Socjologia - wykład, notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykład, notatki - strona 1 Socjologia - wykład, notatki - strona 2 Socjologia - wykład, notatki - strona 3

Fragment notatki:

Socjologia
prof. dr. hab. Andrzej Sakson
Bezpieczeństwo Narodowe UAM Poznań
Notatki 2012/2013
06.04.2013r.
Blok tematyczny:
1. Pojęcie socjologii i jej przedmiot badań.
2. Człowiek jako istota społeczna.
3. Socjologia i wychowanie.
4. Pojęcie i rodzaje więzi społecznych.
5. Definicja i podział grup społecznych.
6. Kultura jako przejaw świadomości społecznej.
7. Władza i jej rodzaje,
8. Wybrane problemy transformacji społecznej w Polsce.
9. Globalizacja.
Literatura:
1. Piotr Sztompa „Socjologia - analiza społeczeństwa.” Rozdział „Władza” s. 368-386.
przykładowe pytanie:
pojęcie władzy, autorytetu
rodzaje władzy
2. Andrzej Sakson „Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich. Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury.” Rozdział „Katastrofa socjalna w społeczeństwach popegeerowskich.” s. 564-652.
przykładowe pytanie:
Co sprawiło, że ludność mazowiecka zdezintegrowała się? - emigracje do Niemiec.
zaliczenie - pyt otwarte, po jednym pytaniu z bloku tem. i literatury.
1. Pojęcie socjologii:
Pochodzenie z jęz. łac. socie toas (społeczeństwo), z grec. logos (nauka).
Socjologia to nauka o społeczeństwie, o procesach społecznych, strukturze i funkcjonowaniu grup społecznych, o prawach struktury i rozwoju społecznym.
Podczaił nauk:
- formalne - matematyka, logika
operują definicjami niepodważalnymi, wszystko jest jasno wyprowadzone, dookreślone.
- nieformalne - przyrodnicze, społeczne, humanistyczne, wszystkie pozostałe.
charakteryzują się wielością definicji jednego zjawiska, wieloma interpretacjami.
Przedmiot badań socjologii:
Przedmiotem badań socjologii są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zjawisk. Procesy i zjawiska zachodzą w tych zbiorowościach w wyniku wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, sił skupiających i rozbijających te zbiorowości, zmian i przekształceń w nich zachodzących.
To także zasady funkcjonowania dużych grup społecznych (np. naród, klasy społeczne) jak i małych (np. rodzina)
Mówimy o makrosocjologii i mikrosocjologii.
Tadeusz Szturkiewicz: socjologia jest nauką zajmującą się badaniem rozwoju współżycia społecznego, jego materialnych i niematerialnych wytworów, uzasadnionych form czyli struktur tego współżycia oraz czynników warunkujących zmienność czy względną niezmienność tych form i wytworów oraz wpływu procesów społecznych na zachowania jednostek i grup społecznych.


(…)

… - wybierana ze względu na zmienne tj:
- wiek
- płeć 1:1
- wykształcenie
- zatrudnienie
- zamieszkanie (region)
- stosunek do religii
- poglądy polityczne
Sondaż - badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności. Daje jedynie przybliżony wynik. Jest silnym wyznacznikiem trendu.
ankieter = respondent
Badania reprezentatywne - publikowane dla całego społeczeństwa
Badania niereprezentatywne - nie mogą być uogólniane na całe społeczeństwo. Wywiad jawny lub niejawny. Badania stałe - np. stosunek do demokracji, prezydenta. Biura mogą wyznaczać trendy długoletnie, niektóre biura istnieją od 20 do 40 lat.
Badania reprezentacyjne, rodzaj badań statystycznych (badania częściowe, nie wyczerpujące), przeprowadzanych na wybranej w odpowiedni…
… - to zbiorowość mniej określona niż grupa, choć w praktyce niektóre jego rodzaje spełniają funkcje grupy społecznej, wyróżniamy:
- kręgi stycznościowe - często spotykane, napotykane o tej samej porze, np. podczas jazdy do pracy, porannych zakupów.
- kręgi koleżeńskie
- kręgi przyjacielskie
Nie są one tak silne jak grupy społeczne.
Społeczność lokalna - zbiorowość społeczna zamieszkująca dane terytorium (miasto…
… połączona złożonymi stosunkami, małżeństwa, rodzicielstwa, adopcji. Łączą ja dwa typy więzi społecznych 1. stosunki małżeńskie (lub konkubinat) 2. stosunki rodzicielskie Rodzina była i jest podstawową grupą społeczną, w której dzieci zdobywają pierwszą wiedzę, o tym jak życ.
Rodzinę łączą silne więzi: małżeństwa, rodzicielstwa, powinowactwa (z tego względu wyróżniamy rodziny małe i duże - wielopokoleniowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz