socjologia - opracowane pytania do zaliczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
socjologia - opracowane pytania do zaliczenia - strona 1 socjologia - opracowane pytania do zaliczenia - strona 2 socjologia - opracowane pytania do zaliczenia - strona 3

Fragment notatki:

Tönniesa, typologia grup społecznych CH. Cooleya, typologie rodzin, alternatywne modele rodziny, państwa monarchiczne, republikańskie, unitarne. W notatce znajdują się również informacje takie jak: złożone, demokratyczne i autorytarne, systemy dwu- i wielo- i monopartyjne, ordynacja proporcjonalna, ordynacja większościowa, ojczyzna prywatna. Notatka porusza zagadnienia takie jak: ojczyzna ideologiczna, naród, grupa etniczna, globalizacja, rodzaje socjalizacji.

Jakie są podstawowe różnice między państwami unitarnymi i złożonymi. Podaj przykłady państw unitarnych i złożonych
PAŃSTWA UNITARNE
Państwa te cechuje całkowita jedność struktury organizacyjnej i brak podziału na jakieś części składowe, które miałyby cechy państwowości. Państwem unitarnym jest oczywiście Polska, także Czechy, Węgry, Francja.
PAŃSTWA ZŁOŻONE (federacyjne, związkowe)
Składają się z części, posiadających przymioty państwowości, wyrażające się w pewnym stopniu samodzielności, jakie te części posiadają w ramach stanowionej razem całości. Wielokrotnie oficjalna nazwa państwa podpowiada nam, iż mamy do czynienia z państwem złożonym (np. landów, republik, stanów, księstw) Współczesne przykłady państw złożonych to m.in.: Republika Federalna Niemiec, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Federacja Rosyjska, Bośnia i Hercegowina (złożona z Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej). Przykładami już nie istniejących federacji były m. in.: Czeska i Słowacka Republika Federacyjna, Federacja Serbii i Czarnogóry, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
9. Jakie są podstawowe różnice między państwami demokratycznymi i autorytarnymi. Podaj przykłady państw zbliżonych do modeli demokratycznego i autorytarnego.
PAŃSTWA DEMOKRATYCZNE :
- główna idea to zasada uczestnictwa czyli partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy,- ogół społeczeństwa uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w decydowaniu o sprawach państwa; partycypacja obywateli w sprawach państwa polega np. na wyłanianiu przedstawicieli (posłów, senatorów, deputowanych); mamy w tym wypadku do czynienia z demokracją pośrednią (przedstawicielską).Demokracja bezpośrednia - miasta państwa greckie - lud (demos):
w głosowaniu powszechnym na rynku uchwalali prawa;
wybierali określonych obywateli na najważniejsze stanowiska w państwie;
obejmowali przemiennie różne stanowiska i wykonywali je przez określony czas (1/4 wg szacunków pełniła obowiązki publiczne).
Demokracja bezpośrednia zachowała się w szczątkowej formie w postaci plebiscytów i referendów. W Polsce w 1996 odbyło się referendum uwłaszczeniowe, w 1997 konstytucyjne, w 2003 unijne; w Szwajcarii zaś referenda odbywają się bardzo często, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak i lokalnym.- trójpodział władz na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą;- władza parlamentu jest najwyższa w tym sensie, że parlament nadaje ustrój państwa, uchwala konstytucję, uchwala normy prawne dotyczące wszystkich dziedzin życia społecznego;- wybory demokratyczne są:
powszechne - udział w nich przysługuje wszystkim dorosłym obywatelom kraju bez ograniczeń rasowych, religijnych, płci wykształcenia,

(…)

…. Nowość tych organizacji polega na tym, iż przejmują one część atrybutów suwerenności państwowej, uzyskując uprawnienia do podejmowania decyzji władczych wiążących kraje członkowskie. Np. Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał ds. zbrodni przeciwko ludzkości w Hadze, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (np. ten ostatni wydał wyrok w sprawie Zabużan, zobowiązujący polskie władze…
…- i wielo- i monopartyjny?
SYSTEMY PARTYJNE: SYSTEM DWUPARTYJNY - występuje w państwach demokratycznych, cechuje go polaryzacja sympatii wyborców, w wyniku czego na scenie politycznej państwa liczą się tylko dwie partie. Inne partie co prawda istnieją, są jednak zmarginalizowane przez owe dwie partie. W systemie dwupartyjnym partie i ich programy są bardziej umiarkowane i centrystyczne, co ma na celu uzyskanie poparcie różnych grup społecznych.  Przykładem mogą być Partia Republikańska i Partia Demokratyczna w Partia Demokratyczna USA, Partia Konserwatywna i Partia Pracy w Wielkiej Brytanii oraz Partia Liberalno-Demokratyczna i Partia Demokratyczna w Japonii.  Systemowi dwupartyjnemu sprzyjają jednomandatowe okręgi wyborcze i ordynacja większościowa.  SYSTEM WIELOPARTYJNY - występuje w państwach…
… wskazując na grupy pierwotne miał na myśli grupy oparte na stosunkach pokrewieństwa, przyjaźni i sąsiedztwa czyli identyczne do tych, które Tönnies zaliczył do Gemeinschaft. Konsekwentnie zaś za grupy wtórne uznał powstałe na mocy umownych porozumień między ludźmi. GRUPY PIERWOTNE są ze swej natury małe, oparte na stycznościach bezpośrednich. Jednostka występuje w grupie w całej swej osobowości, wykazując wysoki poziom identyfikacji z grupą. Grupy pierwotne cechuje wzajemny ścisły i bezpośredni kontakt jej członków, nawiązują oni ze sobą bliskie stosunki emocjonalne, łączą ich trwałe i osobiste więzi oparte na współdziałaniu i solidarności. Stąd tego typu grupy mają tak wielki wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka, zwłaszcza w okresie jego dzieciństwa.  GRUPY WTÓRNE przeciwnie - mogą być liczne…
… się związki z wieloma osobami. Poligamia, potocznie zawężana często jedynie do wielożeństwa, w istocie dzieli się na dwie podkategorie: poliginię, czyli wielożeństwo i poliandrię, czyli wielomęstwo. Według danych statystycznych poligamia w postaci wielożeństwa (czyli poliginii) występuje aż w 84 % spośród 853 społeczeństw zbadanych przez antropologów do 1994 roku! Współcześnie istnieją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz