Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej - strona 1 Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej - strona 2

Fragment notatki:


Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej. Administracja niezespolona to taka, której nie da się zespolić w 1 dział. Objęła ona w II RP przede wszystkim: rolnictwo, opiek...ę społeczną, przemysł, handel, wyznania, kulturę i sztukę, kolejnictwo, pocztę, wojsko, wymiera sprawiedliwość. Działy administracyjne niezespolone: Adm. wojskowa- zwierzchnictwo należało do prezydenta. Wyznaczał wodza naczelnego. Kraj podzielono na okręgi korpusów (5 później 10). Na czele stał dowódca Korpusu. Istotną rolę odgrywała piechota. Okręgi podzielono na komendy garnizonów na czele z dowódcą garnizonów. Komendy uzupełnień zajmowały się rekrutacją. Służba trwała 2 lata w piechocie, 2 lata i 3 miesiące w marynarce. Było 50 tyś. oficerów i 18 tyś. podoficerów. Adm. oświatowa- kraj podzielony na 10 okręgów szkolnych na czele z kuratorami. Jeden okręg przypadał na 2 województwa. Okręgi dzielono na obwody na czele z inspektorami szkolnymi. Obowiązek nauczania wszystkich dzieci w szkołach podstawowych, bezpłatna nauka w szkołach państwowych państwowych samorządowych, obowiązkowa Religia do lat 18. Reforma jędrzejowiczowska dokonała podziału na: Szkoły powszechne Szkolnictwo średnie Szkolnictwo wyższe § 5. Administracja specjalna (niezespolona) Działy administracji specjalnej nie zespolone z administracją ogólną posiadały odrębną strukturę organizacyjną. Należały do niej całkowicie resorty: Spraw Woj­skowych, Sprawiedliwości, Skarbu, Poczt i Telegrafów, Reform Rolnych (do 1932) oraz częściowo resorty: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Przemyślu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej. Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi należało do prezydenta, który w czasie pokoju sprawował je przez ministra spraw wojskowych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych (od 1926 r.) oraz podległe im organy. Kraj został podzielony na 10 okrę­gów korpusów, którymi kierowali dowódcy okręgów korpusów z pomocą sztabów i okręgowych szefów służb. Dowódcom korpusów podlegali komendanci garnizo­nów i powiatowe komendy uzupełnień (od 1938 r. rejonowe). Administracją wymiaru sprawiedliwości kierował minister sprawiedliwości, któ­remu podlegali: I Prezes Sądu Najwyższego oraz prezesi sądów: apelacyjnych, okręgowych i grodzkich, jak również prokuratorzy odpowiednich szczebli. Administracją skarbową kierował minister skarbu. Organami skarbowymi pierw­szej instancji były urzędy skarbowe i dyrekcje ceł. Ministrowi poczt i telegrafów podlegały dyrekcje pocztowe, w tym urzędy i agencje pocztowe. Kierownictwo administracją szkolnictwa należało do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Dla celów tej administracji państwo podzielono na 10 okrę­gów szkolnych na czele z kuratorami. Te dzieliły się na obwody szkolne pod prze­wodnictwem inspektorów szkolnych, będących organami I instancji w zakresie kiero­wania i nadzoru nad szkolnictwem powszechnym - publicznym i prywatnym. System ten zunifikowano w 1932 r. (reforma J. Jędrzejewicza) dzieląc szkoły na: podstawowe (powszechne), średnie i wyższe. Zasadą było powszechne nauczanie w zakresie pod­stawowym (7 lat). Szkolnictwo średnie miało się składać z 4-letnich gimnazjów, koń­czących się tzw. małą maturą, a następnie można było kontynuować naukę w 2-letnich liceach, które kończyła tzw. duża matura, dająca wstęp na studia. Szkoły wyższe dzie­liły się z kolei na akademickie (uniwersytety, akademie, politechniki i szkoły głów­ne) oraz nieakademickie. W szkołach akademickich organami władz uczelni były: senaty, ogólne z

(…)

…, a na szczeblach niż­szych - wojewodom i starostom. Osobnym pionem reform rolnych, które przepro­wadzono ostatecznie w grudniu 1925 r. kierował najpierw Główny Urząd Ziemski - do 1923 r., a następnie minister reform rolnych. Ich aparat wykonawczy stano­wiły okręgowe oraz powiatowe urzędy ziemskie. W 1932 r. oba ministerstwa po­łączono w jedno.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz