Socjologia różne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia różne - strona 1 Socjologia różne - strona 2 Socjologia różne - strona 3

Fragment notatki:

Cała notatka składa się z 19 stron. Pytania dotyczyły przede wszystkim następujących zagadnień: podejście strukturalne do analizy stosunków międzynarodowych, skutki kolonizacji, cechy moralizmu, cywilizacja wg Huntingtona, wyznaczniki narodu, panowanie legalistyczne, panstwo autokratyczne, suwerenność zewnętrzna, asymilacja behawioralna, zjawisko inkulturacji, uniwersalizm i partykularyzm, konserwatyzm polityczny, konserwatyzm społeczny, fundamentalizm jako ideologia polityczna, nacjonalizm grup mniejszościowych, procesy nieformalne w stosunkach międzynarodowych, problemy rozwojowe Afryki a przeszłość kolonialna, rozwój społeczeńśtw, przywództwo polityczne a zmiana kulturowa, teoria zależności a rozwój Argentyny, rola reputacji w rozwiązywaniu problemu współdzielenia zasobów, amoralny familizm, wpływ systemu partyjnego na poziom korupcji, sprawiedliwość redystrybutywna, koncepcje sprawiedliwości

1.Proszę krótko scharakteryzować podejście strukturalne do analizy stosunków międzynarodowych.
Podejście strukturalne do analizy stosunków międzynarodowych przede wszystkim ukazuje złożone sieci relacji oraz stara się odkryć mechanizmy ich tworzenia i funkcjonowania. Opisuje ono też i wyjaśnia reguły tworzenia się modeli stosunków pluralistycznych bądź opartych na dominacji i podporządkowaniu. Prekursorem tego typu podejść jest George Simmel, Bliskie tym ujęciom są tzw. podejścia interakcjonistyczne, (Max Weber), koncentrujące się przede wszystkim na analizie wzorów relacji w ujęciach najprostszych, dwu lub kilkuelementowych, i dopiero na tej podstawie budowanie modeli złożonych, wieloelementowych, ciągłych i powtarzalnych, zestawianie je w systemy i sieci interakcji. Są to obecnie w najbardziej rozwiniętej postaci systemowe ujęcia interakcyjne w wersjach funkcjonalno-strukturalnych. 2.Proszę wskazać trzy megatrendy charakteryzujące współczesne stosunki międzynarodowe.
-industrializacja
-komputeryzacja
-??? (Paleczny tego nie napisał, ale zapytam się jutro prof. Dr hab. Aleksandra Surdeja )
3.Proszę wskazać dwa pozytywne i dwa negatywne skutki kolonizacji jako rodzaju kontaktu kulturowego. *Pozytywne:
- i tutaj wg mnie Paleczny nie wskazuje żadnych pozytywnych skutków (zamierzam o to pytanie też jeszcze dopytać jutro)
Freestyle:
- szerzenie misji cywilizacyjnej, dominacja grup wyżej rozwiniętych politycznie, kulturowo, technologicznie i militarnie, nad ludami prymitywniejszymi, - rozszerzanie się zakresu języka i kultury państw kolonizatorów, rozwój handlu
*Negatywne:
-zdominowanie, marginalizacja i wyalienowanie ludów autochtonicznych
- zanik i likwidacja wielu kultur plemiennych i regionalnych ludów autochtonicznych
- narzucanie języka i wyznania ludom zamieszkujących zajęte terytoria
4. Wskaż cechy (co najmniej dwie) moralizmu jako orientacji w wyjaśnieniu stosunków międzynarodowych. -moralizm cechuje przede wszystkim jednostki oraz grupy zorientowane na zachowanie pewnych uniwersalnych, niezmiennych wartości etycznych -reprezentantami tego nurtu są myśliciele i liderzy wielkich grup religijnych -cechuje ruchy i ideologie fundamentalne, ortodoksyjne, konserwatywne i tradycjonalistyczne
-dziś podejście to dominuje w myśli chrześcijańskiej
5. Jakim terminem najlepiej określić postawy dotyczące stosunków międzynarodowych mające prekursora w osobie i pracach Piccola Machiavellego. Pragmatyzm polityczny Pyt. 11 Przyczyny pluralizacji kulturowej i politycznej życia społecznego:
- akulturacja
- transkulturacja
Pyt.12
Nacjonali

(…)

… i ulepszaniu technologii zachodnich udało się Japończykom przejść szybka i udaną industrializację. Sukces kraju można tłumaczyć silnym poczuciem obowiązku wobec ojczyzny oraz ciężką pracą. F. Fukuyama, Kapitał społeczny, s: 169-187; 1) Proszę podać Fukuyamy definicję kapitału społecznego oraz wskazać przykłady pastw (regionów) cechujących się wysokim kapitałem społecznym. Wg Francisa Fukuyamy kapitał…
… kapitał społeczny muszą należeć prawdomówność, wywiązywanie się z obowiązków i wzajemność w stosunkach z innymi.
Przykładami krajów(rejonów) o wysokim kapitale społecznym są USA czy Europa Zachodnia. Tam duży poziom kapitału społecznego wpływa pozytywnie na samoorganizację, zacieśnienie więzi społecznych oraz sprawny rozwój gospodarczy.
2) Jaka jest rola reputacji, zdaniem E. Ostrom, w rozwiązywaniu…
… rodzaj struktury społecznej (Babiński 1998:28-29).
29. Podaj przykład działania dychotomicznej zasady strukturalizacji stosunków międzynarodowych.
-Podział świata na „islamski Wschód” i „chrześcijański Zachód”
-Podział na północnoatlantycki obszar dobrobytu i południowo-pacyficzny obszar biedy
-Podziału świata na dwa antagonistyczne obozy polityczne, przedzielone od siebie tzw. „żelazną kurtyną
…. Nacjonalizm grup peryferyjnych, dyskryminowanych politycznie, kulturowo bądź ekonomicznie, np. nacjonalizm słowackich Romów czy kosowskich Albańczyków. 34. Wskaż trzy czynniki wyjaśniające słabnięcie antynomii kapitalizm-socjalizm we współczesnym świecie.
Antynomia kapitalizm/socjalizm  słabnie, stając się  po 1989 roku drugorzędną  zasadą kształtowania stosunków międzynarodowych w wymiarze globalnym…
… częściowo wkroczyły Stany Zjednoczone. Zmienna koniunktura zagranicą spowodowała trudności w uzyskiwaniu zagranicznych kredytów, jak również korzystnych warunków pożyczek. Konflikty z wierzycielami jeszcze bardziej pogłębiały izolacjonizm Argentyny. Jednak polityka izolacjonizmu doprowadziła do odcięcia Argentyny od zagranicznej konkurencji, bodźców i szans rozwoju. Po wielu latach zweryfikowano tą teorię…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz