Rynek, popyt, podaż - Elastyczność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek, popyt, podaż - Elastyczność  - strona 1 Rynek, popyt, podaż - Elastyczność  - strona 2 Rynek, popyt, podaż - Elastyczność  - strona 3

Fragment notatki:

RYNEK 1. POPYT Popyt - zapotrzebowanie na dany towar, za który nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem pieniężnym
Czynniki kształtujące popyt: realne dochody cena danego towaru
ceny dóbr substyt ucyjnych (zastępujących dane dobro) i komplementarnych (uzupełniających dane dobro)
oczekiwania dotyczące zmian cen i dochodów
indywidualne preferencje liczba konsumentów
Prawo popytu - funkcjonalna zależność między wysokością popytu na dane dobro a poziomem ceny rynkowej
Krzywa popytu Wyjątki - Kiedy przy rosnącej cenie popyt rośnie?
przypadek Giffena - dotyczy dóbr podstawowych
przypadek Veblena - dotyczy dóbr luksusowych
popyt spekulacyjny - w wyniku oczekiwań wzrostu ceny 2. PODAŻ Podaż - zaoferowanie towaru przez producenta lub sprzedawcę na rynku (po danej cenie)
Prawo podaży - funkcjonalna zależność między wysokością podaży danego dobra a poziomem ceny rynkowej
Krzywa podaży Producent bierze pod uwagę opłacalność produkcji , im wyższa cena sprzedaży, tym większa opłacalność produkcji przy nie zmienionych warunkach produkcji i zbytu.
Przejście na inną krzywą podaży - pod wpływem innych niż cena wytwarzanego towaru czynników, głównie czynników podażowych Gdy ulegają zmianie warunki produkcji, np.:
ponad lub poniżej przeciętny urodzaj w rolnictwie
zmiana kosztów produkcji w wyniku:
zmian cen surowców, energii, płac, itp.
zastosowania nowych technologii produkcji (postęp techniczny)
3. Równowaga rynkowa, cena równowagi

(…)

… się podwyższać cenę wtedy, gdy cenowa
elastyczność popytu jest mniejsza od 1,
natomiast obniżać cenę, gdy elastyczność jest większa od 1.
Uwaga: Maksymalizacja utargu nie jest rozstrzygającym kryterium opłacalności przedsiębiorstwa
6. Cenowa elastyczność podaży:
Krzywe podaży o różnej elastyczności
Dla każdej prostej przechodzącej przez punkt (0,0) elastyczność cenowa podaży = 1
7. Dochodowa elastyczność popytu ed : Y - dochód konsumenta
Ze względu na dochodową elastyczność popytu wyróżniamy różne rodzaje dóbr:
Dobra normalne charakteryzują się dodatnią elastycznością dochodową popytu.
Dobra niższego rzędu charakteryzują się ujemną elastycznością dochodową popytu.
Dobra wyższego rzędu (luksusowe) charakteryzują się wysoką elastycznością dochodową popytu (ed > 1) - głównie dobra luksusowe, artykuły trwałego…
….
Określ, które dobra są dobrami normalnymi (N), a które niższego rzędu (R).
Określ, które dobra są dobrami luksusowymi (L), a które dobrami pierwszej potrzeby (P)
Dobro
Wydatki (zł)
Dochodowa elastyczność
popytu
Dobro normalne czy niższego rzędu
Dobro luksusowe czy pierwszej potrzeby
Rok 1
Dochód=1000 (zł)
Rok 2
Dochód=2000 (zł)
A
300
500
2/3
N
P
B
300
700
4/3
N
L
C
250
200
-1/5
R
P
D
150
600
3
N
L…
…, cienkopisów)
Spadek cen produktów komplementarnych (atramentu)
Spadek cen surowców stosowanych do produkcji piór
Reklama piór
Spadek dochodów konsumentów (traktujemy pióra jako dobra normalne)
Spadek dochodów konsumentów (traktujemy pióra jako dobra niższego rzędu)
Obniżka podatku od wartości dodanej (VAT)
Moda na pióra
Zastosowanie nowej techniki produkcji obniżającej jednostkowe koszty wytwarzania…
… konsumentów
Przykłady stosowania: na mieszkania komunalne, leki, etc.
Stosowanie cen minimalnych i maksymalnych jest z punktu widzenia racjonalnej alokacji zasobów nieefektywne, jest natomiast podyktowane kryteriami pozarynkowaymi, czynnikami o charakterze społecznym, itp.
5. Cenowa elastyczność popytu
ep -współczynnik cenowej elastyczności popytu
D - popyt
P - cena
Współczynnik cenowej elastyczności popytu…

Zadanie 2 - prosta elastyczność cenowa popytu
Producent pralek obniża cenę o 5%, wskutek czego popyt na pralki wzrasta o 4%. Elastyczność cenowa popytu na pralki jest:
większa od 1
równa 1
mniejsza od 1
nie do określenia na podstawie tej informacji
Zadanie 3 - mieszana elastyczność cenowa popytu
Jeśli masło i margaryna mają mieszaną elastyczność cenową popytu równą 2, a cena masła wzrasta z 2 do 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz