Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji - Szara strefa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji - Szara strefa - strona 1 Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji - Szara strefa - strona 2 Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji - Szara strefa - strona 3

Fragment notatki:

Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji 1. Ewolucja poziomu bezrobocia w Polsce oraz jego przyczyny. Zjawisko bezrobocia jest obserwowane i analizowane od początku transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. Zainteresowanie problematyką bezrobocia jest nadal duże. Wynika to zarówno ze skali tego zjawiska, jak i jego rangi w warunkach przemian gospodarki polskiej. Praca odgrywa doniosłą rolę w życiu człowieka i społeczeństwa. Zdaniem prof. Mieczysława Kabaja odgrywa ona trzy zasadnicze, a zarazem współzależne funkcje: czynnika tworzenia produktu społecznego (funkcja ekonomiczna), środka uzyskiwania dochodów (funkcja dochodowa), środka zaspokojenia aspiracji zawodowych i społecznych (funkcja społeczna). Zdaniem prof. Kabaja na funkcję ekonomiczną pracy składa się tworzenie nowych wartości umożliwiających wzrost produkcji dóbr i usług oraz przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego. Praca jest aktywnym czynnikiem procesu gospodarczego. Natomiast to, że ludzie pracują przede wszystkim po to, aby uzyskiwać niezbędne do życia dochody, wynika z funkcji dochodowej pracy. To właśnie dochody z pracy stanowią główne źródło utrzymania. W ten sposób ludzie uczestniczą zarówno w podziale jak i w tworzeniu dochodu narodowego. Funkcja społeczna pracy jest formą realizacji zawodowych aspiracji oraz społecznej potrzeby pracy. Bezrobocie jest przeciwstawieństwem pracy. Jest to zjawisko polegające na braku pracy dla osób poszukujących i zdolnych do pracy. Bezrobocie występuje w wielu formach i ma wiele wymiarów i aspektów ekonomicznych i społecznych. 1 Bezrobocie możemy podzielić na: bezrobocie jawne , czyli rejestrowane w urzędach pracy lub mierzone za pomocą badań aktywności ekonomicznej ludności, bezrobocie utajone - polegające na tym, że istnieje niepełne zatrudnienie ludzi chętnych do pracy, którzy są jej pozbawieni. Zjawisko bezrobocia utajonego możemy obserwować w dużych zakładach pracy lub gospodarstwach rolnych. Ten typ bezrobocia może występować w postaci wcześniejszych emerytur lub też jako praca w niepełnym wymiarze. Transformacja systemowa gospodarki polskiej zapoczątkowana w 1990 r. przyniosła zasadnicze zmiany na rynku pracy. Pojawiły się nadwyżki podaży pracy i jawne bezrobocie. W latach 1990-91 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzrastała rocznie blisko 1,1 mln osób rocznie, osiągając w końcu 1991 r. poziom 2 156 tys. Pod koniec 1993 r. poziom bezrobocia wyniósł prawie 3 mln, następnie w roku 1994 można było zaobserwować pierwszy znaczny spadek bezrobocia, który wyniósł w porównaniu do 1993 r. prawie 52 tys. osób. W kolejnych latach tendencja spadkowa utrzymała się. Przyczyną spadku bezrobocia w tamtym okresie była poprawa koniunktury gospodarczej, zaostrzenie kryteriów rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy oraz wzrost liczby nowych miejsc pracy.

(…)

… pracy. Najwięcej jest bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy stanowili w 1998 r. 44,0% ogółu zarejestrowanych absolwentów. Wysoki poziom bezrobocia daje się również zauważyć wśród absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych - w tym okresie stanowili oni 36,5% ogółu zarejestrowanych absolwentów. W 1998 r. 3,2% ogólnej liczbie bezrobotnych stanowili absolwenci szkół…
… kobiet jest zdecydowanie wyższa niż płci przeciwnej bez względu na wiek i wykształcenie oraz mimo tego, iż kobiety są generalnie lepiej wykształcone. Warto zauważyć, że w roku szkolnym 1996/1997 - 62,6% ogółu absolwentów szkół wyższych stanowiły kobiety, natomiast wskaźnik ten dla ogółu szkół policealnych dla tej płci wynosił 73,2%
Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet z wyższym wykształceniem jest o 3,5…
… są rozwiązania prawne oraz instytucjonalne wspierające mobilność zawodową kobiet.
II.2. Szara strefa - zatrudnienie nie rejestrowane. Zjawisko “szarej strefy” jest określane w różnorodny sposób, zarówno w odbiorze społecznym jak i opracowaniach naukowych. W literaturze spotyka się m.in. takie określenia: “druga gospodarka”, “gospodarka czarna”, “gospodarka ukryta”, “gospodarka nieformalna”.1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz