Step

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Step - strona 1 Step - strona 2

Fragment notatki:


Występowanie
-W Ameryce Północnej zwane są preriami i zajmują obszar Wielkich Równin. -Stepy Ameryki Południowej noszą nazwę pamp lub pampasów i zajmują obszar położony między Andami, Gran Chaco, rzeką Paraną i Colorado. -Największy obszar zajmuje roślinność stepowa w Eurazji. -W Europie stepy, zajmowały dawniej ogromne przestrzenie od Niziny Węgierskiej po Ural. Na Nizinie Węgierskiej step zwany pusztą, występował na spiaszczonych czarnoziemach. Został jednak w większości zaorany. Nieliczne fragmenty ostały się głównie na terenach nieprzydatnych rolniczo ( pobrzeżach jarów, w obszarach podgórskich, np. na Przedkaukaziu) lub pozostawiono tylko niewielkie skrawki stepu w postaci rezerwatów. -W Azji obejmują południową część Niziny Zachodniosyberyjskiej, a dalej na wschodzie spotykamy je we wschodniej części Mongolii i na obszarach północno-wschodnich Chin. Klimat
W wegetacji istnieją dwie przerwy: jedna- zimowa, zwykle dość długa, i druga- letnia, podczas okresu suszy letniej zwykle dość krótka. O bezleśności stepu decydują jednak nie warunki termiczne czy silne wiatry lecz głównie wysokość opadów atmosferycznych i związana z tym zbyt mała dla potrzeb lasu zawartość wody w glebie. Pod koniec lata roślinność stepu wskutek suszy zasycha, co jest dowodem, że wszelkie dostępne rezerwy wody zostały wyczerpane. Trawom i innym roślinom zielnym, nie przynosi to większej szkody, natomiast drzewom taka susza i związana z nią zbyt wczesna utrata listowia grozi śmiercią. W takich warunkach nie dochodzi do formowania się lasów. Istnieje jednak możliwość egzystencji pojedynczych drzew. Spotyka się je tam, gdzie nie ma zwartej pokrywy traw, a więc na glebach gruboziarnistych, miejscach piaszczystych, kamienistych, skalistych. Woda z opadów wsiąka tam szybko i dociera głęboko skąd systemy korzeniowe mogą ją łatwo pobierać. Natomiast trawy nie wnikają głęboko w glebę, ale dzięki intensywnym systemom korzeniowym gęsto ją przerastają. Woda z opadów atmosferycznych dostając się do górnych warstw gleby zostaje całkowicie pobrana przez systemy korzeniowe traw i nie wnika głębiej. Takie systemy działają doskonale na glebach drobnoziarnistych, a więc takich, jakie spotykamy na stepach. Gleby
Gleby terenów stepowych charakteryzują się na ogół dużą żyznością. Są to w większości czarnoziemy lub w obszarach suchszych buroziemy i gleby kasztanowe. Wytworzone są one z lessów i zwietrzelin skał węglanowych. Ponieważ w klimacie strefy stepowej parowanie jest duże, a opady niewielkie, nie zachodzi proces wymywania produktów wietrzenia. Rozkład próchnicy jest zahamowany, wskutek czego duże jej ilości gromadzą się w górnej warstwie gleby, tworząc ciemnoszary, bogaty poziom próchniczny o miąższości 70-100 cm niżej przechodzący w podłoże lessowe.

(…)

… roślinną, w której podstawowym składnikiem roślinności są trawy o budowie kseromorficznej. Kserofity to rośliny przystosowane fizjologicznie i anatomicznie do życia w suchych miejscach takich jak step, pustynia czy półpustynia. Przystosowanie kserofitów do środowiska polega na ograniczaniu transpiracji, np. poprzez zmniejszenie powierzchni liści czy przystosowanie systemu korzeniowego do pobierania wody…
…, pędzone są przez wiatr po stepie, rozsiewając dookoła nasiona. Podział stepów
Na obszarach dostatecznie uwodnionych w okresie wiosennym rozwijają się stepy łąkowe, w gorzej zaopatrzonych- stepy typowe, a tam gdzie wody jest najmniej- suche stepy ostnicowe. Granice między nimi są dość płynne. Wystarczy jeden nadmierny wypas albo kilkunastoletnia zmiana sytuacji opadowej, aby jeden typ stepu przekształcił się w inny. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz