Strategia rozwoju firmy - teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia rozwoju firmy - teoria - strona 1 Strategia rozwoju firmy - teoria - strona 2 Strategia rozwoju firmy - teoria - strona 3

Fragment notatki:


STRATEGIE ROZWOJU FIRMY WSTĘP Zachodzące w środowisku zmiany oraz przewidywania, że w przyszłości przedsiębiorstwa będą jeszcze bardziej od nich zależne, powodują, że nie mogą one nastawiać się na wyłączne sterowanie produkcją, czy też stosowanie agresywnego marketingu, lecz muszą się do tych zmian stale dostosowywać, a nawet je wyprzedzać, tworząc i promując nowatorskie rozwiązania, które zapewniają wzrost konkurencyjności i sukces na rynku. Specjaliści od marketingu już zrozumieli, że przewagę konkurencyjną i dostęp na rynek osiąga się nie tylko niskim cenom i dobrej promocji, ale przede wszystkim przez rodzaj i jakość oferowanych dóbr i usług, ułatwiając klientom ich poznanie i nabycie. Z badań wynika, że firmy amerykańskie, osiągające sukcesy są zdolne do tworzenia nowych komercyjnych wyrobów, zręcznie reagują na wszelkie zmiany zachodzące w otoczeniu i stosownie do tych zmian doskonalą organizację i taktykę swego działania: dostosowują się, przeistaczają, adaptują. Krótko mówiąc, wprowadzają innowacje we wszystkich sferach swego działania. Stałe kreowanie i upowszechnianie wszelkiego rodzaju innowacje uważa się dzisiaj za normę zdrowej gospodarki rynkowej i stymulator przyspieszenia procesu jej budowy. Przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć, jakie cele i w jaki sposób osiągnąć, jakie ma szanse powodzenia i z jakimi musi się liczyć trudnościami w ich realizacji. Jego kierownictwo powinno więc odpowiednio zaprogramować zadania i działania-obecne i przyszłe, czyli opracować koncepcję właściwego rozwoju przedsiębiorstwa i jego przyszłej pozycji względem otoczenia, stosując podejście strategiczne. Taka koncepcja rozwoju firmy nazywa się strategią. I INNOWACJE 1. ISTOTA INNOWACJI Innowacje są pojęciem wieloznacznym, trudnym do jednoznacznego określenia i stosowania. W literaturze spotyka się bardzo różnorodne pojęcia innowacji, co utrudnia faktyczna ocenę ich przydatności i roli jaką odgrywają w realnych procesach gospodarowania. Termin ,,innowacja” bywa używany zarówno w znaczeniu rzeczowym jak i czynnościowym. W pierwszym ujęciu oznacza on wprowadzony wytwór materialny, w drugim zaś określa czynność polegającą na wprowadzeniu tego wytworu lub modyfikacji bądź zmianę w przyjętym sposobie postępowania czy istniejącym układzie elementów jakiegoś systemu.

(…)

…). Z tych względów istnieją pewne strategie rozwoju właściwe dla małych firm, przystosowane do ich zasobów oraz otocznia, w którym działają. SPIS LITERATURY
K. Długosz, Niektóre poglądy na temat innowacji, Prakseologia 1985, nr 3-4.
Encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa 1976, t. 4.
K. Fabiańska, J. Rokita, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszwa 1986.
Z. Fengler, Potencjał firmy a innowacyjność…
…, Warszawa 1998 r., s. 99
J. Penc, Strategia ..., op. cit., s. 87 - 89 Tamże, s. 91 - 92 Z. Fengler, Potencjał firmy a innowacyjność, Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstwa 1991r., nr 10, s. 9 - 10 Encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa 1976, t. 4, s. 73 - 74. E. Urbanowska - Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998 r., s. 113…
… w wytworach kultury materialnej jak i nie materialnej, wszelkie wartości kulturowe, które ludzie w danych warunkach przestrzennych i czasowych traktują jako nowe, a wiec zmiany w sposobie bycia, postępowania zachowania i działania, wszelkie wynalazki i drobne nieznaczne usprawnienia, koncepcje nowego stanu rzeczy i procesy realizacji tych koncepcji, a także nowe stany rzeczy. Pozostaje więc problem…
… we wszystkich czterech polach, operując różnymi działaniami strategicznymi. Firmy słabe ograniczają się tylko do lekkich innowacji o prostej technologii, niskiej kapitałochłonności i krótkich cyklach realizacji, tzn. realizują mało aktywne strategie rozwoju. Takie firmy nie dokonują specjalnego przełomu w technologii, ale mogą z powodzeniem uzyskać opłacalne innowacje przy umiarkowanych nakładach inwestycyjnych…
… przedmiotowy działań strategicznych; Szczegółowe : ze względu na środki i formy realizacji, skuteczności działań strategicznych, kierunki zmian strategicznych (przy uwzględnieniu tych kryteriów wyróżnia się strategie wzrostu, stabilizacji, obronne - regres, kombinowane). Jako użyteczne kryteria oceny strategii rozwoju S. Certo i J. P. Peter podają: Wrażliwość na uwarunkowania zewnętrzne, Podtrzymywanie…
… ogólnych typów strategii na poziomie firmy: Koncentracja na jednym biznesie, Strategia integracji wertykalnej, Strategia dywersyfikacji pokrewnej, Strategia dywersyfikacji niepokrewnej, Strategie redukcji, Strategie pozbycia się i likwidacji, Strategia kombinowana. Strategie te zostały wyodrębnione przy zastosowaniu dwóch kryteriów: Kryterium struktury działalności firmy: struktura wyspecjalizowana…
… widzenia wyodrębniono strategie stabilizacji, wzrostu oraz redukcji. Do strategii wzrostu zaliczono m. in. strategie integracji horyzontalnej, które są charakterystyczne dla strategii koncentracji na jednym biznesie, występujące jako osobna kategoria strategii. Ponadto zaliczono tu strategie połączeń oraz wspólnych przedsięwzięć, co stanowi metodę realizacji strategii, nie zaś strategię. Jednolitą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz