Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział fizyki i informatyki stosowanej, fizyka techniczna, egzamin wstępny, test, pytania, zagadnienia, SUM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział fizyki i informatyki stosowanej, fizyka techniczna, egzamin wstępny, test, pytania, zagadnienia, SUM - strona 1

Fragment notatki:Pierwszy zestaw zagadnień egzaminacyjnych składa się z 476 przykładowych pozycji i pochodzi z 30 września 2010 roku.

Drugi zestaw zagadnień egzaminacyjnych składa się z 228 przykładowych pozycji i pochodzi z 14 lutego 2011 roku.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek fizyka medyczna.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      >                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

… układu U
porusza się inny inercjalny układ U’, z prędkością porównywalną z prędkością
światła c. Co zaobserwujemy w układzie U’:
Pytanie 14: Istnienie pola E wytworzonego przez nieruchome ładunki opisane jest następu-
jącym równaniem Maxwella:
Pytanie 15: Pola E i B mają następujące własności:
Pytanie 16: Stwierdzenie, że zmienne w czasie pole magnetyczne B generuje zmienne w czasie
pole elektryczne opisane jest następującym równaniem Maxwella:
Pytanie 17: Różniczkowe równanie propagacji fali płaskiej biegnącej wzdłuż osi y i rozwiązanie
tego równania mają postać:
Pytanie 18: Całkowite wewnętrzne odbicie i tzw. kąt graniczny αG spełniają następujące wa-
runki:
Pytanie 19: Światło spójne pada na dwie wąskie szczeliny i po przejściu przez nie dwa pro-
mienie świetlne spotykają się w tej samej fazie…
… R, RL i RC w obwodach prądu zmiennego oraz drgania obwodu RLC.
• Rezonans elektryczny. Warunek rezonansu.
• Paramagnetyki i ferromagnetyki.
• Ziemskie pola magnetyczne.
Równania Maxwella w postaci różniczkowej i ich fizyczna interpretacja.
• Rozchodzenie się zaburzenia elektromagnetycznego (fala elektromagnetyczna) – równa-
nie różniczkowe fali płaskiej w przestrzeni i rozwiązanie tego równania…
… działają w atmos-
ferze?
• Typy wiatrów w atmosferze.
• Rola tarcia w atmosferze.
• Własności fizyko-chemiczne wody.
• Przemiany fazowe wody.
• Prężność pary wodnej w atmosferze.
• Miary wilgotności powietrza.
• Procesy kondensacji w atmosferze.
• Równowaga pionowa atmosfery – adiabata sucha i adiabata wilgotna.
• Widmo ciała doskonale czarnego – prawo Plancka, prawo Stefana-Boltzmanna, prawo
Wiena…
…?
• Jak transformuje się czterowektor energii i pędu?
• Jaka siła działa na cząstkę naładowaną w polu elektrycznym i magnetycznym?
• Co to jest czteropotencjał pola elektromagnetycznego?
• Podaj związki pomiędzy wektorami pola elektrycznego i magnetycznego a składowymi
czteropotencjału?
• Na czym polega swoboda cechowania czteropotencjału?
13
• Podaj równania Maxwella w postaci różniczkowej.
• Podaj równania Maxwella…
…: Liczba sprzężona z ∗ do danej liczby zespolonej z
Pytanie 2: Wzór de Moivre’a podaje wyrażenie
Pytanie 3: Jeżeli iloczyn skalarny dwóch wektorów w przestrzeni trójwymiarowej jest równy
zeru, to
Pytanie 4: Które z poniższych wyrażeń na składową i-tą iloczynu wektorowego, zapisanego
przy pomocy symbolu całkowicie antysymetrycznego, jest poprawne:
Pytanie 5: Wektory v 1 , v 2 , . . . , v n , należące…
… stanu gazu doskonałego – Clapeyrona.
• Przemiana izotermiczna (równanie stanu, wykresy).
Przemiana izobaryczna (równanie stanu, wykresy).
• Przemiana izochoryczna (równanie stanu, wykresy).
• Przemiana adiabatyczna (równanie stanu, wykresy).
• Zasady termodynamiki i związki statystyczne.
• Silnik perpetuum mobile I i perpetuum mobile II rodzaju.
• Sprawność silnika.
• Cykl Carnota.
• Potencjały…
…?
• Jak znajdujemy układy inercjalne?
• Jak znajdujemy funkcję Lagrange’a?
• Na czym polega niejednoznaczność wyboru funkcji Lagrange’a?
• Do czego służą i jaką mają postać równania Lagrange’a?
• Co to są całki ruchu?
• Ile niezależnych całek ruchu można wyznaczyć?
• Z jakimi własnościami przestrzeni i czasu związane są: energia, pęd całkowity i całkowity
moment pędu?
• Czym różni się formalizm Hamiltona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz