Sekurytyzacja - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sekurytyzacja - omówienie zagadnienia - strona 1 Sekurytyzacja - omówienie zagadnienia - strona 2 Sekurytyzacja - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

EMISJA PAPIEROW DŁUŻNYCH KROTKOTERMINOWYCH
Procedura emisji
Emitent- firma potrzebująca gotówki zleca agencji emisji emisje papierow i sprzedanie
inwestorom
Gwarant emisji gwarantuje zabezpieczenie płynności
Gwarantem może być bank(mala emisja), konsorcjum bankowe(np. skumulowane 3 banki
pod wiodącym jednym bankiem np. emisja browarow),
Koszty emisji
wartość nominalna
- dla inwestorow jest dyskonto- koszty obsługi emisji i prowizji ponoszone na rzecz biura
maklerskiego
- dyskonto zazwyczaj jest na bazie rentowności bonow skarbowych + marza lub
WIBOR+marza
- Marza wynosi od 0,7% do 1,5%
Koszty obslugj emisji i prowizja
1)
koszty stale
2)
koszty ponoszone w okresie przygotowania i prowizji emisji( prowizja przetargow)
SEKURYTYZACJA
Sekurytyzacja aktywów polega na emisji papierów wartościowych, najczęściej obligacji lub
krótkoterminowych papierów dłużnych zabezpieczonych na strumieniach gotówki
generowanych przez różne, sekurytyzowane typy aktywów. Inaczej ujmując, proces
sekurytyzacji umożliwia zamianę wybranych grup aktywów (najczęściej należności), w
których jest zamrożona gotówka, na aktywa generujące gotówkę, którą można wykorzystać
do finansowania działalności przedsiębiorstwa. Jest to wiec sposób bezpośredniego
pozyskiwania kapitałów na rynkach finansowych w drodze emisji papierów z pominięciem
tradycyjnego finansowania pośredniego.
W procesie sekurytyzacji biorą udział takie podmioty,
- przedsiębiorstwo potrzebujące środków, czyli inicjator (aranżer, kreator)
- inicjator procesu,
- doradca,
- emitent — podmiot specjalnego przeznaczenia, partnerzy swapowi,
- agencje ratingowe,
- podmioty udzielające zabezpieczeń,
- gwarant i dystrybutor emisji,
- inwestorzy
Inicjator transakcji musi dokładnie określić cele, jakie chciałby oraz preferencje
potencjalnych inwestorów i wymogi stawiane przez różne instytucje biorące udział w
transakcji. Wraz z zespołem doradczym dokonuje on wyboru uczestników transakcji, ustala
strukturę procesu sekurytyzacji oraz określa rodzaj jednostki emitującej papiery wartościowe.
Inicjator bardzo często występuje także w roli administratora procesu sekurytyzacji, czyli
podmiotu odpowiedzialnego za administrowanie sekurytyzowanymi aktywami. Prowadzi on
wówczas dalsze monitorowanie oraz obsługę spłat zobowiązań swoich dłużników z
sekurytyzowanych aktywów, aż do zakończenia proc
Niekiedy adm. jest wyspecjalizowany podmiot profesjonalnie świadczący usługi, dotyczące
administr aktywami. Może to być np. bank lub inny podmiot.
Doradca pełni w procesie kluczową rolę, gdyż do jego zadań należy zaplanowanie,
organizacja i utworzenie całej struktury sekurytyzacyjnej. Funkcję tę spełnia zazwyczaj
wyspecjalizowana duża kancelaria prawnicza albo bank inwestycyjny. Doradca jest
podmiotem dającym rękojmię należytego prowadzenia spraw przez jednostkę specjalnego
przeznaczenia (SPV).
Emitent czyli podmiot specjalnego przeznaczenia. Jest to zazwyczaj spółka celowa utworzona
przez inicjatora lub doradcę specjalnie i wyłącznie na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz