Socjologia prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia prawa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: socjologia prawa a inne nauki prawne, norma społeczna a norma prawna, przypadek prawa islamskiego, aksjologia rządów prawa, postawy wobec prawa.

(1) SOCJOLOGIA PRAWA - wiadomości ogólne
# SOCJOLOGIA - nauka o społeczeństwie, czyli o: 7 punktów widzenia, czym jest SPOŁECZEŃSTWO
(wg Sztompki „Socjologia i społeczeństwo)
relacjach międzyludzkich
1) strukturalny - sieć relacji międzyludzkich
ludziach
2) demograficzny - zbiór jednostek
zasadach rządzących społecznością ludzką
grupach
3) grupowy - złożone z jednostek, zintegrowane zbiorowości
działaniach ludzi
4) aktywistyczny - działania jednostek
kulturze
5) kulturalistyczny - podzielane przez zbiorowość znaczenia, symbole i reguły, wpływające na ludzkie działania
systemie
6) systemowy - powiązany układ pozycji i typowych dla nich ról
polach
7) zdarzeniowy / polowy - zmienne pole pełne zdarzeń społecznych
- w/w teorie nie wykluczają się nawzajem - społeczeństwo to wszystko razem, byt wielowymiarowy
ponadto każda jednostka krąży nieustannie między różnymi kontekstami: rodzinnym, towarzyskim, sąsiedzkim, edukacyjnym, religijnym, politycznym, więziennym, `stanu spoczynku'..... wyodrębniane np. ze względu na cel; każdy ma swój zestaw i swoją hierarchię kontekstów
SOCJOLOGIA nauka badająca empirycznie społeczeństwo (dlaczego jest jak jest)
# FUNKCJE SOCJOLOGII:
poznawcza / kognitywna - opisowa, teoretyczna i eksplanacyjna
praktyczna - socjotechniczna
prognostyczna
retrognostyczna (dzieje, historia)
ideologiczna - apologetyczna i demaskatorska
# CEL NAUCZANIA socjologii (C.W.MILLS) - kształtowanie SOCJOLOGICZNEJ WYOBRAŹNI - zdolności rozumienia historii i biografii oraz relacji między nimi w społeczeństwie: dostrzeganie zamierzoności / niezamierzoności fenomenów społecznych + świadomość zasobów i barier wyznaczających szanse działań podmiotowych + rozpoznawanie dziedzictwa przeszłości + postrzeganie życia społecznego jako ciągle zmiennego + akceptacja różnorodności form, w jakich przejawia się życie społeczne zdolność wiązania tego, co dzieje się w społeczeństwie, z warunkami kulturalnymi, historycznymi i strukturalnymi oraz z działaniami jednostek i podmiotów zbiorowych, które w efekcie kształtują świat społeczny
„Socjologia i społeczeństwo” - Sztompka
I / AUGUSTE COMTE - autor nazwy „socjologia”, 1838
socius (łac. zbiorowość, społeczeństwo) + logos (grec. mądrość, wiedza)
socjologia ukoronowaniem hierarchii nauk; zajmuje się przedmiotem o najwyższym stopniu złożoności - mogła powstać dopiero na bazie nauk wcześniejszych: matematyki, astronomii, chemii, fizyki, biologii
świat przyrody i społeczeństwa stanowi jedność i dlatego metoda socjologii musi opierać się na tych samych zasadach co metody nauk przyrodniczych: musi opierać się na zaobserwowanych faktach i poza nie nie wychodzić

(…)

… - przeciwstawiał się identyfikacji prawa z ustawą; ujmował prawo jako fakt społeczny i badał stosunki między różnymi typami prawa i formami życia społecznego
wyróżniał prawo represyjne i restytucyjne (w nawiązaniu do teorii solidarności mechanicznej i organicznej)
POZYTYWIZM PRAWNICZY II połowy XIX wieku pomijał problematykę socjologiczną prawa uznając, że wyłącznym przedmiotem nauki prawa są teksty prawa…
… norm i wartości + nic
+ inne: NONKONFORMIZM (radykalny sprzeciw), NEGATYWIZM (odrzucenie reguły tylko ze względu na jej źródło), OPORTUNIZM (przestrzeganie reguł mimo ich nieuznawania)
norma regulująca ŚRODKI
wartość regulująca CEL
konformizm (ładna obrona pracy doktorskiej wg. całego obowiązującego schematu)
+
+
innowacja (obrona pracy ale z czymś nowym, np prezentacją multimedialna)
-
+
rytualizm
… należy badać jak rzeczy (obiektywnie, bo są oderwane od ludzi)
# PRAWO - wskaźnik integracji /solidarności społecznej; podstawą prawa są obyczaje
normy prawne - usankcjonowane zasady postępowania
# SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA - poczucie wspólnoty, więź z innymi ludźmi + wzajemna zależność; czynnik powodujący, że społeczeństwo jest całością
# SOLIDARNOŚĆ MECHANICZNA - charakterystyczna dla społeczeństw pierwotnych, mało zróżnicowanych
opiera się na podobieństwie pod względem położenia społecznego
# SOLIDARNOŚĆ ORGANICZNA - dot. społeczeństw bardziej zróżnicowanych; opiera się na zależnościach między jednostkami
tu większa rola prawa cywilnego, regulującego obrót między jednostkami
Następuje przejście od solidarności mechanicznej do organicznej i w zw. z tym prawo karne łagodnieje (ewolucja jakościowa…
… prawa:
tradycjonalna - wiara w obowiązywanie `tego, co było zawsze'
afektywna - wiara w charyzmat prawodawcy
racjonalizująca wartości - wiara w rozumność normy
legalistyczna - wiara w legitymizm pozytywnego ustanowienia
# racjonalność celowa (dążenie do celu za pomocą optymalnych środków; brak środków = zmiana celu) ≠ racjonalność wartości (dążenie do jakiejś wartości wszelkimi środkami)
w kulturze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz