Statystyka - teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - teoria - strona 1 Statystyka - teoria - strona 2 Statystyka - teoria - strona 3

Fragment notatki:


STATYSTYKA
Statystyka to nauka zajmujca si ilociowymi metodami analizy zjawisk masowych. Przy czym masowo zjawiska polega na jego wykorzystaniu dla duej liczby jednostek statystycznych (obiektów) wanie dziki temu moliwe jest wykrycie za pomoc metod statystycznych rónego rodzaju prawidowoci wystpujcych w gospodarce np. skonnoci ludzi do oszczdzania, polityka kredytowa banków, zachowanie przedsibiorstw.
Przedmiotem bada w statystyce jest zbiór jednostek statystycznych podobnych pod wzgldem okrelonych wasnoci (np. mieszkacy Katowic, oddziay banków) nazywamy populacj ( zbiorowoci statystyczn ). Poniewa bezporednie badania populacji s zbyt kosztowne i czasochonne, a czsto wrcz niemoliwe zatem w statystyce do analizy wykorzystuje si najczciej prób, która stanowi podzbiór populacji.
Statystyka finansowa to udzia statystyki zajmujcy si analiz danych finansowych (gieda, banki, itp.). Inaczej mówic wykorzystuje metody statystyczne do badania zjawisk wystpujcych w szeroko rozumianych zagadnieniach finansowych.
Rodzaje cech (reprezentowanych przez zmienne)
*jakociowe (mierzalne)
np. paca, koszty produkcji
*skokowe (przyjmuj wartoci ze skoczonego zbioru wartoci )
np. liczba studentów w grupie itp.
*cige (przyjmuj wartoci z nieprzeliczalnego zbioru wartoci) wynika to z dokadnoci pomiaru
np. wzrost, waga, warto sprzeday itp.
Szeregi *szczegóowy np. paca w tys. zotych (0,89 0,23 1,2 3,8 0,45 2,5)
*rozdzielczy dla ceny skokowej
liczba oddziaów liczba banków
1
7
2
12
3
9
4
2
razem
30
*dla ceny cigej
wielko lokaty
liczba kont
do 1000
154
1000-2000
585
2000-3000
378
3000-4000
297
4000 i wicej
125
razem
1539
suma kredytów w tys. zotych
% banków 0-100
14
100-200
30
200-300
50
300-400
6
razem
100
! przedziay s prawostronnie domknite
Wykresy *wykres struktury
*wykres histogram
Miary suce do opisu cech jednostek statystycznych nalecych do próby:
*miary przecitne (rednie) charakteryzuj redni warto cechy dla jednostek w próbie.
*miary zrónicowania (zmiennoci) charakteryzuj stopie zrónicowania jednostek w próbie
*miary asymetrii (skoczonej) pokazuj czy wicej jednostek ma warto cechy wikszej lub mniejszej od redniej. rednia *arytmetyczna dla szeregu szczegóowego


(…)

… asymetrii (skoczonej) pokazuj czy wicej jednostek ma warto cechy wikszej lub mniejszej od redniej. rednia
*arytmetyczna dla szeregu szczegowego
*arytmetyczna dla szeregu rozdzielczego cechy skokowej
*arytmetyczna szeregu rozdzielczego cechy cigej
-to rodek przedziau klasowego
*arytmetyczna w przypadku czstoci wzgldnych
*harmoniczna
*geometryczna
Dominanta (moda)
to warto cech, ktre wystpuj najczciej (jest typowa)
*szereg szczegowy- warto wystpujca najczciej
*szereg rozdzielczy dla cechy skokowej- warto o najwikszej liczebnoci *szereg rozdzielczy dla cechy cigej- warto leca w przedziale o najwikszej liczebnoci
xD -dolna granica przedziau dominanty
nD liczebno przedziau dominanty
nD-1 liczebno przedziau poprzedniego
nD+1 liczebno przedziau nastpnego
iD szeroko przedziau dominanty
D
Kwartyle
dziel…
… czci 75% z nich ma warto cechy mniejszej od niego za 25% wikszej.
Mediana szereg szczegowy naley uporzdkowa rosnco i obliczy:
gdy n jest nieparzyste
gdy n jest parzyste
Szereg rozdzielczy dla cechy skokowej naley skumulowa liczebno lub czci wzgldne i znale warto dla ktrej czsto >=50%
szereg rozdzielczy dla cechy cigej skumulowa liczebno i znale przedzia w ktrym czsto wzgldna >=50% oraz wykorzysta wzr…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz