Socjologia-proces badawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia-proces badawczy - strona 1 Socjologia-proces badawczy - strona 2

Fragment notatki:

2) Socjologia jako jedna z nauk społecznych (Szacka) a) Socjologia a historia, antropologia, psychologia, ekonomia, nauki polityczne Historia: Przedmiotem swego zainteresowania czyni przeszłość
Nauka idiograficzna (niepodważalne, a nomotetyczne jak socjologia to wykrywanie praw ogólnych)
Socjologia historyczna =subdyscyplina (przyczyny np. wybuchu II wojny światowej). Opisuje z punktu widzenia socjologii , przeszłość.
Antropologia : (nauka o człowieku)
Antropologia fizyczna - zajmuje się człowiekiem jako gatunkiem, fizyczne cechy człowieka, bazuje na odkryciach prehistorycznych i archeologicznych i historycznych. [ do 12:35 - pierdoły]
Antropologia kulturowa (społeczna ) - ....
Współczesną antropologię kulturową charakteryzuje zainteresowanie odmiennością i różnorodnością kultur ludzkich - Przez długi czas wyróżnikiem tej antropologii było to, ze jej przedmiotem zainteresowania i obiektem badań były społeczeństwa pierwotne, przedpiśmienne, krańcowo różne od społeczeństwa nowoczesnego.
Psychologia: Znajduje się miedzy naukami przyrodniczymi i społecznymi
Psychologia społeczna -hybrydalna subdyscyplina, z perspektywy psychologii ogólnej, psychologia społeczna zajmuje się w jaki sposób na te aspekty (myśli, zachowania) wpływa społeczeństwo/obecność innych ludzi/grupa.
Ekonomia: Wg Encyklopedii, jej przedmiotem są „indywidualne i zbiorowe decyzje dotyczące produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług”
Socjologia ekonomiczna - subdyscyplina na pograniczu nauk , bada wzajemne relacje miedzy społeczeństwem a ekonomią. Zajmuje się zachowaniami jednostek, ich decyzjami i ich racjonalnością w odniesieniu do sfery ekonomicznej. [kapitał społeczny, kapitał kulturowy]
Zajmuje się m.in. problematyką sposobu podejmowania przez jednostki decyzji oraz ich racjonalnością.
Nauki polityczne: Przedmiotem zainteresowania nauk politycznych jest władza, jej źródła i sposoby sprawowania na poziomie państwa
Socjologia stosunków politycznych (polityki) - klasyczna problematyka dzisiejszych nauk politycznych
b) Wewnętrzne zróżnicowanie socjologii Socjologia scientyczna i humanistyczna
Dwa wymiary wewnętrznych zróżnicowań socjologii
Rozumienie zbiorowości społecznych w sposób redukcjonistyczny (zbiorowość pojmowana jako zbiór jednostek, bytu realnego nie można przypisywać grupom) bądź holistyczny (zbiorowość traktowana jako swoista całość, ważna jest sieć wzajemnych powiązań jednostek)Fkultura
Poziom analizy Mikrospołeczny - przedmiotem zainteresowania są mikrostruktury - małe zbiorowości, których podstawą istnienia są bezpośrednie interakcje i odniesienia, np. rodzina


(…)

… etnograficzne są bogatszym źródłem informacji o życiu społecznym niż większość badań prowadzonych innymi metodami. Ograniczenie: badane są małe grupy i społeczności.
Badania sondażowe - celem badań sondażowych jest zbieranie danych, które są następnie poddawane analizom statystycznym, pozwalającym wykryć stałe tendencje i regularności. Głównym narzędziem zbierania informacji w badaniach sondażowych jest kwestionariusz - pytania zamknięte i otwarte. Kwestionariusz powinien też uwzględniać typ respondentów odpowiadających na pytania. Socjologiczne metody badawcze: badania ilościowe - np. ankieta - powierzchowne
Badania jakościowe - np. wywiad (pytania otwarte), obserwacja, pytania badawcze, to co nas interesuje, co badamy. Badania sondażowe -związane z kwestionariuszem, metryka (płeć, wiek), pytania konkretne…
wywiad telefoniczny wywiad ze wspomaganiem komputera ankietę
Pytania socjologiczne
Pytania o stan faktyczny (co się stało?)- różnorakie przestępczości, działanie organów sprawiedliwości, alkoholizm np. ile osób w l-wo ma ten problem [pytanie o statystyki, odsetki]. Pytania porównawcze (czy dzieje się tak wszędzie?)- kiedy odnosimy się z tym samym problemem do innego województwa, państwa itp. [stopień…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz