Słówka - Unit 18

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 18 - strona 1 Słówka - Unit 18 - strona 2

Fragment notatki:


word part of speech translation apply v zastosować assessment n oszacowanie, ocena bailout n uratowanie firmy w trudnej sytuacji finansowej be in sb's favour być korzystnym dla kogoś bet n zakład buy back v odkupić call option n opcja kupna capital gains tax n podatek od zysków kapitałowych cereal n zboże closing price n kurs zamknięcia cocoa n kakao commodity n towar, artykuł constraint n ograniczenie currency swap n transakcja swapowa walutowa dependent on adj zależny od derivatives n instrumenty pochodne derive from v pochodzić z, być otrzymanym z determine v określić, wyznaczyć enable v umożliwiać exchange v wymienić się financial assets n aktywa finansowe fixed interest rate n stała stopa oprocentowania floating interest rate n zmienna stopa oprocentowania fluctuate v wahać się futures n transakcje terminowe gambling n hazard grower n hodowca headline n nagłówek hedge v zabezpieczać się przed stratami finansowymi hedge fund n fundusz hedgingowy indicate v wskazać, sygnalizować interest rate swap n transakcja swapowa procentowa manufacturer n producent, wytwórca mention v wspomnieć, wymienić obey v być posłusznym, przestrzegać obligation n zobowiązanie odds n szanse opening price n kurs otwarcia options n opcje ordinary adj zwykły position n pozycja predetermined adj określony z góry preserve n domena primary products n produkty podstawowe principal n kwota główna protection n ochrona punt n zakład put option n opcja sprzedaży raw materials n surowce retail investor n inwestor detaliczny, indywidualny risky adj ryzykowny securities n papiery wartościowe strike price n kurs realizacji, cena wykonania opcji structured products n produkty strukturyzowane tax break n kwota odpisana od podatku Unit 18 1 by Katarzyna Szypuła tracker fund n fundusz śledzące wskaźniki giełdowe underlying adj podstawowy unlimited adj nieograniczony weapons of mass destruction n broń masowej zagłady win-win situation n sytuacja, w której nie ma przegranych yield n dochód (instrumenty finansowe) zero-sum game n sytuacja, gdy wygrywa jedna strona Unit 18 2 by Katarzyna Szypuła ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz