Socjologia wykłady komplet AE Katowice

Nasza ocena:

5
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3612
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wykłady komplet AE Katowice - strona 1 Socjologia wykłady komplet AE Katowice - strona 2 Socjologia wykłady komplet AE Katowice - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw wykładów z socjologii na AE w Katowicach. Zawiera sporą ilość definicji i pojęć socjologii. Notatka przyda się osobom z kierunków ekonomicznych, które będą chciały sprawdzić swoją wiedzę i znajomość pojęć socjologicznych. Oto tematy omówione w notatce: pochodzenie geneza socjologii, obiektywizm, racjonalizm, empiryzm, naiwny monizm, szkoła Sofistów, krytyczny dualizm, poglądy Karl Popper, okres hellenistyczny i helleński, filogeneza, ontogeneza, funkcje socjologii, naturalistyczna teoria genezy społeczeństwa, komunikacja niewerbalna, potrzeba affiliacji, Zygmunt Freud i jego poglądy, Emil Durkheim poglądy, Szacki, Adam Smith, Jean Jacques Rousseau, kontrola społeczna, regulacja aksjonomatywna, role społeczne, pozyjce społeczne, trwałość grupy, stratyfikacja.

SOCJOLOGIA
Spis treści
Wykład 1
Socjologia pochodzenie, przedmiot, cel
Socjologia - nazwa wymyślona w XIX w. przez francuskiego filozofa Augusta Comte (twórca filozofii pozytywnej) - etymologia tego określenia: z łacińskiego socius - to, co społeczne, wspólnotowe, społeczeństwo, z greckiego logos - nauka, wiedza, pojęcie o, czyli wiedza o społeczeństwie. Początki całej nauki o społeczeństwie i idee myśli społecznej miały miejsce w starożytnej Grecji od V do III wieku przed naszą erą - taki jest pogląd Karla Poppera - XX wiecznego filozofa. Socjologia oznacza naukę o społeczeństwie.
Naukowy punkt widzenia rzeczywistości społecznej:
Obiektywizm - bezstronność
Racjonalizm - opinia rzeczywistości
Empiryzm
ad. 1) OBIEKTYWIZM oznacza bezstronność, zaś być obiektywnym oznacza opisywać rzeczywistość taką jaką jest, a nie taką jaką chcielibyśmy żeby była, oddawać rzeczywistość zgodnie ze stanem faktycznym. Nie jest rolą uczonego oceniać rzeczywistość, on ma ją tylko opisywać. Ocena należy do innych np. polityków- decyzje aksologiczne. Aby obiektywizm został spełniony musimy się posługiwać racjonalizmem i empiryzmem, gdyż są one narzędziami pozwalającymi spełnić warunek obiektywizmu.
Ad.2) RACJONALIZM mówi o tym, że podstawowym narzędziem badawczym jest rozum, a nie emocje, gdyż są one zwykle złym doradcą, utrudniają trzeźwy ogląd rzeczywistości. Obojętnie jaki mają znak „to zaślepiają, uniemożliwiają racjonalny ogląd świata, prowadzenie rozumnej dyskusji.
Ad.3) EMPIRYZM mówi o tym, że przedmiotem badań naukowych są fakty, a więc dane pochodzące z doświadczenia. Założenie empiryzmu: Odnosi się do nauk empirycznych: np. socjologia, nauki formalne - matematyka zajmuje się konstrukcjami naszego umysłu. Każde zdanie naukowe musi być empirycznie weryfikowane, tzn. musi się dać sprawdzić w doświadczeniu. W przeciwieństwie do porządku religijnego zdań naukowych nie można przyjmować na wiarę. Zdania przyjmowane na wiarę bez empirycznego dowodu nazywamy dogmatami.
Naiwny monizm (monizm (gr)= jedność) - przez długi czas był światopoglądem w Grecji, a pod koniec XX nazwany przez Poppera monizmem.
Opierał się na rozumowaniu:
Świat jest jeden i jest jednorodny
Wszystko, co w nim jest, ma charakter zjawisk przyrody
Zjawiska przyrody są konieczne i nieuchronne
WNIOSEK: Skoro świat jest jeden, jednorodny, wszystko co w nim jest ma charakter zjawisk przyrody, a zjawiska przyrody są konieczne i nieuchronne tzn. każdy przeciętny Grek uważał, że zwyczaje, normy i obyczaje są tak konieczne i nieuchronne jak po wschodzie słońca jest Zachód, po urodzeniu następuje śmierć.
Pojawia się szkoła społeczno filozoficzna Sofistów, którzy występują z krytyką tego światopoglądu. Zaczęli głosić pogląd krytyczny dualiz

(…)

… od naturalnego. W domu!!!
początki myśli socjologicznej, starożytna Grecja - K. Popper
Jerzy Szacki naiwny monizm - kr dualizm
Sofiści - Protagoras i jego teza, że człowiek jest miarą wszystkich rzeczy
Jerzy Szacki - Stoicyzm, Stoicy - koncepcja społeczność powszechna
Ad. Zad. Dom
W starożytnej myśli greckiej dokonuje się według Karla Poppera przejście od naiwnego monizmu do krytycznego dualizmu. Zdaniem autora społeczeństwa otwartego początki nauk społecznych sięgają czasów Protagorasa. Początek ten wziął się z uświadomienia sobie potrzeby wyróżnienia dwóch czynników w ludzkim otoczeniu - naturalnego i społecznego. Dla wcześniejszych poglądów na życie charakterystyczna była wiara (naiwny monizm), iż społeczeństwa żyją w zaklętym kręgu tabu, praw i zwyczajów, które uważają za równie konieczne jak wschód słońca, 4…
… biologiczne, ma biologiczna strona człowieka?
- Florian Znaniecki - Normalny i zdrowy organizm jest warunkiem koniecznym życia społecznego. Lecz organizm ten tylko umożliwia życie społeczne, ale nie określa istoty świadomości. Ludzie o biologicznie podobnych organizmach (ta sama rasa np.) mogą jako osobowości społeczne różnić się najskrajniej między sobą w zależności od środowiska w którym wyrośli…
… awansu społecznego jest szkoła. Decyduje o tym:
Wyposażenie kapitałowe:
Kapitał materialny- pieniądze na naukę, korepetycje
Kapitał kulturowy- wiedza, umiejętności komunikacji interpersonalnej, kompetencje językowe
Kapitał psychologiczny- motywacja do awansu społecznego
Kapitał naturalny- kondycja zdrowotna, cechy o charakterze losowym
Funkcjonalna teoria stratyfikacji zwana teoria Daris-Moore…
… i sposoby jego spędzania- manifestacje możliwości konsumpcyjnych, na urlop jedzie się dla powrotu (dokumentacja pobytu)
Zadanie domowe: Społeczeństwo tradycyjne- społeczeństwo nowoczesna dwa ostatnie rozdziały ze Sztampka 10

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz