Sabinianie - omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sabinianie - omówienie. - strona 1 Sabinianie - omówienie. - strona 2 Sabinianie - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

S A B I N I A N I E Założyciel: Ateius Capito Pochodzenia nazwy: od następców - Sabinusa i Cassiusa Przedstawiciele:
A t e i u s C a p i t o (założyciel) Zwolennik pryncypatu, uczeń Ofiliusa. Konserwatywny, opierał się na poglądach innych. Zajmował się głównie prawem sakralnym. Należał do nobilitas, ceniono go ale rzadko cytowano. Konsul w 5 r. n.e. znane prace:
8 ksiąg Coniectanea
7 ksiąg de iure pontificia
1 księga de officio senatorio
M a s s u r i u s S a b i n u s Główne dzieło - “Prawo cywilne w trzech księgach” (Libri tres iuris civilis) - dzieło o podstawowym znaczeniu, z którego korzystano przy kodyfikacji justyniańskiej.
Otrzymał ius respondendi od Tyberiusza (jako pierwszy jurysta z ordo equester), działał także za Kaliguli, Kludiusza, Nerona. Niższego stanu, niezamożny - uczniowie pomagali mu finansowo.
C a s s i u s L o n g i n u s Następca i uczeń Sabinusa, konsul w 30r. n.e.
Główne dzieło - „Libri iuris civilis” Żył przez długi czas na wygnaniu, wrócił za Wespezjana.
C a e l i u s S a b i n u s Następca Cassiusa Longinusa - kosul w 69 r n.e.
Opracował komentarz do edyktów edylów kurulnych. C. O c t a v i u s I a v o l e n u s P r i s c u s Działał na przełomie I i II w. n.e. - głowa Sabinianów po C. Sabiniusie.
V a l e n s T u s c i a n u s Jedna z głów szkoły Sabinianów równolegle z Valensem i Salviusem.
S a l v i u s I u l i a n u s Uczeń Iavolenusa Priscusa, jeden z najwybitniejszych jurystów rzymskich, twórca trwałego edyktu za czasów Hadriana; działał za Hadriana, Antonina Piusa i Marka Aurelego. Pisał bardzo dużo, najważniejszą jego pracę stanowiły bardzo obszerne Digesta (96 ksiąg), było to jedno z najwybitniejszych dzieł jurysprudencji rzymskiej, o ile nie najwybitniejsze.
S e x t u s C a e c i l i u s A f r i c a n u s uczeń Iuliana, opracował 9 ksiąg responsów swego nauczyciela ---------------------------------------
S e x t u s P o m p o n i u s Brak pewnych dowodów, że należał do którejś ze szkół; nie piastował stanowisk państwowych, ani nie posiadał ius respondendi. W sumie napisał ponad 300 ksiąg.
Działał w II w. n.e., znane jego dzieło to „Liber enchiridii singularis” (podręcznik)
G a i u s Żył w okresie panowania kilku cesarzy od Hadriana do Marka Aurelego; zagadkowa postać; nie posiadał on ius respondendii, a sławę zyskał dzięki pracy dydaktycznej, mianowicie podręcznikowi do nauki prawa, którego był autorem.

(…)

… stracony na rozkaz Karakalli w 212 r. n.e., gdy odmówił usprawiedliwienia bezprawnego zabójstwa przez Karakallę swego brata i współrządcy Gety.
Napisał „Responsa” i „Quaestiones”. Pisał zwięźle, lapidarnie. W swych rozstrzygnięciach kierował się często względami słuszności uwzględniając aspektu moralne.
D o m i t i u s U l p i a n u s Pochodził z Tyru w Fenicji prefekt pretorianów za Aleksandra Sewera…
… uczeń Ulpiana, pełnił urząd prefekta vigilum między rokiem 224 a 244 n.e.. Jest ostatnim ze znanych jurystów, których prace dochowały się fragmentarycznie. Napisał wiele dzieł, w tym monografię „De excusationibus”, która była jedynym dziełem jurysprudencji rzymskiej napisanym po grecku.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz