Społeczna szkodliwość czynu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna szkodliwość czynu - strona 1 Społeczna szkodliwość czynu - strona 2

Fragment notatki:

SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU Społeczne niebezpieczeństwo jest konstytutywnym elementem przestępstwa. Domniemanie społecznego niebezpieczeństwa czynu służy budowie sankcji karnej. Jest jedną z podstawowych dyrektyw wymiaru kary. 1. elementy przedmiotowe - to szkoda jaką człowiek wyrządza swoim czynem (szkody kwotowe, zdrowotne, uszczerbek duchowy). Tło popełnienia czynu. 2. elementy podmiotowe - to motywacja popełnienia czynu, pobudki. Podział przestępstw na nieumyślne i umyślne. W kodeksie z 1969 r społeczne niebezpieczeństwo czynu występowało jako kryterium definicji przestępstwa i miernik odpowiedzialności karnej. Znikomy stopień - pozbawia czyn cech przestępności. Nie znaczny stopień - jedna z przesłanek stosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Współmierność kary do społecznego niebezpieczeństwa czynu było jedną z dyrektyw sądowego wymiaru kary. Występował problem mierników ( kwantyfikatorów ) społecznego niebezpieczeństwa czynu. Przedmiotowo - podmiotowa interpretacja - na stopień ujemnej treści wpływają jedynie : — elementy przedmiotowe : rodzaj i charakter dobra w które godzi czyn, sposób jego popełnienia, wysokość powstałej szkody lub rozmiar jej niebezpieczeństwa, a niekiedy okoliczności czynu — elementy podmiotowe : okoliczności wpływające na stopień winy, w tym formę zamiaru, motywy czynu, stopień nieostrożności ( lekkomyślności ) lub niedbalstwa. Szersze ujęcie tzw. całościowe : oprócz okoliczności przedmiotowych i podmiotowych czynu należy uwzględnić także właściwości i warunki osobiste sprawcy, gdyż czyn jest projekcją osobowości człowieka. Praktyka wykorzystywała, a często nadużywała szeroką interpretację społecznego niebezpieczeństwa czynu czyniąc z niego wygodny instrument polityki karnej. W nowym KK skreślono społeczne niebezpieczeństwo jako kryterium definicji przestępstwa. Przy orzekaniu przestępstwa liczy się społeczne niebezpieczeństwo czynu a nie sprawcy. Czynem jest zdarzenie, które bądź wyczerpuje się w samym zachowaniu człowieka, bądź też obejmuje określone następstwa tego zachowania. Przyczyny nie karalności wszystkich czynów społecznie niepożądanych: 1. nie wszystkie czyny przestępcze pokrywają się z typami społecznie niebezpiecznymi, ustawodawca nie karze wszystkich zachowań antyspołecznych (np. pijaństwa, rozbicia rodziny) 2. ustawodawca nie dostrzega w porę czynu społecznie niebezpiecznego i nie umieszcza go na liście czynów karanych 3. rozbieżność poglądów co do karalności zachowań społecznie niepożądanych karygodne są takie czyny, które osiągnęły wyższy niż znikomy stopień społecznej szkodliwości.

(…)

… przestępstwa (nie ma też w tym przypadku wykroczenia które karane jest z kodeksu wykroczeń)
Art. 1 § 2 k.k. - nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
Art. 59 k.k. - jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat albo alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 § 1 - 3 i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka równocześnie środek karny, a cele kary zostaną przez ten środek spełnione.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz