Statystyka, teoria + przykłady cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka, teoria + przykłady cz.2 - strona 1 Statystyka, teoria + przykłady cz.2 - strona 2 Statystyka, teoria + przykłady cz.2 - strona 3

Fragment notatki:

W notatkach tych opisana jest zarówno teoria jak i przykłady liczbowe. Pojawiają się tu również wzory. Główne zagadnienia zawarte w tych notatkach to: badanie statystyczne, dobór próby, losowanie, schemat losowania, cechy statystyczne, cecha skokowa, cecha ciągła, skale, szereg szczegółowy, szereg rozdzeilczy, miary średnie, kwartle, kwantyle, modalna, mediana, miary zmienności, współczynnik zmienności, wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp, wskaźnik asymetrii, kurtoza, eksces, rachunek prawdopodobieństwa, zmienna losowa ciągła i skokowa, rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta, twierdzenie czebyszewa, rozkład jednopunktowy, rozkład dwupunktowy, rozkład dwumianowy, rozkład Poissona, rozkład normalny, rozkład normalny standaryzowany, rozkład chi - kwadrat, rozkład t- studenta, rozkład f-snedecora, próba, centralne twierdzenie graniczne, estymatory i ich własności, przedział ufności dla odchylenia standardowego, wariancji, wskaźnika struktury, wartości oczekiwanej, weryfikacja hipotez statystycznych, hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna, błąd I i II rodzaju, zbiór krytyczny, wartość krytyczna, test jednostronny, test dwustronny, moc testu, p-value, testy nieparametryczne, test dla wartości średniej, test dla dwóch średnich, test dla wariancji, test dla dwóch wariancji, test dla wskaźnika struktury, test dla dwóch wskaźników struktury, parametryczne testy istotności, test zgodności chi kwadrat, test zgodności Kołmogorowa, analiza korelacji i regresji, zależność stochastyczna, rozkłady brzegowe, rozkłady warunkowe, kowariancja,

Rodzaje badań statystycznych Wyróżnia się badania :
Pełne ( całkowite ) Częściowe
Badania pełne i częściowe mogą być :
Ciągłe ( np. rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw, itp. )
Okresowe ( np. spisy ludności , rolne, przemysłu )
Doraźne ( np. klęsk żywiołowych )
Wśród badań częściowych wyróżnia się :
Badania reprezentacyjne ( są bardzo wartościowe, bo pozwalają z dużym prawdopodobieństwem uogólnić wyniki uzyskane ze zbiorowości próbnej na całą populację generalną, są tańsze od badań całkowitych).
Badania monograficzne ( obejmują obserwację grupy społecznej, wsi , miasta , przykładem badania monograficznego jest badanie warunków życia ludności w mieście Rzeszowie w pewnym momencie lub w okresie)
Badania ankietowe ( dość często wykorzystywana metoda badań , sprowadza się głównie do zbierania informacji pierwotnych, ważnym problemem jest wykształcenie umiejętności dobrego opracowania ankiety, zestaw pytań w kwestionariuszy ankietowym powinien być umiejętnie sformułowany.
W Polsce badaniami ankietowymi zajmują się takie instytucje jak : OBOP, CBOS, PPENTOR oraz inne ośrodki naukowe.
Procedury dobru próby
W badaniach statystycznych w praktyce posługujemy się próbą . Próba mała gdy , gdy n>30 to mamy do czynienia z próbą dużą .
Od próby wymaga się , aby była reprezentatywna. Na reprezentatywność próby mają wpływ dwa czynniki :
Sposób doboru próby
Liczebność próby
Wyróżnia się dwie procedury doboru próby :
Dobór celowy ( sprowadza się do tego , że o wyborze jednostek decyduje badacz, opierając się na merytorycznej znajomości problematyki badawczej, próba ta nie podlega prawu wielkich liczb )
Dobór losowy ( zgodny jest z zasadami doboru według metody reprezentacyjnej, umożliwia zastosowanie metod statystyki matematycznej do wnioskowania, próba ma charakter losowy, gdy każda jednostka populacji z jednakowym prawdopodobieństwem różnym od zera może się w niej znaleźć. Wyodrębniona próba podlega działaniu prawa wielki ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz