowa i Gazownicza
(Każde pytanie oceniane od 0 do 20 pkt.)
Katedra Inżynierii Naftowej
Systemy energetyczne złóż ropy naftowej. Zmiana podstawowych parametrów eksploatacyjnych złoża (Q, WG, P) w funkcji czasu w warunkach poszczególnych systemów energetycznych.
Współczynnik Przepuszczalności skały - definicja, rodzaje o raz metody określania.
Anizotropia i niejednorodność własności skał, wpływ tych zjawisk na eksploatację.
Podać definicję procesu geologicznego oraz podział procesów geologicznych z krótką charakterystyką.
Ciśnienie kapilarne w złożu ropy naftowej i efekty z nim związane.
Ciśnienie nasycenia ropy naftowej - definicja i jego rola w procesie eksploatacji złoża.
Definicja i zmiana w funkcji ciśnienia podstawowych własności płynów złożowych (Bo, Bg, Rs, μ, ρ). Czynniki wpływające na doskonałość hydrodynamiczną odwiertów eksploatacyjnych.
Podać przyczyny zmian parametrów strefy przyodwiertowej podczas eksploatacji złóż węglowodorów.
Poziomy stratygraficzne i akumulacje złożowe węglowodorów na obszarze Niżu Polskiego (przykłady złóż).
Wpływ perforacji na dopływ do odwiertu.
Obliczenie ciśnienia dennego statycznego dla odwiertu ropno-gazowego. Wykres rozkładu ciśnienia.
Zastosowanie analizy węzłowej do określania wydajności eksploatacyjnych otworów.
Metody wyznaczania krzywych IPR dla przepływu dwufazowego.
Klasyfikacja metod wydobycia ropy naftowej.
Warunek istnienia samoczynnego wypływu ropy z odwiertu.
Urządzenia wydobywcze stosowane na złożach ropy naftowej, podstawowe kryteria doboru.
Tłokowa żerdziowa pompa wgłębna - budowa i zasada działania. Zalety i wady stosowania żerdziowej pompy wgłębnej
Niekonwencjonalne skały zbiornikowe - podział wraz z krótką charakterystyką.
Hydrauliczna tłokowa pompa wgłębna - budowa i zasada działania.
Gazodźwig - budowa i zasada działania.
Podać określenie systemu naftowego oraz wymienić jego elementy z krótką charakterystyką.
Śrubowa pompa wgłębna - budowa i zasada działania.
Pomiary gęstości i zawartości wody w płynie złożowym wydobywanym z odwiertu eksploatacyjnego (przyrządy, zasady interpretacji, zastosowanie).
Pomiary lepkości płynów złożowych wydobywanych z odwiertu eksploatacyjnego (przyrządy, zasady interpretacji, zastosowanie).
Metody intensyfikacji (stymulacji) wydobycia. Zasady doboru metody w zależności od warunków złożowych.
Wpływ warunków geologiczno złożowych na kierunek propagacji szczeliny.
Główne parametry technologiczne zabiegu szczelinowania hydraulicznego.
Modele geometrii szczeliny stosowane w

(…)

… dynamicznej przepływu gazu w sieciach przesyłowych
Podaj definicję długości zastępczej gazociągu, sposoby jej wyznaczania. Podaj zastosowania w obliczeniach. Podaj definicję spalania gazu. Podaj klasyfikację paliw. Zdefiniuj ciepło spalania i wartość opałową. Omów sposoby kontroli procesu spalania, straty w palenisku, stratę kominową i jej związek z współczynnikiem nadmiaru powietrza. Podaj definicję…
…). Opisać metodę Fullertona w optymalizacji parametrów technologii wiercenia otworów.
Przedstawić schemat kinematyczny układu napędowego wiertnicy.
Budowa układów pompowych w urządzeniach wiertniczych.
Budowa i działanie głowic przeciwerupcyjnych. Podział i kryteria doboru morskich jednostek wiertniczych i wydobywczych.
Zasady wykonywania testu „Drill of Test”.
Obliczyć objętość płuczki polimerowo-potasowej o gęstości 1,05 g/cm3 i o składzie (% wagowy): bentonit-3%; KMC (Polofix LV)-1,5%; KCl-3%; PHPA (częściowo hydrolizowany poliakryloamid)-0,5%; XCD (biopolimer)-0,3% oraz ilość poszczególnych składników do jej sporządzenia w celu odwiercenia otworu o głębokości 2 850 m i przy założeniu stałej średnicy otworu 216 mm.
Jaką gęstość będzie miała płuczka powstała po zmieszaniu 10 m3 płuczki o gęstości…
… wyznaczania obciążeń obliczeniowych sieci gazowych.
Omów procesy absorpcji wykorzystywane w odsiarczaniu gazu ziemnego.
Omów przemiany charakterystyczne gazu doskonałego (izochoryczna, izobaryczna, izotermiczna, adiabatyczna, politropowa).
Scharakteryzuj rodzaje turbin gazowych. Podaj zasadnicze elementy turbin spalinowych. Omów typy turbozespołów gazowych (TZG) i podaj ich zastosowanie w przemyśle…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz