Środki zmniejszające palność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki zmniejszające palność - strona 1 Środki zmniejszające palność - strona 2 Środki zmniejszające palność - strona 3

Fragment notatki:

Środki zmniejszające palność : FR – środki zmniejszające palność ●  BFR – bromowane środki zmniejszające palność ●  CFR – chlorowane środki zmniejszające palność ●  PFRs – środki zmniejszające palność podstawione fosforem Z ang. flame retardants – środki zmniejszające palność. rodki opó niaj ce palenie  Ś ź ą (antypireny) są to związki chemiczne, które inhibitują proces zapalenia się oraz wpływają na zmniejszenie szybkości reakcji pirolizy i/lub  utleniania się tworzyw podczas kontaktu z płomieniem. Zastosowanie FR ●  Tworzywa termoplastyczne, termoutwardzalne, powłoki uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia. ●  Meblarstwo ●  Przemysł motoryzacyjny ●  Produkcja plastików i materiałów elektrycznych ●  Dodatek do tekstyliów i płynów hydraulicznych Co decyduje o szkodliwo ci ś FR dla  rodowiska? ś ●  Duża trwałość ●  Łatwość przedostawania się do środowiska ●  Bioakumulacja - Najczęściej używanymi FR są dziś:tetrabromobisfenol (TBBPA), bromodwufenyl eteru (BDE) i HBCDD (również czasami nazywane HBCD). - Na konwencji Sztokholmskiej włączono pentaBDE oraz oktaBDE do TZO (trwałych zanieczyszczeń organicznych Polichlorowane bifenyle (PCB) był stosowane na dużą skalę już w 1920 roku. Inne  chlorowane środki zmniejszające palność – głównie 1960 rok Przyk ady FR lata 1960 / 1 97 0 ł ●  Bromowe : - polibromowane bifenyle - polibromowane etery difenylowe (PBDE) ●  Fosforanowe : -tris (2,3-dichloropropyl) fosforanu (TDCPP) i tris-(1,3 -dichloro-izo-propylu) fosforan (TDCIPP) Przegl d BFR ą - 1997 – Światowa Organizacja Zdrowia - Pierwszy przegląd BFR; Pijnenburg - Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Ograniczenia w stosowaniu BFR RoHS (dyrektywa 2002/95/WE (Dz.U., 2003)) po decyzji Europejskiego Trybunału  Sprawiedliwości od 2008 (Dz.U., 2008). ●  Kontrola produkcji BFR jest mało realna. ●  Podobny problem tyczy się CFR i PRFs. ● Mimo wiedzy na temat szkodliwości tych związków, nadal są one powszechnie używane i poziom ten wzrasta. ●  Produkcja BFR wynosi 200 000 ton rocznie ●  Produkcja PFRs wynosi 200 000 ton / rok. Produkcja CFR ●  Produkcja CFR jest znacznie większa niż produkcja BFR. ●  Wynosi ona 600 000 ton rocznie w samych Chinach ●  Produkcja głównie polichlorowanych alkanów (PCA) - Ujednolicenie skrótów FR z powodu wzrastającej wciąż liczby związków. Skróty ●  Ang. practical abbreviations – (PRABs) skróty praktyczne ●  Ang. structural abbreviations – (STABs) skróty strukturalne

(…)


●Dla użytku w celach naukowych, a także w branżach przemysłowych
●Na Sympozjum w Kioto w 2010 złożono wniosek o ujednolicenie skrótów dla BFR.
Zasady tworzenia skrótów
● Wynikające z nazwy, np. TBBPA - tetrabromobisfenol A.
● Wynikające z charakterystycznej grupy funkcyjnej, np. w metanolu, MeOH, EtOH do
etanolu, PrOH dla propanolu i PrDiOH dla propanodiol).
● Dla wskazania łańcucha alifatycznego…
… dla BFR.
Zasady tworzenia skrótów
● Wynikające z nazwy, np. TBBPA - tetrabromobisfenol A.
● Wynikające z charakterystycznej grupy funkcyjnej, np. w metanolu, MeOH, EtOH do
etanolu, PrOH dla propanolu i PrDiOH dla propanodiol).
● Dla wskazania łańcucha alifatycznego lub pierścienia aromatycznego dodaje się literkę
“c” - cyclo, “bc” - bicyclo, dla wskazania łańcucha alkilowego “n”
● Bis' i 'tris…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz