Statystyka - podstawowe wzory

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - podstawowe wzory - strona 1 Statystyka - podstawowe wzory - strona 2 Statystyka - podstawowe wzory - strona 3

Fragment notatki:


MIARY PRZECIĘTNE ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Dla szeregu rozdzielczego cechy skokowej ŚREDNIA HARMONICZNA (cechy o charakterze ilorazu np. prędkość, gęstość zaludnienia) ŚREDNIA GEOMETRYCZNA DOMINANTA (WARTOŚĆ MODALNA) Gdzie: dolna granica przedziału dominanty liczebność przedziału dominanty liczebność przedziału poprzedniego liczebność przedziału następnego szerokość przedziału dominanty KWARTYLE Mediana szereg szczegółowy , gdy N jest nie parzyste , gdy N jest parzyste szereg rozdzielczy dla cechy skokowej (należy skumulować liczebności, i znaleźć wartość dla której częstość 50%) - dolna granica przedziału mediany - połowa liczebności próby - liczebność przedziału mediany - szerokość przedziału mediany n - liczebność próby Kwartyl pierwszy Kwartyl drugi = mediana Kwartyl trze ci MIARY ZRÓŻNICOWANIA (ZMIENNOŚCI), charakteryzują stopień zróżnicowania jednostek w próbie WARIANCJA (jest miarą ryzyka) dla szeregu szczegółowego dla szeregu rozdzielczego cechy skokowej dla szeregu rozdzielczego cechy ciągłej (k przedziałów) - środek przedziału ODCHYLENIE STANDARDOWE - przeciętne odchylenie od środka arytm. WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI (porównywanie i ocena stopnia zróżnicowania, dolna granica 0) pow50% - duże zróżnicow. pon30% - małe zróżnicow. Gdy przedziały nie są domknięte i nie da się obliczyć śr. arytm. stosujemy: MIARY POZYCYJNE BEZWZGLĘDNE (takie które wykorzystują kwartyle) Rozstęp Odchylenie ćwiartkowe MIARY POZYCYJNE WZGLĘDNE Współczynnik zmienności (pozycyjny) MIARY ASYMETRII (skośności) - pokazują czy więcej jedn. stat. ma wartość cechy większą lub mniejszą od średniej) WSKAŹNIK ASYMETRII (mówi o jej kierunku) klasyczny + - asymetria prawostronna minus -asymetria lewostronna pozycyjny + - as. prawostr. - - as.lewostr.

(…)

… asymetrii (symetria)
1 lub -1 - bardzo silna asymetria
pozycyjny
średnia arytmetyczna ważona
BADANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY CECHAMI
WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA
- współczynnik determinacji (0 - nie ma zależności, -1 lub 1 - zależn. funkcyjna)
współ determinacji - cov - kowariancja(miara współzmienności)
r- współczynnik korelacji, jego wartość mówi o sile związku (im bliższa 0 tym słabszy związek…
…”)
WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI (wartości [0,100%] im bliżej 100% tym lepszy model, pow 60% model dobry)
WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI CZĄSTKOWEJ:
WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI WIELORAKIEJ
BADANIE ZWIĄZKÓW CECH JAKOŚCIOWYCH
Cechy nominalne - wartościami są słowa lub symbole
Miarą siły związku jest statystyka Chi Kwadrat
liczebności teoretyczne oblicza się ze wzoru (ni i nj - liczebności empiryczne i-tej kolumny i i-tego wiersza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz