Strategia firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia firmy - strona 1

Fragment notatki:

Można w nich znaleźć między innymi: czym jest strategia, budowanie misji firmy, domena: wybory rynków i produkcji, cena i jakość, atak i unik, gdzie i jak konkurować, spójne i niespójne strategie, liderzy rynku, strategie lateralne i liniowe itp.

TWORZENIE STRATEGII FIRMY
Strategia jest sztuką podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans.
Strategia jest sztuką interpretacji oraz znajdowania sensu i znaczenia zdarzeń w otoczeniu i w samej organizacji.
Strategia jest zespołem decyzji określających długofalową perspektywę działalności przedsiębiorstwa i jego przewidywane relacje z organizmami zewnętrznymi. Pojęcie strategii zostało adoptowane przez teorie zarządzania z dziedziny wojskowej, a rozwój tej koncepcji był efektem dwóch czynników:
rozwoju zdolności kierowania przedsiębiorstwem, które umożliwiło:
- większą zdolność przewidywania zmian w otoczeniu
- możliwość wykorzystania pojawiających się okazji do ekspansji
- pogłębioną analizę możliwych zagrożeń, wynikających ze zmienności otoczenia konkurencyjnego
2. nowej technologii, która ciągle stwarza okazję do ekspansji i obniżenia kosztów
Należy stwierdzić, że nowoczesna technika zarządzania wydatnie usprawnia proces podejmowania decyzji, zwiększając zdolność kierownictwa do działania w zmiennym i niepewnym środowisku. Strategia jest zatem ogólnym planem, który ukazuje w jakim kierunku organizacja powinna się rozwijać, do jakich celów dążyć i w jaki sposób skutecznie rywalizować z innymi. Tworzenie i realizacja takiej strategii jest istotą zarządzania strategicznego, a zarządzanie jest procesem wyborów w ramach istniejących ograniczeń. Organizacje są ograniczane w swoich zachowaniach przez otoczenie, ale kierownicy mają zawsze dużą swobodę decyzyjną. Mogą np. zrezygnować z niektórych linii produktów, a uruchomić nowe; wejść na nowe rynki; zmienić strategiczne zasady funkcjonowania organizacji.
Proces tworzenia strategii obejmuje trzy etapy:
- formułowanie strategii
- wdrażanie, wprowadzenie
- ocena i kontrola rezultatów
W ramach etapu formułowania strategii wyróżnia się działania dotyczące określenia misji przedsiębiorstwa, jego celów oraz sposobów ich osiągania, ustalenia ogólnej polityki funkcjonowania organizacji.
Etap wdrażania charakteryzuje się opracowaniem konkretnych programów działania dla poszczególnych jednostek organizacji, ustalenia budżetów oraz ustanowienia procedur postępowania.

(…)

… wymaga wszechstronnych analiz, błyskotliwych pomysłów, jak również intuicji. Strategie mogą powstawać tak w zespołach ekspertów wyposażonych w naukowe metody planowania, jak i w głowach charyzmatycznych przywódców, powodowanych wizjonerskimi ideami.
BIBLIOGRAFIA:
K. Obłój - „Strategia organizacji”; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 rok.
H. Bieniok - „Metody sprawnego zarządzania”; Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997 rok.
Strategor - „ Zarządzanie firmą”; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 rok.
W. Kieżun - „Sprawne zarządzanie organizacją” ; SGH Warszawa , 1997 rok.
J. Szczupaczyński - „Anatomia zarządzania organizacją”; Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998 rok.
Cyt. „Strategia organizacji” - Krzysztof Obłój; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne - Warszawa 1999 rok, str.232
Cyt. „Strategia organizacji” - Krzysztof Obłój; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne - Warszawa 1999 rok, str.235

… postawili tezę, że współczesna konkurencja zmieniła myślenie strategiczne . Dotychczasowe ruch cenowe i jakościowe nie są już skuteczne, bo : - firmy nie mogą podnosić cen nawet przy wzroście swych kosztów, lecz muszą spełniać oczekiwania odbiorców, że ceny będą spadać
- firmy nie mogą uznać, że świetna obsługa jest czymś wyjątkowym, bo klienci przyzwyczajają się szybko do dobrego i oczekują, że taka dobra…
wizji firmy na użytek strategii. „Misja firmy wtedy nabiera strategicznego znaczenia, gdy spełnia trzy wymogi:
- wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości
- wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników
- proces jej realizacji jest wiarygodny”.
Wreszcie cele są jakby krokami na drodze do realizacji strategii. Są one wyzwaniem, wysoką poprzeczką, jak i sposobem na pomiar realizacji…
… sprzedaży i zdolność do powiększania zysków. Sytuacja produktów jest oceniana pod kątem potrzeb inwestycyjnych, perspektyw na przyszłość oraz konkurencji; dla każdego produkty można stworzyć inną koncepcję działania i rozwoju. Najbardziej znaną metodą analizy porfelowej jest macierz BCG ( przyjmująca nazwę od Bostońskiej Grupy Konsultingowej, która ją opracowała ). Metoda opiera się na założeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz