Schemat quasi-eksperymentalny i przekrojowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schemat quasi-eksperymentalny i przekrojowy - strona 1

Fragment notatki:

SCHEMAT QUASI-EKSPERYMENTALNY (QE) I PRZEKROJOWY (P) KRYTERIA OPISU SCHEMATU BADAŃ Jakie czynności badacza organizuje schemat?
Schemat quasi-eksperymentalny (QE)
Schemat QE organizuje czynności badacza nastawione na oszacowanie zależności pomiędzy zmienną losową a zmienną ustaloną, której warianty odnoszą się do dwóch lub więcej niezależnych populacji. Gdy interesują nas porównania populacji, a nie możemy wykonać eksperymentu, stosujemy schemat QE (czyli niby). Niby, ponieważ na mocy takiego pomiaru nie możemy wnioskować o przyczynach. Schemat QE organizuje badanie w taki sposób, aby możliwe było porównanie rozkładów próbek z kilku populacji ze względu na jakieś zmienne losowe, w sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie procedury eksperymentalnej.
Schemat przekrojowy (P)
Schemat P organizuje czynności badacza nastawione na oszacowanie zależności (korelacji pomiędzy zmiennymi losowymi w obrębie próbki reprezentującej populację lub jej warstwę, różnice pomiędzy rozkładami zmiennych w próbce, a także różnice pomiędzy warstwami próbki ze względu na inne zmienne) pomiędzy zmiennymi losowymi w obrębie jednej próbki badawczej. Schemat P, podobnie jak QE, nie pozwala oszacować przyczyn, a więc wpływu jednych zmiennych na inne. Schematy poprzeczne i podłużne w obrębie schematów QE i P
Badania poprzeczne dotyczą jedynego pomiaru zmiennych losowych w dwóch próbkach porównawczych (QE) lub w jednej próbce (P). Badania podłużne natomiast pozwalają dokonać kilku pomiarów zmiennej losowej w dowolnych odstępach czasu (dniach, tygodniach, miesiącach, latach) w pobranych próbkach schematów QE i P. Z innego punktu widzenia badania poprzeczne są nazywane statycznymi, a podłużne dynamicznymi. Badania podłużne w przeciwieństwie do poprzecznych są czułe na dynamikę badanych zjawisk, czyli zmiany zachodzące w wartościach szacowanych zmiennych w różnych okresach czasu. Badania poprzeczne tak jak podłużne można powtarzać co jakiś czas, lecz nie można tego robić w ramach tej samej próbki.
Jakie zmienne są szacowane?
W głównej mierze są to zmienne ilościowe, choć w roli zmiennych ustalonych mogą występować też zmienne jakościowe. Zmienne ustalone pełnią funkcję zmiennych niezależnych, a losowe zmiennych zależnych. Co kieruje badaniem?
Badaniem w obu schematach będzie kierować pytanie badawcze albo hipoteza, ponieważ oba schematy należą do typu badań weryfikacyjnych i eksploracyjnych oraz praktycznych. Kierują przede wszystkim sposobem operacjonalizacji zmiennych, w tym szczególnie ustalaniem poziomu pomiaru.
Jakie są kryteria trafności zewnętrznej i wewnętrznej badania?
Aby uczynić zadość trafności zewnętrznej badania, powinniśmy próbkę pobrać losowo. Jeśli byśmy jednak dobrali próbkę nielosowo, a potem szacowali parametry, to oczywiście sprzeniewierzamy się trafności zewnętrznej badania. Aby obronić trafność wewnętrzną, musimy na etapie operacjonalizacji zadbać o rzetelność i trafność stosowanych narzędzi badań.


(…)

… bezpośredni kontakt badacza z badanymi, są raczej oparte na dystansie , nie pojawiają się szczególnie dotkliwe okazje do naruszenia zasobów osób badanych. Istnieje spore pole do nadużyć etycznych wobec innych odbiorców wytwarzanych w tych schematach informacji naukowych. Jest to wprowadzanie w błąd czytelników raportów z badań. Może ono wynikać niewiedzy lub celowego działania. Obie przyczyny jednak wywołują…
… ankietowymi. Pytania są otwarte, analizuje się je za pomocą metod ilościowych a nie jakościowych. * Rezygnacja z kontroli zmiennych ubocznych i uzyskiwanie w efekcie pozornych korelacji. * Dobór próbki. Jeśli nie jest on losowy i nie dotyczy dobrze zdefiniowanej populacji, to absolutnie nie wolno formułować wniosków w odniesieniu do populacji.
Jaka jest struktura i język raportu z badania?
W wersji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz